Деловодна информация
00589
17/СЛУ 1869-1 25/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00589-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Перник 000386751
пл. Св. Иван Рилски №1 А
Перник BG414 2300 България
Елка Савова, инж. Славка Георгиева, инж. Лилия Пънтова +359 076684-220/+359 076684-286/ +359 076684-278
poop@pernik.bg +359 076684324

Интернет адрес/и

www.pernik.bg.

https://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop/izgotvyane-na-investiczionni-prekti-i-uprazhnyavane-na-avtorski-nadzor-po-tri-obosobeni-poziczii/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по три обособени позиции
71200000      
Услуги

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по три обособени позиции:
Първа обособена позиция: Проектиране на детски площадки на територията на община Перник, за обекти: 1. Детска площадка в кв. 69 (зад бл. 10), кв. „Изток”, гр. Перник 2. Детска площадка в кв. „Бела вода” и 3. Комплекс от три зони за детска игра в Централен градски парк, гр. Перник
Втора обособена позиция: Изготвяне на проект за рехабилитация на ул. „Отец Паисии” от ОТ 874 през ОТ 891, от ОТ 904, ОТ 975, ОТ 1059 до ОТ 1122, според действащ ПУП-ПУР на гр. Перник, община Перник
Трета обособена позиция: Изготвяне на проект за рехабилитация на ул. „Благой Гебрев” от ОТ 52101 през ОТ 5170, от ОТ 500, ОТ 382, ОТ 379 до ОТ 5339, според действащ ПУП-ПУР на гр. Перник, община Перник “
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
8490.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Проектиране на детски площадки на територията на община Перник, за обекти: 1. Детска площадка в кв. 69 (зад бл. 10), кв. „Изток”, гр. Перник 2. Детска площадка в кв. „Бела вода” и 3. Комплекс..прод... 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник

Проектите да бъдат изготвени в обем и със съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (приложение №1 към Наредбата), като съдържа най-малко следните части: част „Паркоустройство и благоустройство”, част „Конструктивна”, част „Геодезическа” (в т.ч. Вертикална планировка и Трасировъчен чертеж); обособена част „Количествено-стойностна сметка“; при необходимост - част „ВиК” и част „Електротехническа” – комплектовани в пет екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (текстовите материали в *.doc формат, графичните материали в *.dwg формат, приложените сертификати и удостоверения – в *.jpeg или *.pdf формат).Да бъдат спазени размерите на площадката, съгласно приложената скица/виза за проектиране. Да бъде предвидени детски съоръжения и паркова мебел- пейки и кошчета за смет; - указателна табела за ползване на площадката, с размери, цветово оформление и информация, съобразени с.....прод....
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение    10
Обосновка на участника    20
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена    20
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

............от три зони за детска игра в Централен градски парк, гр. Перник
.......изискванията на наредбата; - съоръжения за игра, чиито брой отговаря на изискванията на Наредба1 и осигурява оптимален брой детски игри.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  776913 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
68    1   Проектиране на детски площадки на територията на община Перник
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗИ ДИЗАЙН ЕООД 204359305
бул. Славянски № 19 ет. 7, ап. 43
Стара Загора BG344 6000 Вануату
office.zidesign@gmail.com +359 0883488789
https://zeleniproekti.bg/ +359 0883488789
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

8490.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава , съгласно чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/07/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва