Деловодна информация
00392Община Провадия
РД 0510-251 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/07/2017 (дд/мм/гггг)
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
04.07.2017 16:45 ч. :  служебно вписване
затвори
 История 00392-2016-0014
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Провадия 000093638
ул. Дунав №39
Провадия BG331 9200 България
Богдана Стойчева +359 51847813
b_stoycheva@provadia.bg +359 51847811

Интернет адрес/и

www.provadia.bg

http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=120&dr=0


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многоф. жил. сгради на територията на общ. Провади 2016 - ОП - 19
45000000      
Строителство

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. В обхвата на поръчката се включват проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническите спецификации, Методическите указания на НПЕЕМЖС и предписанията дадени в техническите и енергийни обследвания на многофамилните жилищни блокове. В обхвата на поръчката са включени шест многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Провадия с административни адреси: ул. Св. Св. Кирил и Методий №5, ул. Янко Сакъзов №21, ул. Янко Сакъзов №23, ул. Цар Освободител №132 и кв. Север, бл.3.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
427724.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Обновяване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №21 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45310000      
45240000      
45321000      
71500000      
71300000      
71315000      
79121000      
71248000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №21

В обхвата на тази обособена позиция са включени следните дейности:
1. Проектиране;
2. Изпълнение на СМР;
3. Осъществянане на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изработване на работен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    15
Гаранционен срок на изпълненото СМР    15
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 215-391149 (напр. 2015/S 123-123456)   и  756572 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
38    2   Обновяване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №21
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Провадия инженеринг 2016 ДЗЗД 177152480
бул. Христо Смирненски №28
Варна BG331 9000 България
ronikolor@mail.bg +359 52500099
+359 52746369
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Рони Колор ЕООД 103509206
бул. Христо Смирненски №28
Варна BG331 9000 България
ronikolor@mail.bg +359 52500099
+359 52746369
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Нис ООД 116566595
ул. Цар Освободител №18 вх.А ет.6 ап.18
Кубрат BG324 7300 България
ronikolor@mail.bg +359 52500099
+359 52746369
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
464857.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

427724.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 Бразилия
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва