Деловодна информация
00226
ДИР-690 21/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00226-2016-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Плевен 000413974
пл.Възраждане №2
Плевен BG314 5800 България
Цеца Овчарова +359 064881296
ir@pleven.bg +359 064881296

Интернет адрес/и

https://www.pleven.bg/

http://eservices.pleven.bg/procurement_document.aspx?DocumentGuid=9eef0488-beaf-45a0-af11-5be40266f377&ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&ProcurementGuid=172b10f0-3e2a-488a-91f5-95e2e5b66


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване обследване за установяване на техн. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и извършване обследване за енергийна ефективност на многофамилни жил. сгради, построени по индустр. способ ОП-53
71000000      
Услуги

Извършване обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” (НПЕЕ),което включва следните дейности:Дейност1:Извършване на заснемане по реда на чл.145, ал.5 от ЗУТ, обследване за установяване на техн.характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на техн.паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ;Дейност 2: Извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за ен.ефективност.Поръчката се финансира със средствата по НПЕЕ. Разплащането по дейности ще става от ББР, по нареждане на Община Плевен,на база на механизма за разплащане, описани в Методическите указания на МРРБ.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
67982.75      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Извършване обследване за установяване на техн.х-ки, изготвяне на техн.паспорт и извършване обследване за енерг.ефект. на многофамилна жил.сграда- гр.Плевен,ул.„Неофит Рилски” №46, бл.2/366 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр.Плевен

С настоящата обществена поръчка, за всяка обособена позиция следва да бъде избран изпълнител, с когото да бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности, а именно:
Дейност 1: Извършване на заснемане по реда на чл. 145, ал.5 от ЗУТ, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ.
Дейност 2: Извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване обследване за установяване на техн.х-ки, изготвяне на техн.паспорт и извършване обследване за енерг.ефект. на многофамилна жил.сграда- гр.Плевен, ул.„Тотлебен” №31 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр.Плевен

С настоящата обществена поръчка, за всяка обособена позиция следва да бъде избран изпълнител, с когото да бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности, а именно:
Дейност 1: Извършване на заснемане по реда на чл. 145, ал.5 от ЗУТ, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ.
Дейност 2: Извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване обследване за установяване на техн.х-ки, изготвяне на техн.паспорт и извършване обследване за енерг.ефект. на многофамилна жил.сграда- гр.Плевен,бл.”Първи май”, ул.„Гренадерска” №30 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр.Плевен

С настоящата обществена поръчка, за всяка обособена позиция следва да бъде избран изпълнител, с когото да бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности, а именно:
Дейност 1: Извършване на заснемане по реда на чл. 145, ал.5 от ЗУТ, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ.
Дейност 2: Извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  750988 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
21.12.2017 15:21 ч. :  ИРО-2155/31.05.2017г. служебно вписване
затвори
 История ИРО-2155    2   Извършване обследване за установяване на техн.х-ки, изготвяне на техн.паспорт и извършване обследване за енерг.ефект. на многофамилна жил.сграда- гр.Плевен, ул."Неофит Рилски" №46, бл.2/366
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД 114674768
ж.к.Дружба, ул.България №17, ет.1офис 1
Плевен BG314 5800 България
europn@abv.bg +359 064872676
+359 064872676
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

29946.44      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
17.01.2018 17:38 ч. :  ИРО-2156/31.05.2017Г. техническа редакция
затвори
 История ИРО-2156    3   Извършване обследване за установяване на техн.х-ки, изготвяне на техн.паспорт и извършване обследване за енерг.ефект. на многофамилна жил.сграда- гр.Плевен, ул."Тотлебен" №31
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ИНВЕСТ ГРУП 176688415
ул.”Акад.Борис Стефанов” №17, офис 2
София BG412 1700 България
investg359@gmail.com +359 029617183
+359 029617183
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АРХОНТ ЕООД 131544346
ул.”Акад.Борис Стефанов” №17, офис 2
София BG412 1700 България
investg359@gmail.com +359 029617183
+359 029617183
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ 200887807
ул.”Акад.Борис Стефанов” №17, офис 2
София BG412 1700 България
investg359@gmail.com +359 029617183
+359 029617183
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

13856.70      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
17.01.2018 17:40 ч. :  ИРО-2157/31.05.2017г. техническа редакция
затвори
 История ИРО-2157    4   Извършване обследване за установяване на техн.х-ки, изготвяне на техн.паспорт и извършване обследване за енерг.ефект. на многофамилна жил.сграда- гр.Плевен, бл."Първи май", ул."Гренадерска" №30
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
8
8 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ ЕООД 200318097
ул.Дойран №65
Плевен BG314 5800 България
helios_energy@mail.bg +359 064801717
+359 064801717
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

24179.61      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

1) за позиция №2- 02.05.2017г.
2) за позиция №3 - 06.04.2017г.
3) з позиция №4 - 24.04.2017г.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва