Деловодна информация
1267
РОБ16-ВК08-1213/100 15/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
15/05/2017 (дд/мм/гггг)
01267-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Оборище 0006963270511
бул. Мадрид №1
София BG411 1505 България
главен юрисконсулт Десислава Милева и старши юрисконсулт Мария Дончева +359 28157639/ +359 28157636
oborishte@so-oborishte.com +359 29441667

Интернет адрес/и

www.so-oborishte.com

www.so-oborishte.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

районна администрация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район "Оборище"-СО по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"
45000000      
Строителство

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Оборище“, по обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1834968.63      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. "Анджело Ронкали" №3, ул. "Сан Стефано" №15 и ул. Дунав" №6

Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
- обособена позиция № 1 - Строително - монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:
-"Сграда с административен адрес гр. София, район "Оборище", ул. "Анджело Ронкали" №3";
-"Сграда с административен адрес гр. София, район "Оборище", ул. "Сан Стефано" №15";
-"Сграда с административен адрес гр. София, район "Оборище", ул. "Дунав" №6";
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище", ул. „Марин Дринов“ № 26, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3 и ул. „Цар Симеон“ № 38.

Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
- Обособена позиция №2 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище", ул. „Оборище“ бл.123, ул. „Стара планина” № 16, вх." Б“ и ул. „Цар Симеон“ № 49.

Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
- Обособена позиция №3 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Янко Сакъзов“ № 60 и ул. „Шипка“ № 35.

Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
-Обособена позиция №4 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 1) 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Анджело Ронкали“ № 3, ул. „Сан Стефано” № 15 и ул. „Дунав“ № 6

Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция №5 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 1), а именно:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 2) 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, “, ул. „Марин Дринов“ № 26, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3 и ул. „Цар Симеон“ № 38

Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция №6 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 2), а именно:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 3) 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Оборище“ бл.123, ул. „Стара планина” № 16, вх. "Б“ и ул. „Цар Симеон“ № 49

Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция №7 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 3), а именно: „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4) 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Янко Сакъзов“ № 60 и ул. „Шипка“ № 35

"Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция №8 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4), а именно:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 1) 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71540000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Анджело Ронкали“ № 3, ул. „Сан Стефано” № 15 и ул. „Дунав“ № 6

„Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция №9 – Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 1), а именно:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 2) 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71540000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Марин Дринов“ № 26, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3 и ул. „Цар Симеон“ № 38

„Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция №10 – Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 2), а именно:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 3) 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71540000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Оборище“ бл.123, ул. „Стара планина” № 16, вх. "Б“ и ул. „Цар Симеон“ № 49

„Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция №11 – Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 3), а именно:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4) 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71540000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Оборище" - СО, ул. „Янко Сакъзов“ № 60 и ул. „Шипка“ № 35

„Избор на изпълнител за извършване на строително -монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията Столична община, район "Оборище" по обособени позиции:
Обособена позиция № 12 – Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4), а именно:
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“
-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 201-362382 (напр. 2015/S 123-123456)   и  753205 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РОБ17-ДГ56-27/13.04.2017г.    1   Строително - монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Оборище“ по Обособена позиция №1
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/04/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕЛЕКТРО - СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД 175387313
ж.к. «Света Троица», бл.№347, вх. «Б», ет.1, ап.1
София BG411 1309 България
elektrosоlar@gmail.com +359 24896917
www.elektrosolar.net +359 24896918
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
497208.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

494323.29      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
05.07.2017 17:09 ч. :  РОБ17-ДГ56-47/12.05.2017г. служебно вписване
затвори
 История РОБ17-ДГ56-47    2   Строително - монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Оборище“ по Обособена позиция №2
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОНСОРЦИУМ «Д4 КЪМПАНИ 177147590
ж.к. «Младост 1», бул. «Йерусалим», бл. №51, партер
София BG411 1784 България
f_stroygroup@abv.bg +359 29753028
+359 29753064
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
448702.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

402604.22      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
05.07.2017 17:12 ч. :  РОБ17-ДГ56-48/12.05.2017г. служебно вписване
затвори
 История РОБ17-ДГ56-48    3   Строително - монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Оборище“ по Обособена позиция №3
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

«ПИКСИ СТРОЙ» ООД 131172974
бул. «Христо Ботев» №74, ет.1, район «Възраждане» - Столична община
София BG411 1303 България
office@pixi.bg +359 29313981/ +359 899134567
+359 29314108
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
479889.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

455072.06      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
11.03.2019 10:54 ч. :  РОБ17-ДГ56-26/13.04.2017г. служебно вписване
затвори
 История РОБ17-ДГ56-26    4   Строително - монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Оборище“ по Обособена позиция №4
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/04/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

«ЕЛЕКТРА ТИМ» ООД 131140275
ж.к. «Младост 1» , бл. №39, вх. «Б», ап. 2, район «Младост» - Столична община
София BG411 1784 България
office@elektra-bg.com +359 28767431
+359 28767431
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
484146.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

454456.13      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РОБ17-ДГ56-24/13.04.2017г.    5   Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 1)
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/04/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОБЕДИНЕНИЕ «ДВЖ - КОНТРОЛ» 176740940
ул. «Васил Левски» №29, вх. «Г»
Шумен BG333 9670 България
divi_consult@abv.bg +359 054-801791
+359 054-801791
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7566.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6477.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РОБ17-ДГ56-45/12.05.2017г.    6   Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 2)
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

«СТиКО-2000» ООД 130286681
ул. «Алеко Константинов» №44, ет.5, ап.13, район «Оборище» - Столична община
София BG411 1505 България
stiko2000@abv.bg +359 28717533/ +359 888956626
+359 8717533
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7375.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

5078.64      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    7   Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 3)
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
11.03.2019 10:57 ч. :  РОБ17-ДГ56-22/13.04.2017г. служебно вписване
затвори
 История РОБ17-ДГ56-22    8   Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4)
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/04/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

«EРОУ» ООД 130375847
бул. «Александър Стамболийски» №205, ет.3, офис А305, район «Красна поляна» - Столична община
София BG411 1309 България
arrow_ood@abv.bg +359 888207111
+359 888207111
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7367.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7300.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РОБ17-ДГ56-23/13.04.2017г.    9   Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 1)
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/04/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

«ЕП КОНСУЛТ» ЕООД 175455625
ж.к. «Княжево», ул. «Бял нарцис» № 5, вх. «В», ет.2, ап.2, район «Витоша» - Столична община
София BG411 1617 България
ep.consult.projects@gmail.com +359 878987468
+359 878987468
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3675.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3415.61      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    10   Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 2)
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РОБ17-ДГ56-46/12.05.2017г.    11   Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 3)
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/05/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

«АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ» ООД 203911957
ж.к. «Лагера», ул. «Боговец», бл. № 38 вх. «В», ап.10, район «Красно село» - Столична община
София BG411 1612 България
3.14office@gmail.com +359 895511138
www.3.14office.bg +359 895511138
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3547.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РОБ17-ДГ56-25/13.04.2017г.    12   Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4)
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/04/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БЪЛГАРО - АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ АД 175129387
ул. «Добруджа» № 1, офис 7, район «Средец» - Столична община
София BG411 1000 България
office@bacc-jsc.org +359 29871899
www.%20back-bg.org +359 29872629
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3578.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3241.68      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва