Деловодна информация
0584
12-00-46 31/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/03/2017 (дд/мм/гггг)
00584-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 000565430
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, С. КАЙНАРДЖА, УЛ. ДИМИТЪР ДОНЧЕВ № 2
С. КАЙНАРДЖА BG325 7550 България
ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ +359 86798318
kain_s@abv.bg +359 86798461

Интернет адрес/и

http://kaynardzha.egov.bg

http://kaynardzha.egov.bg/KAYNARDZHA/home.nsf/pages/bg/NT00004CBA?OpenDocument


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на горива за нуждите на общинска бензиностанция Община Кайнарджа и второстепенни разпоредители с бюджет
09000000      
Доставки

„Доставка на горива за нуждите на общинска бензиностанция - Община Кайнарджа и второстепенни разпоредители 1: Доставка на Дизелово гориво Б6 с шифър по ЕКП 02141000660 за зареждане на общинска бензиностанция с. Кайнарджа - приблизително к-во за доставка 1000000 /един милион литра/+/-20%. 2: Доставка на Бензин А95Н 7% bio с шифър по ЕКП 21193200201 за зареждане на общинска бензиностанция с. Кайнарджа- приблизително к-во за доставка 640000 /шестстотин и четиридесет литра/+/-20% . 3: Доставка на Пропан-бутан с шифър по ЕКП 3423720027 за зареждане на общинска бензиностанция с. Кайнарджа- приблизително к-во 800000 /осемстотин хиляди/литра +/-20%;4:„Доставка на Гориво за отопление с шифър по ЕКП 2133420011,за нуждите на бюджетни структури на Общ. Кайнарджа“- приблизително к-во 200000/двеста хиляди/литра+/-20%.Посочените количества са прогнозни,поради което могат да бъдат променени съобразно нуждите на възложителя.Възложителят си запазва правато да не ги усвои/да не закупи в посочения обем."
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
3399683.60      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Общинска бензиностанция - с. Кайнарджа, ул. Червеноармейска - доставки на бензин, дизелово гориво и газ пропан -бутан.
Доставки на гориво за отопление - с. Средище и с. Кайнарджа

„Доставка на горива за нуждите на общинска бензиностанция - Община Кайнарджа и второстепенни разпоредители 1: Доставка на Дизелово гориво Б6 с шифър по ЕКП 02141000660 за зареждане на общинска бензиностанция с. Кайнарджа - приблизително к-во за доставка 1000000 /един милион литра/+/-20%. 2: Доставка на Бензин А95Н 7% bio с шифър по ЕКП 21193200201 за зареждане на общинска бензиностанция с. Кайнарджа- приблизително к-во за доставка 640000 /шестстотин и четиридесет литра/+/-20% . 3: Доставка на Пропан-бутан с шифър по ЕКП 3423720027 за зареждане на общинска бензиностанция с. Кайнарджа- приблизително к-во 800000 /осемстотин хиляди/литра +/-20%;4:„Доставка на Гориво за отопление с шифър по ЕКП 2133420011,за нуждите на бюджетни структури на Общ. Кайнарджа“- приблизително к-во 200000/двеста хиляди/литра+/-20%.Посочените количества са прогнозни,поради което могат да бъдат променени съобразно нуждите на възложителя.Възложителят си запазва правато да не ги усвои/да не закупи в посочения обем."
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
178;179       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/03/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕВРОИНВЕСТ ЕООД 118045267
УЛ. ТОЛСТОЙ №3
СИЛИСТРА BG325 7500 България
evro_invest@abv.bg +359 897983388
www.evro_invest@abv.bg +359 897983388
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3399683.6      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/03/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса. Списъкът на стоките, които могат да се търгуват на стоковата борса по ЗОП е одобрен с акт на Министерски съвет ПМС №191 от 29.07.2016г., изм. ДВ., бр. 99/13.12.2016г., изборът на процедурата се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка се включени в спикъка. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса. Община Кайнарджа е сключила догово рза борсово представителство с "АНИВА" ЕООД - член на "Софийска стокова борса"АД за доставка на горива за общинска бензиностонция и второстепенни разпоредители с бюджет. В качеството си на довереник по сключения договор "АНИВА" ЕООД е сключила борсов договор №178 и №177 от 22.03.2017г. за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса"АД с "ЕВРОИНВЕСТ" ЕООД, чрез борсовия му представител "ОРЕЛ БРОКЕРИДЖ" ЕООД.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва