Деловодна информация
00299
 
не
00299-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община търговище 000875920
пл. Свобода
Търговище BG334 7700 България
Теодора Христова - гл. експерт отдел НПО +359 060168-751
hristova.t@targovishte.bg +359 060162-212

Интернет адрес/и

www.targovishte.bg

http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#3


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на дейности по информиране и публичност по проект BG05M9OP001-2.004-0048-C01 „С ГРИЖА ЗА ТЕБ”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. по обособени позиции”.
22000000      
Услуги

Изпълнението на дейности по информиране и публичност по отделните обособени позиции включва:
Обособена позиция №1 „Организиране и провеждане на публични събития и публикации в медии”:
• организиране на публични събития (пресконференции) – 2 броя – за откриване на КЗСУО и заключителна;
• публикации – периодично публикуване на съгласувани с Възложителя публикации в местни или регионални медии (печатни и електронни медии) – 10 бр.
Обособена позиция №2 „Изработване на печатни информационни материали”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП:
• изработване на банер – 2 броя;
• изработване и поставяне на информационна табела – 2 броя;
• изработване и поставяне на информационна табела формат А4 – 7 броя;
• дизайн, предпечат и отпечатване на информационна листовка – 3 000 броя;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
2988.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Организиране и провеждане на публични събития и публикации в медии” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22120000      
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище

Изпълнението на дейности по информиране и публичност по обособена позиция №1 „Организиране и провеждане на публични събития и публикации в медии” включва:
• организиране на публични събития (пресконференции) – 2 броя – за откриване на КЗСУО и заключителна;
• публикации – периодично публикуване на съгласувани с Възложителя публикации в местни или регионални медии (печатни и електронни медии) – 10 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изпълнението на дейностите по информиране и публичност е по проект BG05M9OP001-2.004-0048-C01 „С ГРИЖА ЗА ТЕБ“, Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

II.2) Описание 1

"Изработване на печатни информационни материали”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище

Изпълнението на дейности по информиране и публичност по Обособена позиция №2 „Изработване на печатни информационни материали”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП включва:
• изработване на банер – 2 броя;
• изработване и поставяне на информационна табела – 2 броя;
• изработване и поставяне на информационна табела формат А4 – 7 броя;
• дизайн, предпечат и отпечатване на информационна листовка – 3 000 броя;
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изпълнението на дейностите по информиране и публичност е по проект BG05M9OP001-2.004-0048-C01 „С ГРИЖА ЗА ТЕБ“, Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  749278 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д-ОП-3    1   „Организиране и провеждане на публични събития и публикации в медии”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Скай Травел ООД 131399527
ул. Петра 11-13
София BG411 1527 България
office@sky-travel.info +359 029444-324
+359 024263-398
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1708.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д-ОП-1    2   "Изработване на печатни информационни материали”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД 201557566
ул. Средна гора №84-86
София BG411 1303 България
office@dmibg.com +359 024234-859
+359 024277-713
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1280.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва