Деловодна информация
00613
ОП-04-500 30/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00613-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крушари 000852754
ул. Девети септември №3-А
с.Крушари BG332 9410 България
Веселина Иванова +359 889574013
krushari@dobrich.net +359 5771-2136

Интернет адрес/и

www.krushari.bg

http://91.139.138.70:81/CustomerProfile/ZopView.aspx?DosieID=90


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на детски хуманизирани храни и детски пюрета за нуждите на проект „Подкрепено детско развитие“, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.004-0066-C001 по ОП РЧР 2014-2020 по Об.П
15332270      
Доставки

Предм. на наст. поръчка е изп-ето на периодични доставки на хран. продукти - детски хуманизирани храни, детски пюрета и пакетирани кроасани за нуждите на проект „Подкрепено детско развитие“, фин. по д-р № BG05M9OP001-2.004-0066-C001 по ОП РЧР 2014-2020г. за изпълнение на дейност № 2 „ Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, дейност 4 „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ и дейност 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по проект „Подкрепено детско развитие“, фин. по д-р за предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.004-0066-С001 процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020Г.Обемът, видовете хран продукти, прогнозните количества и изискванията за изпълнението на ОП са изч. посочени в Техн. спец-я.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
12870.48      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„ Доставка на детски хуманизирани храни” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15884000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с. Крушари

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на периодични доставки на детски хуманизирани храни е в размер на 7 600,00 лв. без ДДС. Участниците трябва да посочат единична цена за всеки продукт без ДДС. Общата стойност на обособената позиция е сумарна на единичните цени по необходимите количества.Всички цени да се в левове, с точност до два знака след десетичната запетая.Офертата на участник, чието ценово предложение надхвърля максимално допустимата стойност по обособената позиция на доставките, ще бъде отстранена от участие.
Обемът, видовете хранителни продукти, прогнозните количества и изискванията за изпълнението на обществената поръчка са изчерпателно посочени в Техническата спецификация на Възложителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Подкрепено детско развитие“, финансиран по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.004-0066-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

II.2) Описание 1

„ Доставка на детски пюрета” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15332270      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с. Крушари

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на периодични доставки на детски пюрета е в размер на 5 000,00 лв. без ДДС.Офертата на участник, чието ценово предложение надхвърля максимално допустимата стойност по обособената позиция на доставките, ще бъде отстранена от участие .Участниците трябва да посочат единична цена за всеки продукт без ДДС.Общата стойност на обособената позиция е сумарна на единичните цени по необходимите количества. Всички цени да се в левове, с точност до два знака след десетичната запетая.Обемът, видовете хранителни продукти, прогнозните количества и изискванията за изпълнението на обществената поръчка са изчерпателно посочени в Техническата спецификация на Възложителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Подкрепено детско развитие“, финансиран по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.004-0066-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

II.2) Описание 1

„Доставка на пакетирани кроасани" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15811300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с. Крушари

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на периодични доставки на кроасани е в размер на 300,00 лв. без ДДС.Офертата на участник, чието ценово предложение надхвърля максимално допустимата стойност на обособената позиция, ще бъде отстранена от участие .Участниците трябва да посочат единична цена за всеки продукт без ДДС. Общата стойност на обособената позиция е сумарна на единичните цени по необходимите количества. Всички цени да се в левове, с точност до два знака след десетичната запетая.Обемът, видовете хранителни продукти, прогнозните количества и изискванията за изпълнението на обществената поръчка са изчерпателно посочени в Техническата спецификация на Възложителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Подкрепено детско развитие“, финансиран по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.004-0066-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  758701 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОС-09-1977    1   "Доставка на детски хуманизирани храни"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТРИАДА - ГТ ООД 124052241
ЖК Добротица бл.39, ет.4, ап.10
Добрич BG332 9300 България
triada_gt@abv.bg +359 58602058
+359 58622020
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7572      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОС-09-1978    2   Доставка на детски пюрета
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТРИАДА - ГТ ООД 124052241
ЖК Добротица бл.39, вх.А, ет.4, ап.10
Добрич BG332 9300 България
triada_gt@abv.bg +359 58602058
+359 58622020
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4998.48      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОС-09-1979    3   „Доставка на пакетирани кроасани"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТРИАДА - ГТ ООД 124052241
ЖК Добротица бл.39, вх.А, ет.4, ап.10
Добрич BG332 9300 България
triada_gt@abv.bg +359 58602058
+359 58622020
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

300      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгл. чл. 196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгл. разпоредбата на чл.-197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва