Деловодна информация
00392Община Провадия
РД 0510-40 20/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00392-2016-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Провадия 000093638
Дунав № 39
Провадия BG331 9200 България
Богдана Стойчева +359 51847813
b_stoycheva@provadia.bg +359 51847811

Интернет адрес/и

www.provadia.bg

http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=119&dr=0


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2017 година” с пет обособени позиции 2016 - ОП - 18
90620000      
Услуги

В обхвата на поръчката се предвиждат изпълнение на дейности по снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици през зимния период по пет обособени позиции с дължина на съответните пътни отсечки както следва: по Първа обособена позиция - пътища от ОПМ с обща дължина 12,9 км.; по Втора обособена позиция - пътища от ОПМ с обща дължина 28,5 км.; по Трета обособена позиция - пътища от ОПМ с обща дължина - 24,8 км.; по Четвърта обособена позиция - пътища от ОПМ с обща дължина 28,7 км. и по Пета обособена позиция - улици в гр. Провадия с обща дължина 30,0 км.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
121284      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2220 - /разклон III – 731/ - Храброво – Комарево - III – 208/, Път VAR 2195 - /разклон III – 208, Провадия – Дългопол/ - Граница общ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

част от общинска пътна мрежа на територията на община Провадия

Изпълнение на дейности по снегопочистване на част от общинска пътна мрежа в община Провадия, а именно Път VAR 2220 - /разклон III – 731/ - Храброво – Комарево - III – 208/, Път VAR 2195 - /разклон III – 208, Провадия – Дългопол/ - Граница община (Дългопол – Провадия) – Чайка; и Път VAR 3218 - /разклон III – 731, Блъсково – Китен – граница община (Провадия – Дългопол) – Дългопол с обща дължина 12,9 км.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1222 - /III – 904,Бързица – Провадия/ Бозвелийско – Граница община (Провадия – Дългопол) – Цонево – Сини вир; Път VAR 2216 - разклон 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

част от общинска пътна мрежа на територията на община Провадия

Изпълнение на дейности по снегопочистване на част от общинска пътна мрежа в община Провадия, а именно Път VAR 1222 - /III – 904,Бързица – Провадия/ Бозвелийско – Граница община (Провадия – Дългопол) – Цонево – Сини вир; Път VAR 2216 - разклон III – 208, Провадия – Дългопол/ - Тутраканци – Бозвелийско/III – 904/; Път VAR 1211 - /Разклон-III – 208 (Ветрино – Провадия) – Петров Дол - граница община (Провадия – Ветрино)-Габърница-Неофит Рилски, Път VAR 3213 - /VAR 1211 – Петров Дол – Габърница/ - Староселец – скални манастири; Път VAR 2212 - /III – 208, Ветрино – Провадия/ – Златина - Граница община (Провадия – Ветрино) – Млада Гвардия - /VAR 1100/; Път VAR 3214 - / VAR 2212, Златина – Млада Гвардия/ - Венчан – жп спирка Равна; с обща дължина 29,8 км.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1215 - /III208/ Провадия – Добрина – Манастир- граница - община/Провадия – Девня/-Девня-/I-2/, Път VAR 2221 /III9044/Житница - Манас 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

част от общинска пътна мрежа на територията на община Провадия

Изпълнение на дейности по снегопочистване на част от общинска пътна мрежа в община Провадия, а именно Път VAR 1215 - /III208/ Провадия – Добрина – Манастир- граница - община/Провадия – Девня/-Девня-/I-2/, Път VAR 2221 /III9044/Житница - Манастир/-VAR1215, Път VAR 1003 /III-9044/Синдел-Царевци-Граница община/Аврен – Провадия /Житница - /III-904/ и Път VAR 2226 /VAR 1215/ Добрина – м. Папаз чешма с обща дължина 24,8 км.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2219 - /Разклон - III – 731, Блъсково-Храброво/-Овчага-Черковна-/III2082/; Път VAR 1210 - /III-731, Черноок-Блъсково/-Градинарово – 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

част от общинска пътна мрежа на територията на община Провадия

Път VAR 2219 - /Разклон - III – 731, Блъсково-Храброво/-Овчага-Черковна-/III2082/; Път VAR 1210 - /III-731, Черноок-Блъсково/-Градинарово – Снежина-граница общ./Провадия-Каспичан/-Марково /III2082/, Път VAR 2217 - /разклон III – 731 – Черноок-Градинарово-Славейково/, Път VAR 3227 /III731, Друмево – Градинарово/ Черноок – Славейково / Път VAR 2217/; с обща дължина 24,7 км.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на улична пътна мрежа в град Провадия с обща дължина 30,0 км. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

улиците на територията на гр. Провадия

Изпълнение на дейности по снегопочистване на част от уличната пътна мрежа в гр. Провадия с обща дължина 30,0 км.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  753199 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
82    1   Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2220 - /разклон III – 731/ - Храброво – Комарево - III – 208/, Път VAR 2195 - /разклон III – 208, Провадия – Дългопол/ - Граница общ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Пътища и мостове ЕООД 813029821
ул. Д-р Пискюлиев №3
Варна BG331 9000 България
office@pmostove.com +359 52613000
+359 52603457
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
24200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

24200      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
86    2   Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1222 - /III – 904,Бързица – Провадия/ Бозвелийско – Граница община (Провадия – Дългопол) – Цонево – Сини вир; Път VAR 2216 - разклон
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

EТ Тонилий - Антон Димитров 103296242
ул. Св. Св. Кирил и Методий №141
Провадия BG331 9200 България
NA@abv.bg +359 899993566
+359 899993566
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
27800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

27800      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
83    3   Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1215 - /III208/ Провадия – Добрина – Манастир- граница - община/Провадия – Девня/-Девня-/I-2/, Път VAR 2221 /III9044/Житница - Манас
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Пътища и мостове ЕООД 813029821
ул. Д-р Пискюлиев №3
Варна BG331 9000 България
office@pmostove.com +359 52613000
+359 52603457
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
27000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

27000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
84    4   Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2219 - /Разклон - III – 731, Блъсково-Храброво/-Овчага-Черковна-/III2082/; Път VAR 1210 - /III-731, Черноок-Блъсково/-Градинарово –
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Пътища и мостове ЕООД 813029821
ул. Д-р Пискюлиев №
Варна BG331 9000 България
office@pmostove.com +359 52613000
+359 52603457
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
24551      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

24551      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
85    5   Зимно поддържане и снегопочистване на улична пътна мрежа в град Провадия с обща дължина 30,0 км.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Пътища и мостове ЕООД 813029821
ул. Д-р Пискюлиев №3
Варна BG331 9200 България
office@pmostove.com +359 52613000
+359 52603457
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
17733      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

17733      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва