Деловодна информация
00589
16/СЛУ 4723-3 18/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/01/2017 (дд/мм/гггг)
00589-2016-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Перник 000386751
пл. Св. Иван Рилски №1 А
Перник BG414 2300 България
Елка Савова, инж. Боянка Туджарова +359 076684-220
poop@pernik.bg +359 076684-273

Интернет адрес/и

www.pernik.bg.

http://pernik.nit.bg/obshhestveni-porchki.html.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение ..прод.в доп.инф
71521000      
Услуги

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
306845.88      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 69-70, с административен адрес гр.Перник, кв.Тева; ..прод... 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник кв. Тева

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за сградата    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка една от сградата    10
Организационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Многофамилна жилищна сграда – бл. 42, вх. А и, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева и Многофамилна жилищна сграда – бл. 50 вх. А и Б, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева

II.2) Описание 1

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 8 вх. А и Б, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева ..прод 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник кв. Тева

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка сграда    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка сграда    10
Организационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

и Многофамилна жилищна сграда – бл. 3, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева

II.2) Описание 1

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 80 вх. А и Б, бл. 79 и 81 с административен адрес гр.Перник..про 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник кв. Тева

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка сграда    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка сграда    10
Организационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

кв. Тева и Многофамилна жилищна сграда – бл. 1 и бл. 2, с административен адрес гр.Перник, кв. Тева

II.2) Описание 1

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 15, с административен адрес гр.Перник, кв. Хумни дол..прод 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка сграда    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка сграда    10
Рганизационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

и Многофамилна жилищна сграда – бл. 14 вх. А,Б,В,Г,Д и Е, с административен адрес гр.Перник, кв. Димова махала

II.2) Описание 1

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 29, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа”..прод 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка сграда    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка сграда    10
Организационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Многофамилна жилищна сграда – 21 вх. А и Б, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа”; Многофамилна жилищна сграда – 27, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа” и Многофамилна жилищна сграда – 31, с административен адрес гр.Перник, ул. „Добруджа”

II.2) Описание 1

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – 10, с административен адрес гр.Перник, кв. Проучване..прод 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка сграда    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка сграда    10
Организационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Многофамилна жилищна сграда – 12 вх. А,Б и В, с административен адрес гр.Перник, кв. Проучване”

II.2) Описание 1

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – 80 вх. А,Б,В,Г,Д,ЕиЖ, с административен адрес гр.Перник, ул.„Струма" 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка сграда    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка сграда    10
Организационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – 17 вх. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж, и З, с административен адрес гр.Перник, ..прод 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник

Предметът на настоящата поръчка предвижда извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка сграда    10
Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка сграда    10
Организационен план    40
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

кв. Димова махала
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 110-195948 (напр. 2015/S 123-123456)   и  735683 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
250    1   Извършване на ОС на инвестиционните проекти и упражняване на СН на Многофамилна жилищна сграда – бл. 69-70,бл. 42, вх. А и бл. 50 вх. А и Б кв. Тева
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД 121748902
ул. Любен Каравелов № 20 ет. 1
София BG412 1142 Буркина Фасо
office@gradiaktconsult.com +359 0876196655
+359 0876196655
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
38828.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

35618.93      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
255    2   Извършване на ОС на инвестиционните проекти и упражняване на СН на Многофамилни жилищни сгради –бл. 8 вх. А и Б,гр.Перник, кв. Тева и бл. 3,гр.Перник, кв. Тева
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 175056206
жк. Младост 1, бл. 98А, вх. Б, ет. 8, ап. 39
София BG414 1797 България
bgst@abv.bg +359 0889902244
+359 0889902244
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
30147.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

21705.97      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
243    3   Извършване на ОС на инвестиционните проекти и упражняване на СН на Многофамилни жилищни сгради с административни адреси:бл. 80 вх. А и Б, бл. 79 и 81 гр.Перник, кв. Тева и бл. 1 и бл. 2, кв. Тева
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Интконс ЕООД 131553690
район Средец, бул. „Васил Левски” № 13 А ап. 7
София BG412 1142 България
fetvadziev@abv.bg +359 029866335
+359 029865091
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
42609.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

42268.91      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
253    4   Извършване на ОС на ИП и упражняване на СН на МЖС:бл. 15, с адрес гр.Перник, кв. Хумни дол и бл. 14 вх. А,Б,В,Г,Д и Е, с адрес гр.Перник, кв. Димова махала
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
8
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ВМЛ - КОНСУЛТ ЕООД 131395468
ул. Черковна №7, офис 21
София BG411 1000 България
vml.consult@abv.bg +359 024923883
+359 024923884
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
55173.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

52966.41      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
242    5   Извършване на ОС на ИП и упражняване на СН на МЖС:бл. 29,гр.Перник,ул. „Добруджа”;бл.21 вх. А и Б,гр.Перник, ул. „Добруджа";бл.27 и бл.31,гр.Перник, ул. „Добруджа”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ЕН ЕКИП – ИВТ КОНСУЛТ 177069615
УЛ. „КАЗБЕК“ № 30, ВХ. Д, ЕТ. 2, АП. 66
София BG412 1000 България
enekip.office@gmail.com +359 0885550687
+359 024440516
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
52648.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

52226.83      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
251    8   Извършване на ОС на ИП и упражняване на СН на МЖС - бл. 80 вх. А,Б,В,Г,Д,ЕиЖ, с административен адрес гр.Перник, ул. „Струма”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АТИ КОНСУЛТ ЕООД 175229925
ж.к. Младост 2, бл. 208, вх. 2, ап. 33
София BG412 1797 България
ppetrov_ati@abv.bg +359 0882881961
+359 0882117758
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
31779.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

26270.95      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
249    6   Извършване на ОС на ИП и упражняване на СН на МЖС: бл. 17 вх. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж, и З, с административен адрес гр.Перник, кв. Димова махала;
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
9
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД КОНСИС ЗЕНИТ-1 177095948
ул. „Найчо Цанов” № 22 офис 1
Перник BG414 2300 България
sofia.vasileva@gmail.com +359 076585170
+359 076585170
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
49222.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

47253.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
248    7   Извършване на ОС на ИП и упражняване на СН на МЖС:бл.10, с административен адрес гр.Перник,кв. Проучване и Многофамилна жилищна сграда – 12 вх. А,Б и В, с административен адрес гр.Перник,кв. Проучване
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
8
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СТРОЙНОРМ ЕООД 200285252
Район Триадица, ул. „Доспат” № 54, ап. 3
София BG411 1000 България
stroynorm@abv.bg +359 028510046
+359 028510046
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
33969.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

28534.28      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

....на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по осем обособени позиции

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва