Деловодна информация
00521
08-00-1 12/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/01/2017 (дд/мм/гггг)
00521-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД 000662769
ул.Здраве №2
София BG411 1431 България
М.Михайлова +359 29172499
maichindom_zop@abv.bg +359 29520305

Интернет адрес/и

www.maichindom.com

www.maichindom-tenders.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на болнично и на немедицинско бельо за нуждите на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за двугодишен период
98310000      
Услуги

Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на болнично и на немедицинско бельо за нуждите на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от две години. Поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно:
- Първа обособена позиция: Извършване на ежедневни услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо за нуждите на лечебното заведение, находящо се в гр.София, ул.Здраве №2;
- Втора обособена позиция: Извършване по заявка на услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на немедицинско постелъчно бельо за нуждите на почивна база, находяща се в парк Росенец, обл.Бургас.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
296866.67      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Извършване на ежедневни услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо за нуждите на лечебното заведение, находящо се в гр.София, ул.Здраве №2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98310000      
98315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Предаването и приемането на мръсното/чистото пране се извършва в сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, гр.София, ул.Здраве №2, партерен етаж, товарен вход.

Извършване на ежедневни услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо за нуждите на лечебното заведение, находящо се в гр.София, ул.Здраве №2. Прогнозното дневно количество сухо, чисто пране е 400кг /ориентировъчно количество за срока на договора 292 000кг/, разпределено по видове както следва:
- Постелъчно бельо /спално бельо, олекотени завивки, одеяла/, операционно бельо, бебешки дрехи /ританки, камизолки, пелени/ и други - 85%;
- Работно облекло медицинско, немедицинско и друг постелен инвентар - 15%
От общото количество на бельото - 50% е силно замърсено.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване по заявка на услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на немедицинско постелъчно бельо за нуждите на почивна база, находяща се в парк Росенец, обл.Бургас 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98310000      
98315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Предаването и приемането на мръсното/чистото пране се извършва в сградата на почивната база на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, обл.Бургас, парк Росенец, партерен етаж.

Извършване по заявка на услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на немедицинско постелъчно бельо за нуждите на почивна база, находяща се в парк Росенец, обл.Бургас. Прогнозното годишно количество сухо, чисто пране е 600кг /ориентировъчно количество за срока на договора 1200кг/, разпределено по видове както следва:
- Постелъчно бельо, в т.ч. спално бельо, олекотени завивки, калъфки, одеяла, хавлиени кърпи и други - 90%;
- Покривки, пердета и други текстилни изделия - 10%
Няма силно замърсено пране.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 163-293778 (напр. 2015/S 123-123456)   и  746005 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2500-У-1    1   Извършване на ежедневни услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо за нуждите на лечебното заведение, находящо се в гр.София, ул.Здраве №2
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

11/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Евро Жоли ООД 200161767
жк.Гоце Делчев, бл.37, вх.А, ет.1, ап.1
София BG411 1680 България
eurolaundry@abv.bg +359 888448460
http://eurojoli.com +359 888448460
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
379600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

296866.67      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   Извършване по заявка на услуги по дезинфекция, изпиране и гладене на немедицинско постелъчно бельо за нуждите на почивна база, находяща се в парк Росенец, обл.Бургас
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/01/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва