Деловодна информация
00990
02-10-322(8) 29/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
29/12/2016 (дд/мм/гггг)
00990-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Президент на Република България 000698391
бул. Дондуков № 2
София BG 1123 България
Главен юрисконсулт +359 29239146
t.inchovska@president.bg +359 29804484

Интернет адрес/и

www.president.bg

www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Президент на Републиката

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2015/2016 г., разделена на две обособени позиции
33100000      
Доставки

Медицинска апаратура за диагностика, мониториране, подпомагане на различни функции на организма, предназначена за лечение на деца в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение. Поръчката включва изпълнението на следните дейности:
- доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти;
- монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;
- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;
- гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване и доставка на резервни части.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
33640      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на термолегло 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна

Доставка на един брой медицинска апаратура - термолегло, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа с техниката и гаранционна поддръжка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционен срок    20
Допълнителни възможности и функции    20
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на реанимационна маса за новородени 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич

Доставка на един брой медицинска апаратура - реанимационна маса за новородени, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа с техниката и гаранционна поддръжка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционен срок    20
Допълнителни възможности и функции    20
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д-02-30    1   Доставка на термолегло
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

15/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дрегер медикал България ЕООД 040463419
бул. Джеймс Баучер № 2
София BG411 1164 България
evgeni.pantshev@draeger.com +359 29634403
+359 9630664
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

16820      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д-02-29    2   Доставка на реанимационна маса за новородени
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

15/12/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дрегер медикал България ЕООД 040463419
бул. Джеймс Баучер № 2
София BG411 1164 България
evgeni.pantschev@draeger.com +359 29634403
+359 29630664
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

16820      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


С Решение № ЛС-11-26 от 08.04.2016 г. и публикувано в РОП под № 00990-2016-0002 е обявена открита процедура с предмет "Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на 30 (тридесет) самостоятелно обособени позиции.
Със Заповед № ЛС-11-39/ 30.06.2016 г. дружеството Медимаг ЕООД е определено за изпълнител по обособени позиции № 22 „Термолегло“ и № 23 „Реанимационна маса за новородени“ и с участника са сключени договори за възлагане на обществената поръчка по тях с № Д-02-19 и № Д-02-20 от 03.08.2016 г.
С писмо вх. № 02-03-49 (86) от 03.10.2016 г. от Медимаг ЕООД ни уведомяват, че дружеството е поставено в обективна невъзможност да изпълни доставките, предмет на посочените по-горе договори при посочените в тях условия. С писмено предизвестие наш изх. № 02-03-49(96)/ 27.10.2016 г. и получено от Медимаг ЕООД на 01.11.2016 г., дружеството е уведомено за разваляне на договорите на основание чл. 39, т. 2 от съответните договори и чл. 79, ал.1 от ЗЗД поради пълно неизпълнение на задълженията по тях.
Средствата за закупуване на медицинската апаратура са събрани от благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“ 2015/2016 г. с тема „Да помогнем децата в реанимация“, съгласно решение на Експертния съвет към инициативата. Предвид кампанийния характер на инициативата, средствата следва да бъдат изразходвани в съответствие с волята на дарителите. При незакупуване на медицинската апаратура, предмет на настоящата поръчка, до приключване на кампания 2015/2016 г. същата няма да може да бъде осигурена през следващ период, поради избор на нова тема в областта на детското здравеопазване и с насоченост към техника с друго приложение.
След прекратяване на посочените по-горе договори за доставка и с оглед изтичане срока на кампанията – 30.11.2016 г. (съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива „Българската коледа), е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради възникнали изключителни обстоятелства. Обстоятелствата не се дължат на възложителя, тъй като той своевременно е предприел действия по провеждане на цитираната открита обществена поръчка. Предвид краткото време, оставащо до закриването на кампания 2015/ 2016 г. и стартиране на нова кампания с друга тема, не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита процедура.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва