Деловодна информация
00110Община Тервел
217-227 08/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
00110-2016-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Тервел 000852925
ул. Св.Св.Кирил и Методий 8
Тервел BG332 9450 България
Дияна Илиева +359 57512070
tervel2000@yahoo.com +359 57512391

Интернет адрес/и

www.tervel.bg

http://www.tervel.bg/profil.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година по единадесет обособени позиции
15000000      
Доставки

Касае се за доставка на хранит. продукти за детски градини, детски ясли, ЦСУ, патронаж,училищни столове за период от една календарна година. Доставките ще се извършват до складовете на кухненски блокове и на кухни-майки, които приготвят храна за повече от едно звено.Доставките ще се извършват за обекти, чиито наименования, локации и обхват на работата са разписани в решението за откриване на настоящата процедура и в документацията към нея. Участниците имат право да подават оферти за общо 9 от 11 обособени позиции.ОП 9 „Сухи подправки и други пакетирани“ и ОП 10 „Студено пресовани сокове“ ще бъдат възложени по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП.Прогнозната стойност на ОП 9 е 1700 лв. без ДДС.Прогнозността на ОП 10 е 7 500 лв. без ДДС.Общо стойността на двете позиции, които ще бъдат възложени по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП е 9 200 лв.Общата прогнозна стойност на поръчката е 259 650 лв. без ДДС.Остатъчната стойност на поръчката е 250 450 лв. без ДДС.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
259650      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и населените места в Община Терел, в които възложителят е обявил наличие на кухненски блокове и кухни - майки

От избраният изпълнител ще се очаква да доставя след получена заявка от възложителя хляб и хлебни изделия за звената, направили заявката.Изпълнителят трябва да спазва времето за доставка, което е предложил и да съблюдва техническата спецификация на възложителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение на доставката след получена заявка    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината, за които възложителят е заявил наличие на кухненски блокове и кухни-майки

От избраният изпълнител ще се изисква да доставя в рамките на предложения от него срок за доставка и с необходимото качество до звената на възложителя месо и месни продукти, посочени в ценовото предложение за настоящата обособена позиция
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за доставка в часове след получена заявка от възложителя    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Риба – замразена 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината, за които възложителят е заявил наличие на кухненски блокове и кухни-майки

От избрания изпълнител ще се очаква да доставя в рамките на предложения от него срок и с необходимото качество риба и рибни продукти до звената на възложителя
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за доставка в часове след получена от възложителя заявка    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове и зеленчуци 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината, за които възложителят е заявил наличие на кухненски блокове и кухни-майки

От избрания изпълнител ще се очаква да доставя пресни плодове и зеленчуци до звената на възложителя при спазване на оферирания срок за доставка и с изискваното качество
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за доставка в часове след получена заявка от възложителя    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Млечни продукти 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината , за които възложителят е заявил наличие на кухненски блокове и кухни-майки

От избрания изпълнител ще се очаква да доставя след получена от възложителя заявка в рамките на оферирания срок за доставка и с необходимото качество до звената на възложителя млечни продукти, включени в ценовото му предложение.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за доставка в часове след получена заявка от възложителя    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Захар и свързани с нея продукти 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината, за които възложителят е заявил наличие на кухненски блокове и кухни-майки

От избрания изпълнител ще се очаква доставка в договорените срокове и до обявените от възложителя звена на захар и захарни изделия, описани от възложителя в образеца на ценово предложение за настоящата обществена поръчка
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за доставка в часове след получена заявка от възложителя    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Макаронени изделия 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15613300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и села в общината с налични кухненски блокове и кухни майки на общинска издръжка

От избрания изпълнител ще се очаква да доставя макарони и макаронени изделия по заявка на възложителя и до неговите звена
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за доставка в часове след заявка на възложителя    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни продукти 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината с налични кухненски блокове и кухни-майки на общинска издръжка

От избрания изпълнител ще се изисква да доставя бакалски стоки - олио, оцет, зехтин и др., включени в образеца на ценовото предложение за настоящата обществена поръчка
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА срок за доставка в часове след заявка на възложителя    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сухи подправки и други пакетирани 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15872000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общоната , за които възложителят е заявил наличие на кухненски блокове и кухни-майки на общинска издръжка

От избраният изпълнител ще се изисква да доставя сухи и пакетирани подправки и други подобни на тях до звената на бюджетна издръжка след получаване на заявка от възложителя
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Тази обособена позиция ще бъде възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП ,по индивидуалната си стойност на стопански субект, който произвежда подправки и пакетирани храни от собствен цех в гр.Тервел

II.2) Описание 1

Студено пресовани сокове 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината, в които са заявени от възложителя кухненски блокове и кухни майки на бюджетна издръжка

От избрания изпълнител ще се очаква да доставя студено-пресовани сокове по заявка на възложителя. Соковете са без консерванти .
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Тази обособена позиция се възлага по реда на чл.21,ал.6 от ЗОП, т.е. съгласно индивидуалната си стойност и на стопански субект, произвеждащ студено пресовани плодови сокове в производствен цех в гр.Тервел.

II.2) Описание 1

Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел и селата в общината, за които възложителят е заявил наличие на кухненски блокове и кухни-майки на общинска издръжка.

От избрания изпълнител ще се изисква да доставя замразени или преработени плодове и зеленчуци до обектите на възложителя след получаване на заявка от негова страна
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за доставка в часове след получена заявка от възложителя    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Тази обособена позиция е запазена за изпълнение за лица по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  745745 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  227 служебно вписване
затвори
 История 227-1    1   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:1.Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРИАДА-ГТ“ ООД 124052241
ЖК “Добротица“ бл. 39, вх. А, ет. 4, ап. 10
Добрич BG332 9300 България
triada_gt@abv.bg +359 58602058
+359 58622020
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
21600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

21600      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  217 служебно вписване
затвори
 История 217-2    2   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:2.Месо и месни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРЪСТ 92“ ЕООД 124648280
ул. “Климент Охридски“ 31, вх. В, ет. 1, ап. 1
Добрич BG332 9300 България
trust92_eood@abv.bg +359 58660927
+359 58660957
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
112500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

112500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  217 служебно вписване
затвори
 История 217-3    3   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:3.Риба – замразена
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРЪСТ 92“ ЕООД 124648280
ул. “Климент Охридски“ 31, вх. В, ет. 1, ап. 1
Добрич BG332 9300 България
trust92_eood@abv.bg +359 58660927
+359 58660957
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

15000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  217 служебно вписване
затвори
 История 217-4    4   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:4.Плодове и зеленчуци
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРЪСТ 92“ ЕООД 124648280
ул. “Климент Охридски“ 31, вх. В, ет. 1, ап. 1
Добрич BG332 9300 България
trust92_eood@abv.bg +359 58660927
+359 58660957
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
39000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

39000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  217 служебно вписване
затвори
 История 217-5    5   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:5.Млечни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРЪСТ 92“ ЕООД 124648280
ул. “Климент Охридски“ 31, вх. В, ет. 1, ап. 1
Добрич BG332 9300 България
trust92_eood@abv.bg +359 58660927
+359 58660957
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
41000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

41000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  227 служебно вписване
затвори
 История 227-6    6   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:6.Захар и свързани с нея продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРИАДА-ГТ“ ООД 124052241
ЖК “Добротица“ бл. 39, вх. А, ет. 4, ап. 10
Добрич BG332 9300 България
triada_gt@abv.bg +359 58602058
+359 58622020
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
6500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  217 служебно вписване
затвори
 История 217-7    7   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:7.Макаронени изделия
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРЪСТ 92“ ЕООД 124648280
ул. “Климент Охридски“ 31, вх. В, ет. 1, ап. 1
Добрич BG332 9300 България
trust92_eood@abv.bg +359 58660927
+359 58660957
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
850      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

850      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  217 служебно вписване
затвори
 История 217-8    8   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:8.Други хранителни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРЪСТ 92“ ЕООД 124648280
ул. “Климент Охридски“ 31, вх. В, ет. 1, ап. 1
Добрич BG332 9300 България
trust92_eood@abv.bg +359 58660927
+359 58660957
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
218    9   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:9.Сухи подправки и други пакетирани
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“А И К 2000“ ООД 124507479
ул. “Гео Милев“ № 22
Тервел BG332 9450 България
adamov_tervel@abv.bg +359 899147774
+359 899147774
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1700      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
219    10   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:10.Студено пресовани сокове
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ДЖАМБО - Л“ ЕООД 200976113
ул. “Генерал Столетов“ № 4
Тервел BG332 9450 България
linkov1967@abv.bg +359 888606897
+359 888606897
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
19.01.2018 17:06 ч. :  217 служебно вписване
затвори
 История 217-11    11   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година, по следните обособени позиции:11.Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/11/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“ТРЪСТ 92“ ЕООД 124648280
ул. “Климент Охридски“ 31, вх. В, ет. 1, ап. 1
Добрич BG332 9300 България
trust92_eood@abv.bg +359 58660927
+359 58660957
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
6500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е десетдневен от настъпване на конкретни обстоятелства, касаещи различните етапи от провеждането на процедурата и разписани в чл.197, ал.1 и сл.от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/12/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва