Деловодна информация
00396
12-13-37 04/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00396-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Боворо 000530479
Ул. Никола Вапцаров № 1А
Борово BG323 7174 България
Валерия Борисова, заместник - кмет на Община Борово +359 081402253
borovo@borovo.org +359 081771774

Интернет адрес/и

www.borovo.bg

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга – изготвяне на комплексен доклад и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на Инженеринг
71520000      
Услуги

Предметът включва извършване на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и изготвяне на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите за обект: Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“. Упражняване на строителен надзор: изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
42375.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Борово, област Русе

Предметът включва извършване на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и изготвяне на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите за обект: Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“. Упражняване на строителен надзор: изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България. Изисквания към крайния продукт:
1) Извършване на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и изготвяне на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите;
2) Актуализиран и/или нов технически паспорт на строежа, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството;
3) Окончателен доклад/Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за строежа, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството.
Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация, посочени по-долу в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
42375.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект ROBG-440 „W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да e вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП „ 7. „Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.
Изискването се декларира в еЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“ от еЕЕДОП. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.
Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или еквивалент.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение/лиценз за упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по осъществяване на строителен надзор. Ако всички съдружници в обединението ще извършват дейностите по строителен надзор, то изискването се отнася за всеки от тях.
При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в електронния ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Застраховка „Професионална отговорност“, за консултант, извършващ строителен надзор, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Поставеното изискване се доказва при подписване на договора като се представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителен надзор. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителен надзор, то изискването се отнася за всеки от тях.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за строежи от IV-та категория, с минимална застрахователна сума съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството За чуждестранни лица - еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата в която са установени. Участникът следва да предостави посочената информация в част IV Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние т. 5 от ЕЕДОП (като се посочва вид и размер на изискуемото покритие, валидност). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти. В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителен надзор. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителен надзор, то изискването се отнася за всеки от тях. Изискването се доказва със заверено копие на валиден документ за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват „строителен надзор“. Декларира се съответствие с поставеното изискване чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) като посочи и публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези сертификати в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП.

Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти: Система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват „строителен надзор“. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителен надзор, то изискването се отнася за всеки от тях. Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

21/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сграда на община Борово, на адрес: гр.Борово, ул.Никола Вапцаров №1а, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисия, назначена по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума или 2. банкова гаранция или 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията. Възложителят извършва плащанията, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, както и съгласно проекта на договор за възлагане на обществена поръчка. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на изискванията на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако не са налице изключенията, посочени в чл. 4 от същия нормативен акт) и чл. 69 ЗПКОНПИ и условията на чл. 107 ЗОП, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП.Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 , т.4 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва