Деловодна информация
00396
12-13-36 30/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00396-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Боворо 000530479
Ул. Никола Вапцаров № 1А
Борово BG323 7174 България
Валерия Борисова, заместник - кмет на Община Борово +359 081402253
borovo@borovo.org +359 081771774

Интернет адрес/и

www.borovo.bg

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект
45000000      
Строителство

Обхвата на СМР ще включва всички дейности, заложени по всички части, включени в техническия проект за Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“ финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране.
Настоящата обществена поръчка обхваща следните 5 бр. улици в гр. Борово:
- Улица Горна Манастирица от ул. 1-ви май до път I-5
- Улица 1-ви Май от ул. Христо Ботев до ул. Горна Mанастирица
- Улица Христо Ботев от ул. 1-ви Май до ул. 6-ти Септември
- Улица 6-ти Септември от ул. Христо Ботев до ул. Дунав /път III-5101/
- Улица Горазд от ул. Иван Вазов до ул. 6-ти септември
Обхвата на обществената поръчка включва:
- Проектиране;
- Упражняване на авторски надзор по време на СМР;
- Извършване на строително-монтажни работи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3101636.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Борово, Област Русе

Обхвата на СМР ще включва всички дейности, заложени по всички части, включени в техническия проект за Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“ финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране.
Настоящата обществена поръчка обхваща следните 5 бр. улици в гр. Борово:
- Улица Горна Манастирица от ул. 1-ви май до път I-5
- Улица 1-ви Май от ул. Христо Ботев до ул. Горна Mанастирица
- Улица Христо Ботев от ул. 1-ви Май до ул. 6-ти Септември
- Улица 6-ти Септември от ул. Христо Ботев до ул. Дунав /път III-5101/
- Улица Горазд от ул. Иван Вазов до ул. 6-ти септември
Обхвата на обществената поръчка включва:
- Проектиране;
- Упражняване на авторски надзор по време на СМР;
- Извършване на строително-монтажни работи.
Проектът се формира съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ и трябва да отговаря на изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Република България.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета “Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка.Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по инженеринга са определени от изискванията на част трета, раздел втори от ЗУТ и от указанията за изпълнение.Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, като не възпрепятства изпълнението на СМР. Пълно описание се съдържа в техническата спецификация
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3101636.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект ROBG-440 „W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”, в процедура по договаряне за финансиране чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфина

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка, както и прогнозните стойности по отделните пера – строителство, авторски надзор и проектиране. Участници, които са предложили по-висока цена от общата прогнозна стойност и/или по отделните пера - изготвяне на технически проект и авторски надзор и строителство, се отстраняват от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи от втора група, четвърта категория и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите в Република България или еквивалент, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП „ 7. „Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“Удостоверяване: Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.Доказване: Изискването се доказва с копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на обществената поръчка или еквивалент.
Преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя заверено копие на посочения документ. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. При сключването на договор, избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил съответна регистрация, когато е необходимо (чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват строителство. Ако всички участници в обединението ще извършват строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Реализиран за последните три приключили финансови години общ оборот, изчислен на база годишните обороти.Поставеното изискване се доказва с един или няколко от документите, посочени в чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП. Посочените документи се представят на етап сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него;2. Застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.Поставеното изискване се доказва при подписване на договора като се представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност за проектиране, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по проектиране. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по проектиране, то изискването се отнася за всеки от тях.3.Застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.Поставеното изискване се доказва при подписване на договора като се представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.

1.Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 6 000 000,00лв. Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „Годишен общ оборот" е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството .Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, „Общ годишен оборот“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за IV-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на обществената поръчка.3.Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за IV-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на обществената поръчка.Участникът следва да предостави посочената информация в част IV Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние т. 5 от ЕЕДОП (като се посочва вид и размер на изискуемото покритие, валидност). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Изискването се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Декларира се съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП. При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, „Образователна и професионална квалификация“
3.Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти. В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях. Изискването се доказва със заверено копие на валиден документ за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 или еквивалентни с обхват „строителство“. Декларира се съответствие с поставеното изискване чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) като посочи и публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези сертификати в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП.


1. Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. За "дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката" следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътища и/или улици, като обемът на изпълнените дейности е без значение.2.Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката Екип за проектиране и авторски надзор:- Инженер „Геодезист“ - Висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Инженер "Пътно строителство" - Висше образование, специалност „Пътно или транспортно строителство“ или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност. Екип за изпълнение на строителство:- Технически ръководител: технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и/или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент. - Координатор по безопасност и здраве: лице, притежаващо удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица.- Експерт по контрол по качество: лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.3. Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти:Система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“; Система за управление на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“.Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

сграда на община Борово, на адрес: гр.Борово, ул.Никола Вапцаров №1а, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисия, назначена по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума или 2. банкова гаранция или 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията.Възложителят извършва плащанията, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, както и съгласно проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на изискванията на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако не са налице изключенията, посочени в чл. 4 от същия нормативен акт) и чл. 69 ЗПКОНПИ и условията на чл. 107 ЗОП, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП.Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 , т.4 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва