Деловодна информация
00010УМБАЛ Св.Екатеирна ЕАД
ОП-16-2 06/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/08/2019 (дд/мм/гггг)
00010-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Св. Екатерина ЕАД 831605845
район Триадица, бул.Пенчо Славейков №52А
София BG411 1431 България
Диана Грънчарова +359 29159454
dgrancharova@uhsek.com +359 29159443

Интернет адрес/и

http://svetaekaterina.eu/

http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?yr=2019


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?yr=2019
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД
30199770      
Услуги

Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД съгласно изискванията на Възложителя, посочени в докуентацията и техническата спецификация.Целта на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ваучери за храна на служителите в УМБАЛ Св.Екатерина ЕАД на основание чл. 209 от ЗКПО и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, изд. от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите (с последно изменение в ДВ. бр. 74 от 7.09.2018 г., изм. с Решение № 4344 от 3.04.2018 г. на ВАС на РБ - бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г.)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
370000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Пенчо Славейков № 52 А, УМБАЛ Света Екатерина ЕАД

Избор на оператор за отпечатване, опакока и доставка на ваучери за храна на служителите в УМБАЛ Света Екатерина ЕАД съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията и техническата спецификация.Целта на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ваучери за храна на служителите в УМБАЛ Света Екатерина ЕАД на основание чл. 209 от ЗКПО и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, изд. от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите (с последно изменение в ДВ. бр. 74 от 7.09.2018 г., изм. с Решение № 4344 от 3.04.2018 г. на ВАС на РБ - бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г.).Общият размер на прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 370 000 лв / триста и седемдесет хиляди/ лева, за прогнозен брой служители - 500 броя.Максималната стойност на ваучерите за храна за един служител на месец следва да е равна на 60.00 лв., с единична номинална стойност за ваучер от 2.00 лв.В посочената прогнозна стойност на поръчката е включена номиналната стойност на ваучерите за срока на изпълнение на поръчката и прогнозната стойност на разходите за услугата по отпечатване и доставка на предоставените ваучери.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
370000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валидно Разрешение от МФ за извършване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна, издадено по реда на чл.9 ал.4 от Наредба № 7 от 09.07.2003г.за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.Това обстоятелство се доказва с пълно описание в съответната част в ЕЕДОП.
Когато участник в процедурата е чуждестранно лице той трябва да притежава аналогично разрешение съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. (чл. 60, ал. 2 от ЗОП).
Участникът следва да притежава индивидуална квота от Министерство на финансите по чл.12 от Наредба № 7/09.07.2003г. за предоставяне на ваучери за храна съответстващ на срока .
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал общ оборот от дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за 2018 г., в размер на 185 000, 00 лв., представляващ 50 на сто от размера на посочената от Възложителя максимална прогнозна стойност за 12 месеца.
Участникът попълва съответната част и раздел от ЕЕДОП, относими към това изискване.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците в процедурата следва да имат минимум 3 /три/ изпълнени поръчки с дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през предходните три година. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на доставката.
Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл.4 от Наредба № 7/09.07.2003г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл.5 вр. чл.9 ал.4 от същата Наредба към датата на процедурата. Операторът да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката.
Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл.22 ал.2 от Наредбата, като участниците в процедурата следва да имат сключени договори по реда на Наредба № 7 от 09.07.2003г., с минимум 50 (петдесет) обекти за търговия с храни и др. на територията на цялата страна.
Като доказателство да се представи списък – декларация, съдържащ брой и наименование на търговските вериги, с които Изпълнителят има сключени и действащи към момента договори, дата на сключване на договора и срок на действието му.
Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл.22 ал.2 от Наредбата, като участниците в процедурата следва да имат сключени договори по реда на Наредба № 7 от 09.07.2003г., с минимум 50 (петдесет) обекти за търговия с храни и др. на територията на цялата страна.
Като доказателство да се представи списък – декларация, съдържащ брой и наименование на търговските вериги, с които Изпълнителят има сключени и действащи към момента договори, дата на сключване на договора и срок на действието му.
Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл.22 ал.2 от Наредбата, като участниците в процедурата следва да имат сключени договори по реда на Наредба № 7 от 09.07.2003г., с минимум 50 (петдесет) обекти за търговия с храни и др. на територията на цялата страна.
Като доказателство да се представи списък – декларация, съдържащ брой и наименование на търговските вериги, с които Изпълнителят има сключени и действащи към момента договори, дата на сключване на договора и срок на действието му.
Участникът следва да декларира, че спрямо него не е започнала процедура по отнемане разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Място на извършване на услугите: УМБАЛ Света Екатерина ЕАД, гр. София, бул. Пенчо Славейков № 52 А.
Срок за изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Зала № 1, партерен етаж на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД, бул. Пенчо Славейков №52А.

Съгласно разпоредбите на ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Получените оферти ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подписването на договор, избраният изпълнител следва да представи документите изброени в чл.58 от ЗОП, гараниця за изпълнение, съгласно документацията на възложителя, както и декларациите по чл.42, чл.59 и чл.66 от ЗМИП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва