Деловодна информация
00797
93-ОП19-51 05/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00797-2019-0044 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 56907269
ya.tenev@burgas.bg +359 56841996

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39452


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39452
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проект “Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езер
79400000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка включва предоставяне на консултантска услуга за изготвяне на тръжна документация за 4 броя обществени поръчки по проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Настоящата обществена поръчка включва предоставянето на консултантска услуга за следното:
(1)Подготовка на тръжна документация с технически спецификации за провеждане на 3 броя обществени поръчки в обхвата на проекта посочени в Таблица 1 от докуменацията
(2)Подготовка на тръжна документация, която НЕ включва технически спецификации за провеждане на обществена поръчка в обхвата на проекта посочена в Таблица 2 от документацията
(3) Подготовка на документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, посочени в Таблица 1 и Таблица 2 в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, включително:
- Проект на решение и обявление (ако е приложимо);
- Документация за провеждане на обществената поръчка, съдържаща указания към участниците, общи и минимални изисквания към участниците, критерии за подбор, критерии за възлагане, методика за оценка и др.
- Образци на документи;
- Проект на договор;
- Други документи съгласно Закона за обществените поръчки.
(4)Изготвяне на допълнителни анализи и проучвания (при необходимост) за приложимостта на Закона за държавните помощи и др. приложими.
(5)Преработка на документациите за възлагане на обществени поръчки при необходимост, в случай на осъществен контрол от страна на Агенция по обществени поръчки.
(6)Подготовка на експертно становище при изготвяне на отговори на постъпили от участниците въпроси.
(7)Изготвяне на решение за промяна в обявление/и или документация на обществена поръчка и решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка при необходимост и наличие на предвидените в ЗОП хипотези.
(8)Изготвяне на обявления за възложена поръчка.
(9)Подготовка на становища в случай на установени нередности и/или финансови корекции, наложени от Управляващия орган и/или други санкции наложени от други контролни органи, касаещи изготвените от изпълнителя документации в хода на изпълнение на проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“.
(10)Подготовка на становища в случай на обжалване на решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), съответно Върховния административен съд (ВАС), включително съдействие на възложителя по защитата при обжалването относно изработената от него и приета част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Управление на процеса по подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Документ, с който се доказва:Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които притежават професионална квалификация и опит.По т.2, участниците попълват поле 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.Документ, с който се доказва:Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в които е посочена професионалната компетентност на лицата.


1.Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на услуги по подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки в приложното поле на ЗОП за строителство, доставки и услуги, финансирани с публични средства.
2.Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които притежават професионална квалификация и опит, както следва:
Ключови експерти:
Ръководител екип
Образование: образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” или еквивалент;
Общ професионален опит: 5 години;
Специфичен професионален опит: 3 годишен опит в ръководене/координиране на екипи/проекти и/или в изпълнение на подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки и /или участие в комисии за избор на изпълнител на обществени поръчки и/или процесуално представителство по жалби, свързани с обществени поръчки.
Експерт в областта на обществените поръчки
Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалент, професионално направление „Право“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г., или еквивалент.
Общ професионален опит: минимум 4 години;
Специфичен професионален опит: минимум 2 годишен опит в подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки и/или участие в комисии за избор на изпълнител на обществени поръчки и/или процесуално представителство по жалби, свързани с обществени поръчки.
Експерт - Анализи и проучвания
Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г., или еквивалент.
Професионален опит: минимум 3 години
Специфичен професионален опит: опит в изготвяне на анализи на среда, социологически проучвания и мултикритериален анализ и други, свързани с граждански/екологични/социални инициативи, общностна медиация.
Експерт – Финансист/Икономист
Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”, или еквивалент, в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление №125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г., или еквивалент.
Професионален опит: минимум 3 години
Специфичен професионален опит: опит в изготвяне на финансови анализи, анализ разходи-ползи, разработване на средни/пределни цени за единица продукт.
Технически експерт
Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”, или еквивалент, в област на висше образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление №125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г., или еквивалент.
Професионален опит: - 3 години общ професионален опит
Специфичен професионален опит: опит в прилагане на мерки за икономия на енергия, използване на „чисти/зелени“ технологии в отоплението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
4.Начинът и редът на разплащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване на настоящето решение е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва