Деловодна информация
00797
93-ОП19-48 05/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/08/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0043 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска №26
Бургас BG341 8000 България
Валерия Димитрова +359 56907288
v.daalova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39237


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39237
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на дейности по строително-монтажни работи в акваторията на лодкостоянка „Крайоморие“ относно съоръжения за акостиране на лодки“
45000000      
Строителство

Проучване, проектиране и изграждане на усилени понтонни кейове - Монтаж на понтони, фингери, пасарели, аксесоари и система за закотвяне, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45244100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

акваторията на лодкостоянка „Крайоморие“

-Цялостна проверка на отделните елементи на съоръжението преди монтажа.
- Изчисляване, фиксиране и маркиране на точките за пускане на котвите.
- Монтаж на котвите в определените им точки (изисква допълнителни съоръжения, поради малката дълбочина).
- Оборудване на понтоните и пускане във водата.
- Фиксиране на понтоните на точните им места (според предписанията на производителя).
- Прецизно измерване, нарязване и маркиране на веригите (всяка верига е уникална и с определена дължина спрямо позицията и).
- Монтаж на веригите.
- Монтаж на компенсаторите към понтона.
- Оборудване на фингерите и пускането им във водата.
- Монтаж на фингерите.
- Монтаж на кнехтове за швартоване.
- Монтаж на обслужваща колконка (не включва захранване с ток и вода)- 1 бр.
- Проверка на съоръженията след монтажа и финални настройки.
- Пълна видеоинспекция на съоръжението, която се предава на производителя за одобрение на монтажа и задействане на гаранциите.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Срок за реакция    20
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената прогнозна стойност е максимална.Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране за поръчката.Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора, без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се предвиждат.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се предвиждат.

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

по т.1. Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел В в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък за изпълнен/и обект/и, сходни с предмета на поръчката, посочена в еЕЕДОП, който следва да бъде придружена с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
по т.2. Документ, с който се доказва:
При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника и лицата, които ще изпълняват строителството; При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата.За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка се приема: Изпълнение на строителни и монтажни дейности свързани със съоръжения за акостиране на плавателни съдове, разположени във водна среда .
2.Всеки участник следва да разполага с екип от технически лица, компетентни да изпълнят дейностите по поръчката както следва:Минимум 4 /четири/броя леководолази и минимум един брой технически ръководител, отговарящ на минималните изискванията на чл.163а от Закона за устройство на територията.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,както и чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 60 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Когато участникът избере да внесе гаранциите като парична сума, тя се внася по сметка: ОБЩИНА БУРГАС,IBAN – BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01,BIC – SOMBBGSF
в ТБ „Общинска банка“ АД, клон Бургас.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54,ал.1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).
При изпълнение дейностите по обществената поръчка, Изпълнителя следва да спазва всички приложими нормативни документи.
При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва