Деловодна информация
00797
93-ОП19-32 18/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
18/07/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0042 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 56907269
ya.tenev@burgas.bg +359 56841996

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39293


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39293
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции” 93-ОП19-32
66510000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”, включващи:
1. Обособена позиция 1: „МПС - застраховки „Гражданска отговорност” „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”, "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща гражданска отговорност“;
2. Обособена позиция 2: „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица”;
3. Обособена позиция 3: „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”;
4. Обособена позиция 4: „Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1377000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция 1 „МПС - застраховки „Гражданска отговорност” „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”, "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Позицията включва задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС”, застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз", застраховка „Автокаско”- всички рискове, застраховка „Обща гражданска отговорност“ като обект на застраховане са МПС на община Бургас, МПС на общинските предприятия, мобилно оборудване на Депо-Братово към активите на ОП „Чистота Еко“, автобуси за Интегриран градски транспорт съгласно следните Приложения:
- Приложение №1.1 „МПС на Община Бургас“;
- Приложение №1.1а „Техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха в Ситроен Джъмпер А7537КТ“;
- Приложение №1.2 „Автобуси за Интегриран градски транспорт на Община Бургас“;
- Приложение №1.3 „МПС на общинските предприятия към Община Бургас“;
- Приложение №1.3а „ППС и машини, обслужващи депо Братово към ОП „Чистота Еко“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 3 г., и в размер на не повече от 10% от прогнозната стойност, а именно 120 000.00 лв. (сто и двадесет хиляди лева) с вкл. 2% данък. Те са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

С оглед предмета на настоящата обществена поръчка и на основание чл. 9 от Закона за данък върху застрахователните премии прогнозната стойност на поръчката не се облага с 20 % ДДС, а с 2 % данък.
Предвид гореизложеното в поле ?.2.6) „Прогнозна стойност“ е посочена сумата, която е с 2 % данък.

II.2) Описание 1

Обособена позиция 2: „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Позицията включва застраховка на компютърна и електронна техника и оборудване (стационарна и мобилна), собственост на община Бургас и общинските предприятия. Застрахователната стойност на активите е посочена в Приложения 2.1 и 2.2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 3 г., и в размер на не повече от 10% от прогнозната стойност, а именно 1 200.00 лв. (хиляда и двеста лева) с вкл. 2% данък. Те са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

С оглед предмета на настоящата обществена поръчка и на основание чл. 9 от Закона за данък върху застрахователните премии прогнозната стойност на поръчката не се облага с 20 % ДДС, а с 2 % данък.
Предвид гореизложеното в поле ?.2.6) „Прогнозна стойност“ е посочена сумата, която е с 2 % данък.

II.2) Описание 1

Обособена позиция 3 „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Обект на застраховане са детските площадки, общинска собственост, изградени на територията на община Бургас, рекламно-указателни табели, технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас, архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти, подлези и мостик, активи по Интегриран градски транспорт, мобилни центрове и павилиони. Застрахователната стойност, вида и местоположение на активите са посочени в Приложения №3.1 и №3.2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 3 г., и в размер на не повече от 10% от прогнозната стойност, а именно 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) с вкл. 2% данък. Те са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

С оглед предмета на настоящата обществена поръчка и на основание чл. 9 от Закона за данък върху застрахователните премии прогнозната стойност на поръчката не се облага с 20 % ДДС, а с 2 % данък.
Предвид гореизложеното в поле ?.2.6) „Прогнозна стойност“ е посочена сумата, която е с 2 % данък.

II.2) Описание 1

Обособена позиция 4 „Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“, „Трудова злополука” и рискова застраховка „Живот“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Обект на застраховане по тази позиция са служители на община Бургас, служители на общинските предприятия, доброволци към община Бургас и други лица, които община Бургас има задължение да застрахова. Броя на застрахованите лица, застрахователните суми и видовете застраховки са описани в Приложение № 4.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В прогнозната стойност са включени опции по чл. 5, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които Възложителят предвижда за срок не по – дълъг от 3 г., и в размер на не повече от 10% от прогнозната стойност, а именно 4 500.00 лв. (четири хиляди и петстотин лева) с вкл. 2% данък. Те са предвидени в случай, че Възложителят придобие други активи след сключване и влизане в сила на застрахователния договор и има необходимост от тяхното застраховане.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

С оглед предмета на настоящата обществена поръчка и на основание чл. 9 от Закона за данък върху застрахователните премии прогнозната стойност на поръчката не се облага с 20 % ДДС, а с 2 % данък.
Предвид гореизложеното в поле ?.2.6) „Прогнозна стойност“ е посочена сумата, която е с 2 % данък.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, съгласно чл. 12 от Кодекса за застраховането, трябва да притежават валиден лиценз/разрешение за съответния вид застраховка/за извършване на застрахователна дейност, издадени от компетентен орган за застраховане, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по предоставяне на услугите.
Деклариране: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” ЕЕДОП.
Документ с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи:
- копие на Лиценз/Разрешение за съответния вид застраховка/за извършване на застрахователна дейност, издаден по реда и правилата на Кодекса за застраховане.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
*При подаване на оферта, участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Деклариране: При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Документ с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи:
- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ с предмета на поръчката услуги следва да се разбират: услуги по застраховане.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора с вкл. 2 % данък, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
4.Начинът и редът на разплащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва