Деловодна информация
00797
93-ОП18-92 15/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/07/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0041 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска №26
Бургас BG341 8000 България
Валерия Димитрова +359 56907288
v.daalova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39206


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39206
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции
60112000      
Услуги

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас.Поръчката има за цел да компенсира превозвачите, определени за изпълнители по настоящата процедура, за извършени разходи за превоз на лицата ползващи преференции по реда на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн. ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 4 юли 2017г.).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
767500.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас Айтос 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на област Бургас

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите) – сумата от отделните услуги – Т4    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
43592.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас- Камено;Автобусна линия Бургас- Полски извор;Автобусна линия Бургас- Желязово;Автобусна линия Бургас- Трояново 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на Област Бургас;

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите)    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
43071.91      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас- Поморие;Автобусна линия Бургас- Горица;Автобусна линия Бургас- Косовец 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на област Бургас

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите) – сумата от отделните услуги – Т4    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
46104.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас –Созопол;Автобусна линия Бургас- Габър;Автобусна линия Бургас- Зидарово;Автобусна линия Бургас-Крушевец;Автобусна линия Бургас- Равна гора;-Автобусна линия Бургас- Атия 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на Област Бургас

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите) – сумата от отделните услуги – Т4    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
108168.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 4, включва: Автобусна линия Бургас –Созопол;Автобусна линия Бургас- Габър/през Зидарово;Автобусна линия Бургас-Габър/през Вършило;Автобусна линия Бургас- Зидарово/през Извор;Автобусна линия Бургас- Зидарово/през Димчево и Присад;Автобусна линия Бургас-Крушевец;Автобусна линия Бургас- Равна гора;-Автобусна линия Бургас- Атия

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас –Карнобат /през Аспарухово; Автобусна линия Бургас –Карнобат /през Айтос;Автобусна линия Бургас –Карнобат /през Миролюбово 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на Област Бургас;

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите) – сумата от отделните услуги – Т4    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
54890.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас- Малко Търново; Автобусна линия Бургас- Малко Търново/ през Бръшлян 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на областБургас

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите)    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
15088.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас- Средец; Автобусна линия Бургас- Средец / в учебен период;Автобусна линия Бургас- Средец /през Драчево; Автобусна линия Бургас- Орлинци 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на Област Бургас.

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите)    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
44788.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас-к.к.Сл.бряг /през Поморие; Автобусна линия Бургас-к.к. Сл. бряг /през Каблешково; Автобусна линия Бургас-Несебър /през Поморие 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на област Бургас;

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите)    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
231922.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас- Приморско; Автобусна линия Бургас- Китен; 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на Област Бургас;

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите)    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
106840.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция 9, включва: Автобусна линия Бургас- Приморско /през Веселие и Ясна поляна; Автобусна линия Бургас- Китен / през Созопол; Автобусна линия Бургас- Китен /през Веселие; Автобусна линия Бургас- Китен /през Ясна поляна и Ново Паничарево

II.2) Описание 1

Автобусна линия Бургас – Царево; Автобусна линия Бургас – Царево /през Веселие и Равна гора; Автобусна линия Бургас – Царево /през Ново Паничарево; Автобусна линия Бургас – Ахтопол 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на област Бургас;

Автобусните превози се извършват в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас, които са утвърдени от Областна администрация с административен център гр.Бургас. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните): Т1    20
Екологични характеристики на автобусите (включително и резервните): Т2    10
Собственост на автобусите : Т3    20
Допълнителни услуги (обзавеждане на автобусите)    2
Автосервиз    10
Допълнителни услуги за обслужване на клиентите – Т7    18
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
73031.91      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник трябва да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози или еквивалент.
Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът на раздел А: Годност в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на притежаван лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността или еквивалент.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, представя заверено копие на документ, доказващ наличие на лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността или еквивалент. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат участникът, избран за изпълнител посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Сходни с предмета на настоящата обществена поръчка са услуги по обществен превоз по утвърдени транспортни схеми и/или специализирани автобусни превози.При подаване на оферта за няколко обособени позиции, участникът следва да е изпълнил услуга/и с обем не по-малък от сбора на километрите за обособените позиции, за които участва.2.Всеки участник трябва да разполага със служители, притежаващи необходимата квалификация съгласно чл.18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, а именно: да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват МПС, да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на Наредбата на чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата, да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата на чл.7б, ал.7 от Закона за автомобилните превози;3. Всеки участник трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за транспортната дейност на участника.Ръководител на транспортната дейност – 1 бр.Водачи на МПС – съгласно броя на превозните средства, с които се изпълнява транспортната задача по съответната обособена позиция, за която е подадена офертата.При подаване на оферта за няколко обособени позиции, посочените условия се считат за изпълнени при наличие на един ръководител на транспортната дейност, а броя на водачите на МПС е сбор от изискваните такива за отделните обособени позиции.

1. Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.2.Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.3.Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на технически лица и/или организации, включени в структурата на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 от ЗОП и чл.69 от ЗПКОНПИ, чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.3.Условията, размера и начина на плащане са посочени в в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Бургас, ул.Александровска №26, Заседателна зала

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg,http://www.az.government.bg/).
2. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!
3. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства.
4. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.Срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка за всяка обособена позиция е 10 /десет/ години от датата на въвеждане линията в експлоатация. На основание чл. 113, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, както и чл. 16д от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и предвид поставените в обявлението и в документацията за обществената поръчка критерии за подбор и минимални изисквания за допустимост, изискващи значителни инвестиции, договорът за изпълнение на поръчката ще бъде сключен за срок на действие 10 години, съгласно условията на проекта на договор.
5. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6.Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е до размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва