Деловодна информация
00797
93-ОП19-50 01/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00797-2019-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Валерия Димитрова +359 56907288
v.daalova@burgas.bg +359 860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39067


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39067
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции
18110000      
Доставки

Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 8 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
58090.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на зимни якета от естествена напа от ДРД-ярешка кожа, част от униформеното облекло на служителите от дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“, отдел „ОФК" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

- Зимно яке от естествена напа от ДРД-ярешка кожа – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;
Зимно яке от естествена напа от ДРД-ярешка кожа – Якето е оформено от две предници, гръб, два ръкава с маншети, колан и яка.
Предниците на якето се състоят от по три платки – предна горна, предна долна и предна странична, симетрично разположени отляво и отдясно. На гръдните предни платки са монтирани два хоризонтални джоба, една филетка и цип, като платката завършва с декоративна фалда. На капака на левия горен джоб, от вътрешната страна има пришито копче за закачване на отличителен метален знак на Община Бургас. На капака на десния горен джоб е зашита лента с надпис: „Обществен ред“. Върху предните долни платки са монтирани външни джобове с наклонени отвори и фалди за осигуряване на обемност. Предниците на якето се затварят по дължина с делим цип, покрит с пластрон, закопчаващ се с три копчета тик-так.
Гърбът на якето е от две части, всяка от които се състои от две платки – горна и долна.
Към неподвижната основна яка се поставя подвижна кожена яка от кожухарска кожа, закрепена с копчета и гайки.
Ръкавите се състоят от две части, симетрично разкроени на три детайла (горен, среден и долен) и завършват с маншет и тик-так копче. В ръкавната извивка при раменния шев е вмъкната щрифелка за пагон, който служи за основа на сменяем тунел – пагон с отличителни знаци. Щрифелката за пагона завършва в горния край с копче тик-так. На левият ръкав е зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“.
В долната част якето завършва с колан – 6 см. широк, в чийто странични части е вмъкнат и зашит ластик за пристягане.
На текстилния хастар са оформени два хоризонтални вътрешни джоба с филетки, като тази на лявата предница се затваря с цип. Подвижната топла подплата е във формата на елек, закрепен към якето с делим, обхождащ предниците и яката цял цип. На лявата част на елека е оформен вътрешен хоризонтален джоб с филетка. В областта на джоба хастара е усилен с допълнително кожено парче. Всички детайли на якето са свързани със закрепващи и декоративни шевове, като двойните лицеви тегели са с междуиглово разстояние 7 мм. В долния край на гладките части на колана и по периферията на пластрона също има двойни лицеви тегели с междуиглово разстояние – 7мм.Да се доставят общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувки за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

- Мъжки и дамски летни обувки, половинки – общо 25 чифта, от тях 8 чифта дамски и 17 чифта мъжки;
- Мъжки и дамски зимни боти – общо 25 чифта, от тях 8 чифта дамски и 17 чифта мъжки;
Мъжки и дамски летни обувки, половинки – изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, черен цвят, хастар от естествена фодра, мека и плътна и формовани ходила от износоустойчиви смеси на термокаучук с лепен метод на закрепване на ходилата. Ходилата трябва да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Натуралната фодра за хастар, трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот. В конструктивно отношение обувките обхващат крака под глезенната става. Мъжките обувки да се закрепват към стъпалото с връзки, преминаващи през четири отвора, разположени на разстояние 15 мм. един от друг. Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия есплоатационен период. В областта на отворите за връзки да се постави посилващ „покапсулен“ детайл.
Да се доставят общо 25 чифта, от тях 8 чифта дамски и 17 чифта мъжки.
1.1. Мъжки и дамски зимни боти – изработват се от лицев материал от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, черен цвят, студозащитен и естествен хастар, двуслойни ходила, грайферни, изработени чрез директно леене на ходилата. В конструктивно отношение обувката трябва да обхваща крака над глезенната става до основата на прасеца. Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Обувката да се закрепва към крака с връзки, преминаващи през четири броя капси (на разстояние 20 мм. една от друга при мъжкия образец и на 23 мм. при дамския образец), три броя канджи (на разстояние 25 мм. една от друга при мъжкия образец и на 23 мм. при дамския образец) и един връзковод, поставен с два нита над прореза на езнера върху укрепващия кожен детайл на втерната. В областта на капсите и канджите да се постави подсилващ „подкапсулен“ детайл. В областта на укрепващия кожен детайл на втерната да се постави омекотяване. Студозащитния хастар на нетъкана основа трябва да бъде с плътна структура с процентно съдържание на вълна/полиестер 70/30 % ± 10 %, без дефекти по плата – възли, неравности, преплитания. Ходилата трябва да притежават добри студозащитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост.
Да се доставят общо 25 чифта, от тях 8 чифта дамски и 17 чифта мъжки.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на обувки за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

1.1. Мъжки и дамски летни обувки, половинки – КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ ОБУВКИ ЗА ЕЛЕГАНТЕН, КЛАСИЧЕСКИ ПАНТАЛОН/ПОЛА. Изработени с лице от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, черен цвят, хастар от естествена фодра, мека и плътна и формовани ходила от износоустойчиви смеси на термокаучук с лепен метод на закрепване на ходилата. Ходилата трябва да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Натуралната фодра за хастар, трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот.
1.2. Мъжки и дамски зимни боти – КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ ОБУВКИ ЗА ЕЛЕГАНТЕН, КЛАСИЧЕСКИ ПАНТАЛОН/ПОЛА, ТИП /БОТИ/. Изработени от лицев материал от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, черен цвят, студозащитен и естествен хастар, двуслойни ходила, грайферни, изработени чрез директно леене на ходилата. В конструктивно отношение обувката трябва да обхваща крака над глезенната става до основата на прасеца. Студозащитния хастар на нетъкана основа трябва да бъде с плътна структура с процентно съдържание на вълна/полиестер 70/30 % ± 10 %, без дефекти по плата – възли, неравности, преплитания. Ходилата трябва да притежават добри студозащитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2383.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП „Спортни имоти“ извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Яке/грейка с джобове и качулка. Изработено от 100 % полиестер с вата и качулка лого на община Бургас- 16 бр. зелен черен сини; Грейка/ елек с джобове- изработено от 100 % полиестер с вата с лого на община Бургас-55 бр. зелен черен сини; Манта с дълъг ръкав- изработен от 35% памук и 65 % полиестер, с два предни джоба яка с ревер и закопчаване с копчета с лого на община Бургас;7 бр. зелен, черен, сини; Гащеризон изработен от 65% памук и 35 % полиестер с лого на община Бургас- 11 бр. син; Клин за езда-изработен от памук с цяла платка - 4 бр. черни; Турнирна риза изработена от 100 % памук с лого на община Бургас- 4 бр. светло синя; светлоотразителна жилетка- изработена от 100 % полиестер с две хоризонтални светлоотразителни ленти. Подходяща за работа на открито. С пред джоб. Цвят сигнално жълта - 4 бр.; Полугащеризон/ раб. Панталон изработен от 65% памук и 35 % полиестер два странични джоба, два горни джоба с цип светлоотразителен кант отстрани с лого на община Бургас - 11бр. син черен зелен; Дамска туника с панталон летни - изработена от памук и полиестер, с тик – так закопчаване и джобове с надпис ОП "Спортни имоти" и лого на община Бургас- 13 бр. светло синьо, зелено, бледо розово; Престилки изработена от плат 65% памук и 35 % полиестер. Централно закопчаване с копчета, 2 бр. джобове. Дълъг ръкав 19 бр. бели, зелени, сини, розови; Работна куртка 100% памук, устойчева материя - 11бр. синя, черна и зелена; Яке с качулка - памук-полиестер отвън, подплата или пух отвътре два джоба с цип, закопчаване с цип, светлоотразителен кант отпред/отзад, вътрешен джоб. С лого на община Бургас- 31 бр. черен; зелен и син; Шуба - Ватирана , изработена от хидрофобиран док - 100% памук, да защитава тялото от ниски температури на въздух, вятър и т.н. с лого на община Бургас 1 бр. синя черна зелена.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4487.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувки за нуждите на ОП „Спортни имоти“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Мъжки обувки- Обувните изделия да са изработени от естествена кожа. Използваната кожа трябва да бъде без дупки, подрези,претъпявания,драскотини,наранявания, крец и др. лицеви дефекти,които биха нарушили физико-механичните и експлоатационните качества, както и естетически – 34бр. черни;
Обувки с бомбе. Естествена кожа, с метално бомбе- 4 бр. черни; Чехли, тип сабо. Дамски тип сабо, сая от изкуствена кожа, с полиеританово покритие, PVC ходило, 27бр.;
Чехли Гумени, подходящи за плувен басейн, подметка против хлъзгане - 7бр. сини;
Маратонки - Изработени от еко кожа, вътрешната част от текстил, с тънка и лека подметка. 19 бр. черни, сини, син.зелен;
Боти за езда. От еластична, мека и дребнозърнеста телешка кожа с еластични връзки в предната част, с цяла подплата от ествествена кожа, нехлъзгащата се гумена подметка от еластичен полиуретан - 2 бр. черен;
Чапси. Мека кожа както от външната, така и от вътрешната страна; удобни за носене със шпори; стреч панел от външната страна на ципа' еластична част от предната страна - 2 бр. черен.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2149.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Транспорт“, извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Полугащеризон с яке изработени от 100% памук – 8бр. син
Сигнален полугащеризон и сигнално работно яке изработени от водоустойчива и маслоустойчива материя, със светлоотразителни ленти – 15бр.оранжев;
Работен панталон с яке Изработени от памук и полиестер и специфична площна маса 120 гр./кв.м.- 40 бр. син;
Термозащитно бельо /клин и тениска/ изработено от дишаща материя - 50% памук и 50% вискоза- 30 бр. Син или черен;
Светлоотразителна жилетка изработена от 100% полиестер с две хоризонтални светлоотразителни ленти. С преден джоб и ситопечат /1 цвят/. 170бр. Сигнално жълта / синя.
Туника / манта за хигиенистки Дамска манта с къс ръкав, изработена от памук/полиестер. 7 бр. зелен.
Грейка/ватиран елек ватиран елек без ръкави изработен от 100% полиестер /дамски/. 7 бр. зелен.
Ватиран работен костюм Зимен ватиран работен костюм, състоящ се от яке с функционални джобове, със светлоотразителни ленти на гърдите и полугащеризон с широка предна платка, регулируеми презрамки, подсилени колене,със сигнални светлоотразителни ленти над колената. Изработен от 35% памук/ 65% полиестер, 270 гр/м? - 63бр. син;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17629.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувки за нуждите на ОП „Транспорт“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Обувки работни обувки с противохлъзгащи и устойчиви на пробождане ходила – 62бр. черни;
Обувки - работни обувки с противохлъзгащи и устойчиви на пробождане ходила, с метално бомбе- 23 бр. черни; Летни обувки, половинки изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, черен цвят, хастар от естествена фодра, мека и плътна и формовани ходила от износоустойчиви смеси на термокаучук с лепен метод на закрепване на ходилата. Ходилата трябва да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Натуралната фодра за хастар, трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот. В конструктивно отношение обувките обхващат крака под глезенната става. Мъжките обувки да се закрепват към стъпалото с връзки, преминаващи през четири отвора, разположени на разстояние 15 мм. един от друг. Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия есплоатационен период. В областта на отворите за връзки да се постави посилващ „покапсулен“ детайл- 7бр. черен;
Зимни боти изработват се от лицев материал от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, черен цвят, студозащитен и естествен хастар, двуслойни ходила, грайферни, изработени чрез директно леене на ходилата. В конструктивно отношение обувката трябва да обхваща крака над глезенната става до основата на прасеца. Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Обувката да се закрепва към крака с връзки, преминаващи през четири броя капси (на разстояние 20 мм. една от друга при мъжкия образец и на 23 мм. при дамския образец), три броя канджи (на разстояние 25 мм. една от друга при мъжкия образец и на 23 мм. при дамския образец) и един връзковод, поставен с два нита над прореза на езнера върху укрепващия кожен детайл на втерната. В областта на капсите и канджите да се постави подсилващ „подкапсулен“ детайл. В областта на укрепващия кожен детайл на втерната да се постави омекотяване. Студозащитния хастар на нетъкана основа трябва да бъде с плътна структура с процентно съдържание на вълна/полиестер 70/30 % ± 10 %, без дефекти по плата – възли, неравности, преплитания. Ходилата трябва да притежават добри студозащитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. – 7бр. черни; Сабо - С антистатично, противохлъзгащо ходило. Изработено от перфорирана естествена кожа - 7бр. бели;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4337.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувки за нуждите на ОП „Чистота еко“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Работни обувки - боти от естествена хидрофобирана кожа, с композитно бомбе и неметална пластина, анатомична стелка с дишаща материя, масло-киселиноустойчиво PU/PU ходило, антистатично. Осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Обувката се закрепва към крака с връзки, цвят черен с червени конци и светло отражателни фитили – общо 150 бр. Работни обувки - боти от естествена хидрофобирана кожа с композитно бомбе и неметална пластина. Стелка: въздухопропусклива, анатомична, антибактериална, дишаща материя, попиваща потта, мек комфортен вътрешен слой. Пластина: неметална. Външно ходило: PU-PU, антистатично, противохлъзгащо, маслоустойчиво, устойчиво на износване, гъвкаво, ергономично, шок-абсорбер в петата, полиуретаново – 2D, размер 37-45.
Работни обувки – Половинки от хидрофобирана телешка кожа с метално бомбе, анатомична стелка с дишаща материя, подметка : PU/гума, издържаща до 300 С°, маслоустойчива, противохлъзгаща – общо 7 бр. Работни обувки - половинки от хидрофобирана телешка кожа, анатомична стелка с дишаща материя. Подметка: PU/гума, издържаща до 300 C°, маслоустойчива, противоплъзгаща,размер 41-45.
Медицинско работно сабо – общо 4 бр. Медицинско работно сабо – с перфорирана естествена кожа, подплата – текстил, абсорбира влагата, стелка – естествена кожа, антистатична , ходило- антистатично, противоплъзгащо.
Работни ботуши метално бомбе - общо 50 бр. Работни ботуши, метално бомбе - PVC издръжлив ботуш, много добра устойчивост срещу киселини. Ходило: износоустойчиво, устойчиво на минерални, растителни и животински масла и мазнини, дезинфектанти, различни химикали. Бомбе: метално, цвят – жълт, размер 39-45.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10020      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

Не се предвижда.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три)/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „идентични“ или „сходни“ доставки с предмета на настоящата поръчка се приема: доставки на кожени облекла за ОП 1, доставка на обувки - ОП 2, ОП 3, ОП 5, ОП 7 и ОП 8; доставки на работно и / или униформено облекло ОП 4 и ОП 6;


по т.1 Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Участник в процедурата за възлагане може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, отговарящо на изискванията, предвидени в ЗОП, ППЗОП и в др. нормативни актове, както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията.2.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1,чл. 55, ал.1, т. 1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.3.Условията, при които ще се реализира обществената поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начин на плащане, са описани в проекта на договор.4.Гаранция за изпълнение на всеки договор, сключен за изпълнение е 2 % от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на: парична сума, банкова гаранция или застраховка. Всички условия на гаранцията за изпълнение са съгласно Раздел VI от документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Бургас, ул.Александровска № 26

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!
2.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3, т.4 и т.5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя, съгласно техническата спецификация.Посочената прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс за всяка от обособените позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване на настоящето решение е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва