Деловодна информация
00797
93-ОП19-16 28/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/06/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Иванка Баева +359 56907276
i.baeva@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39044


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39044
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас 93-ОП19-16
90743100      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е определяне на обхват на основни и специфични замърсители на атмосферния въздух, приложимите методи за измерване и локации на точките на измерване. Предвидените за допълнително проследяване основни и специфични замърсители на въздуха в Бургас са сероводород, бензен, толуен, етилбензен, о- и р-ксилен, формалдехид, ФПЧ, ПАВ и ?-, ?-пинени. Предвидените зони за разполагане на пробовземна апаратура за допълнително проследяване на атмосферни замърсители са: кв. Долно Езерово; к-с „Славейков“ – 2 точки за измерване; к-с „Възраждане“; к-с „Меден Рудник“; к-с „Изгрев“; кв. Сарафово; гр. Българово.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
375000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

територията на община Бургас

Предметът на обществената поръчка е определяне на обхват на основни и специфични замърсители на атмосферния въздух, приложимите методи за измерване и локации на точките на измерване. Предвидените за допълнително проследяване основни и специфични замърсители на въздуха в Бургас са сероводород, бензен, толуен, етилбензен, о- и р-ксилен, формалдехид, ФПЧ, ПАВ и ?-, ?-пинени. Предвидените зони за разполагане на пробовземна апаратура за допълнително проследяване на атмосферни замърсители са: кв. Долно Езерово; к-с „Славейков“ – 2 точки за измерване; к-с „Възраждане“; к-с „Меден Рудник“; к-с „Изгрев“; кв. Сарафово; гр. Българово. Към 01.01.2019 г. наблюдението и контрола върху КАВ на територията на Община Бургас се осъществява от три постоянни пункта за мониторинг (ПМ), обслужвани от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Единните методи и средства за измерване, които се използват в пунктовете за мониторинг за качеството на атмосферния въздух включват: Пробовземни устройства (ПУ) с последващ тегловен анализ; Автоматични анализатори; ПУ и последващ лабораторен анализ; ПУ и АПУ и последващ лабораторен анализ; Пробонабиране; ДОАС система; Необходимо е използваните референтни методи и средства за измерване да са в съответствие с прилаганите Европейски стандарти за проследяване качеството на атмосферния въздух. Измерванията за оценка на КАВ трябва да се извършват съгласно методи, които са установени със съответните стандартизационни документи и чрез средства за измерване, които са сертифицирани и притежават свидетелство за одобряване на типа. При отсъствие на стандартни/референтни методики може да се допусне и извършване на измервания съгласно валидирани методики от акредитирани лаборатории по БДС EN ISO 17025.
Критериите по-долу
 
ДА „Предложение за допълнителни точки/локации за мониторинг качеството на въздуха“ /ПрТ/    15
„Предложение за допълнителни замърсители на въздуха за мониторинг“ /ПрЗ/    15
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
375000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1 Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.Под „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира: дейности за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката
2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Деклариране: При подаване на оферта участниците попълват съответното поле от раздел „В“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като се посочат подробни данни за екипа за изпълнение на поръчката, относно образованието, професионалната квалификация, притежаваните удостоверения, като номера, дати на издаване, валидност, издател и др.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка по съответната обособена позиция, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
3.Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Деклариране: При подаване на оферта участниците попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка по съответната обособена позиция, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.4. Участникът попълва от раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат: EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството или еквивалентен, с предмет аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. Система за управление на качеството или еквивалентни сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под дейности „идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира услуги, извършвани в областта на мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
2. Участниците следва да разполагат с ключови експерти, които ще използват при изпълнението на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания за професионална квалификация и опит, както следва:
2.1. Ръководител екип - Квалификация - висше образование в областта на техническите науки, професионално направление: екология, химия, ИТ, електроника, автоматика или еквивалентна образователна степен придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности. Опит: минимум 5 години професионален опит и опит в управление на дейности в областта на мониторинг на КАВ.2.2 Експерт „Качество на въздуха“: Квалификация – висше образование в областта на техническите науки, професионално направление екология, химия. Опит: минимум 3 години професионален опит в изпълнението на дейности по мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
2.3 Здравен експерт: Квалификация – висше образование в областта на медицината или здравен мениджмънт.Опит: минимум 3 години професионален опит.
2.4 Сервизен инженер: Квалификация – висше техническо образование, професионално направление - индустриален инженеринг, инженер по комуникационна техника.Опит: минимум 3 години професионален опит.3. Участниците трябва да разполагат като минимум със следното оборудване, което да гарантира обезпечаване дейността на АИС: 3.1 Сервизен автомобил/и;3.2 Стационарни и мобилни компютри със специализиран софтуер и диагностични програми;3.3 Бутилки със сертифицирани еталонни газове за съответните замърсители на въздуха.
4. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват аналогичен с обхвата на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3, 4 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 60 календарни дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26, Заседателна зала

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg,http://www.az.government.bg/).
2. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!
3. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1,т.1,3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства.
4. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
5. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. Посочената прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението й.
7. Гаранция за изпълнение на поръчката е 3% от стойността на договора без ДДС, удължена с 60 календарни дни.
8. Към датата на откриване на настоящата процедура няма осигурен финансов ресурс за обезпечаване на дейностите по него и същата се обявява при спазване на разпоредбите на чл. 114 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва