Деловодна информация
00797
93-ОП19-49 28/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00797-2019-0035 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Валерия Димитрова +359 907288
v.daalova@burgas.bg +359 860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38684


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38684
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:
18110000      
Доставки

Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 7 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
72835      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18234000      
18232000      
18332000      
18235100      
18213000      
18222100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Зимно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален контрол“, което включва:Зимно черно яке от плат с подвижна подплата – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;Черна плетена фланела – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;Зимен панталон тип „клин“ – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;Риза с дълъг ръкав – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;Лятно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален контрол“, което включва:Лятно черно яке – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;Летни панталони – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;Риза-яке с къс ръкав – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18222100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

ЛЯТНА УНИФОРМА включва: риза с къс ръкав;класически модел, цвят светло син, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на лявата предна страна на ризата- зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Еко-инспектори“. Изработена от плат 65% памук и 35% полиестер./срок на износване 1 год./;летен панталон/пола;класически– черен цвят. Изработени от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на износване 1 год./;- яке пролет/лято; Хидрофобизиран плат, състав памук 65% и полиестер 35%, цвят черен, с лека подплата, с джобове, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на лявата предна страна на връхната дреха - зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Еко-инспектори“. /срок на износване 2 год./. ЗИМНА УНИФОРМА включва: риза с дълъг ръкав. класически модел, цвят светло син, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на лявата предна страна на ризата- зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Еко-инспектори“. Изработена от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на износване 1 год./. зимно яке/шуба. хидрофобизиран плат, памук 65% и полиестер 35%, цвят черен, с ватирана подплата , с джобове, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на лявата предна страна на връхната дреха - зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Еко-инспектори“. Изработен от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на износване 2 год./ зимен панталон/ пола.класически– черен цвят, изработен от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на износване 1 год./- плетени черни фанели с джобове от плат – състав 100% акрил., цвят черен с джоб, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на лявата предна страна на джоба - зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Еко-инспектори“. /срок на износване 1 год./.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5283.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП „Спортни имоти“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18412100      
18233000      
18331000      
18441000      
18235100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Спортен комплект анцуг долнище + горница изработен от 100 % полиестер или /памук и ликра/ с лого на община Бургас. 47бр. цвят- зелен, сини, черни. Шорти с бандаж, материал на бандажа 100 % полиестер, материал на външната част 100 % полиестер и микрофибър, бързо съхнещи за плувен басейн с лого на БЧК. 19бр. червени.Тениска цвят жълт, изработена от 100 % памук, къс ръкав с лого на БЧК - 4бр.жълт;Тениска с къс ръкав, изработена от 100 % памук с надпис на ОП "Спортни имоти" и лого на община Бургас 117бр. бели жълти зелени сини. Моряшки тениски с къс ръкав, изработена от 100 % памук с надпис на ОП "Спортни имоти" и лого на община Бургас-32бр. синьо и бяло; шапка с козирка,изработена от памук надпис на ОП "Спортни имоти" и лого на община Бургас 4бр.бял;Пуловер Студозащитен пуловер, изработен от 70% акрил 30% вълна 8бр. син черен зелен. Спортна долница изработен от 100 % полиестер (подходящ за летен сезон) 2бр. синя черна зелена
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2940      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Транспорт“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18235100      
18234000      
18332000      
18213000      
18331000      
18221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Черен плетен пуловер - 7бр.; Зимен панталон тип „клин“ - 14бр.; Риза с дълъг ръкав- 14 бр.; Летен панталон- 14бр.; Риза-яке с къс ръкав - 14бр.; Зимно черно яке от плат с подвижна подплата- 7бр.; Лятно черно яке от плат- 7бр.; Тениска- 110бр.; дъждобран - 62бр.; дамски панталон за хигиенистка- 7бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5470.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота еко“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18113000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

1.1 Летен работен костюм на служителите от ОП “ЧИСТОТА ЕКО“, което включва:Работно яке 100% памук, закопчаващо се централно с цип, два горни джоба с капаци и два долни джоба, с голям надпис ситопечат на гръб в жълт цвят ;летен работен полугащеризон от 100% памук с един горен джоб, два италиански, един инструментален и един заден джоб - общо 150 бр. Зимен работен костюм на служителите от ОП “ЧИСТОТА ЕКО“, което включва: Зимно ватирано яке, закопчаващо се централно със спирален цип от плат 100% полиестер, цвят: тъмносин, с два долни джоба и един горен затварящ се с цип, със сваляща се качулка, маншет на ръкави завършващ с тик-так копче, колана е частично с ластик, с голям надпис ситопечат на гръб в жълт цвят ; Ватиран зимен полугащеризон, от плат 100% полиестер, цвят: тъмносин с кралско сини елементи, със светло отражателни фитили, с един горен джоб затварящ се с цип, два италиански и един заден джоба – общо 150 бр.Дамски костюм - туника с къс ръкав с яка с един горен джоб и два долни и панталон с два външни пришити джоба, П/ПЕ поплин – общо 3 бр. Тениска с къс ръкав с кръгло деколте от плат, 100% Памук, 155 гр/м?, цветна – общо 150 бр. Водоустойчиво яке - сигнална водоустойчива шуба - 3 в 1: яке, вътрешно яке със свалящи се ръкави с цип, елек, качулка прибираща се в яката (регулируема с шнур), 3М рефлексни ленти, вътрешен джоб за мобилен телефон, подлепени шевове, елек със светлоотражателни ленти, поларено яке, материя: дишаща 100% полиестер Oxford, цвят: сигнално жълт с тъмносини елементи – общо 2 бр. Водоустойчив и студоустойчив, сигнален, ватиран панталон с 3 М рефлекторни ленти– общо 2 бр. Работно яке, лукс Canvas, 65%ПЕ-35%П, 270 гр/м?, цвят: черно и сигнално жълто - общо 5 бр.Работен панталон, лукс Canvas, 65%ПЕ-35%П, 270 гр/м?, цвят: черно и сигнално жълто - общо 5 бр. Светлоотразителен елек - общо 100 бр.Шапка с козирка, тип "бейзболна", 100% П, цвят: бял/ жълт/ оранжев/ червен/ зелен/ кралско син/ тъмносин/ черен – общо 150 бр.Ръкавици работни – общо 1500 бр.Очила - поликарбонатни - общо 50 бр.Предпазна работна каска – общо 50 бр.Полумаска с 1 филтърно гнездо – общо 50 бр.PVC мушама с качулка – общо 100 бр.Предпазител за слуха над 27 dB - общо 20 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17620      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на специализирано медицинско работно облекло 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33199000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Костюм - туника дълъг ръкав с панталон 100% полиестер 119бр. Панталон в права свободна кройка с ластик в кръста и туника с джоб на гърдите и два странични джоба. закопчаване с копчета. Кройка на туниката тип „принцес“.2 Престилка с къс ръкав плат 65% памук и 35 % полиестер 119бр. Мантата да е с яка и ревер, три джоба, с дължина под коляното. Летни обувки профилактични Сая: бели, от естествена кожа, покрита с полиуретан, ходило: PU, антистатично 119бр. бели;Зимни обувки профилактични Сая: бели, перфорирани от естествена кожа; подплата: текстилна, абсорбираща потта; стелка: естествена кожа; ходило PU, антистатично, противоплъзгащо 119бр. бели;Панталон (здравни медиатори) 2 мъжки + 1 дамски 3бр. черен;Риза/блуза (здравни медиатори) 3бр.; цвят Светло синьо рае; Обувки (здравни медиатори) Естествена кожа - мъжки № 42 1 бр. и 1 бр. № 41; цвят черен; Обувки (здравни медиатори) Естествена кожа - дамски № 38; цвят – черни.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

наименование на обособена позиция 6: Доставка на специализирано медицинско работно облекло
за медицинските специалисти в „Детско и училищно здравеопазване“
и работно облекло за здравни медиатори.

II.2) Описание 1

"Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33199000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Костюм - туника дълъг ръкав с панталон.Изработен от плат памук-полиестер 65/35 120g/m2.Панталон в права свободна кройка с ластик в кръста и туника с джоб на гърдите и два странични джоба. закопчаване с копчета. Кройка на туниката тип „принцес“.Ватиран двулицев елек, лицева част: вътрешна част: полар.100% полиестер 19бр. Елека да е с яка, два джоба с цип, с дължина под кръста.Летни обувки профилактични Сая: бели, перфорирани от естествена кожа; подплата: текстилна, абсорбираща потта; стелка: естествена кожа; ходило PU, антистатично, противоплъзгащо 19бр. бели; Зимни обувки профилактични Сая: бели, от естествена кожа, покрита с полиуретан, ходило: PU, антистатично 19бр. бели;Костюм – лятна туника с къс ръкав с панталон Изработен от плат памук-полиестер 65/35 120g/m2 -19бр.Панталон в права свободна кройка с ластик в кръста и туника с джоб на гърдите и два странични джоба. закопчаване с копчета. Кройка на туниката тип „принцес“.Ръкавици от латекс с талк нестерилни Латекс с талк 100 бр. в опаковка Общо: 450 опаковки.Различни размери.Еднократни маски за лице Санитарна предпазна маска за лице Трислойна (трипластова) Изработена от нетъкан текстил с ластик 50 бр. в опаковка.Общо: 400 опаковки; Син, зелен, розов.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8354.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП №: BG05M9OP001-2.008-0002-C01

Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства,вкл.с тежки множествени увреждания по проект„Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас",ДБФП№:BG05M9OP001-2.008-0002-C01.,който се осъществява с финансовата подкрепа наОПРЧП2014-2020
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

Не се предвиждат.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три)/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „идентични“ или „сходни“ доставки с предмета на настоящата поръчка се приема: доставки на униформено облекло за ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4; доставки на работно облекло ОП 5; доставка на специализирано медицинско облекло – за ОП 6 и ОП 7;


1.Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП. *Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; *При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Участник в процедурата за възлагане може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, отговарящо на изискванията, предвидени в ЗОП, ППЗОП и в др. нормативни актове, както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията.2.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1,чл. 55, ал.1, т. 1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.3.Условията, при които ще се реализира обществената поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начин на плащане, са описани в проекта на договор.4.Гаранция за изпълнение на всеки договор, сключен за изпълнение е 2 % от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на: парична сума, банкова гаранция или застраховка. Всички условия на гаранцията за изпълнение са съгласно Раздел VI от документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Бургас, ул.Александровска № 26, Заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!
2.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3, т.4 и т.5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя, съгласно техническата спецификация.Посочената прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс за всяка от обособените позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване на настоящето решение е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва