Деловодна информация
00546
00000 28/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/06/2019 (дд/мм/гггг)
00546-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД 000662776
ул. Пловдивско поле № 6
София BG411 1756 България
Айсел Юсеин, Росица Христова +359 28076355
аyusein@sbaloncology.bg +359 28706321

Интернет адрес/и

http://intra.sbaloncology.bg/SitePages/home.aspx

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190628QzUe1550738
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл.5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати
50400000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и прогнозна пределна стойност на резервните апарати - за срок от 24 (двадесет и четири) месеца
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1343468      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ И РЕСПИРАТОРИ-DRAGER 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 1-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ И РЕСПИРАТОРИ-DRAGER;
подпозиция 1.1.АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ – DRAGER JULIAN или еквивалент- 2 бр.;
подпозиция 1.2.АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ - DRAGER PRIMUS или еквивалент- 1 бр.;
подпозиция 1.3. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ - DRAGER FABIUS GS с мониторна система INFINITY DELTA и газов модул SCIOили еквивалент- 1 бр.;
подпозиция 1.4. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ - DRAGER FABIUS PLUS с мониторна система INFINITY DELTA и газов модул SCIOили еквивалент- 1 бр.;
подпозиция 1.5.НЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ - DRAGER PRIMUS или еквивалент С ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР- DELTA или еквивалент- 1 бр.;
подпозиция 1.6. РЕСПИРАТОР DRAGER EVITA XLили еквивалент- 1 брой;
подпозиция 1.7. РЕСПИРАТОР DRAGER V500- 1 бр.
подпозиция 1.8. РЕСПИРАТОР DRAGER SAVINA 300 или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
134928      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ DATEX-OHMEDA-AESPIRE с мониторна система DASH5000 и газов модул GE RAC2Aили еквивалент 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 2АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ DATEX-OHMEDA-AESPIRE с мониторна система DASH5000 и газов модул GE RAC2Aили еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17640      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ MINDRAY WATO EX65 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 3-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ MINDRAY WATO EX65- 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9360      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

РЕСПИРАТОР VIASYS-VELAили еквивалент 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 4- РЕСПИРАТОР VIASYS-VELAили еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6160      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН-СКОПИЧЕН АПАРАТ- Nucletron IBU-Digitalили еквивалент 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 5-РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН-СКОПИЧЕН АПАРАТ- Nucletron IBU-Digitalили еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
75496      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ SOMATOM EMOTION 16 или еквивалент 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 6-КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ SOMATOM EMOTION 16 или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
257960      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

РЕНТГЕНОВ ТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ - GULMAY D3225или еквивалент 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 7- РЕНТГЕНОВ ТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ - GULMAY D3225или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38984      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН - СКОПИЧЕН АПАРАТ ICONOS R200или еквивалент 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 8- РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН - СКОПИЧЕН АПАРАТ ICONOS R200или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

АКТИВИМЕТЪР IBA DOSIMETRYили еквивалент 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 9- АКТИВИМЕТЪР IBA DOSIMETRYили еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН СТЕРИЛИЗАТОР BELIMED-MST V6-6-6 VS2 F.O. 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

обособена позиция 10- НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН СТЕРИЛИЗАТОР BELIMED-MST V6-6-6 VS2 F.O.- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ с приставка за стереотаксична биопсия и стреч биопсия - МАММОМАТ inspiration или еквивалент 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 11- ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ с приставка за стереотаксична биопсия и стреч биопсия - МАММОМАТ inspiration или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

ПЛАНИРАЩА СИСТЕМА – ONCENTRA или еквивалент 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 12- ПЛАНИРАЩА СИСТЕМА – ONCENTRA или еквивалент- 1 бр.
подпозиция 12.1.ONCENTRA-Brachy или еквивалент
подпозиция 12.2. ONCENTRA -Prostateили еквивалент
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
77600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

АПАРАТ МИКРОСЕЛЕКТРОН-HDR Digitalили еквивалент 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

обособена позиция 13- АПАРАТ МИКРОСЕЛЕКТРОН-HDR Digitalили еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА SIEMENS-SYMBIA T16 или еквивалент 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 14- ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА SIEMENS-SYMBIA T16 или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
478120      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS RAPID POINT500или еквивалент 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 15- КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS RAPID POINT500или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15040      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

КОАГУЛОМЕТЪР SISMEXили еквивалент 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 16- КОАГУЛОМЕТЪР SISMEXили еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS – RL248 или еквивалент 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 17- КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS – RL248 или еквивалент- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

ЗАМПРАЗЯВАЩ МИКРОТОМ - LEICA CM 1850 UV 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 18- ЗАМПРАЗЯВАЩ МИКРОТОМ - LEICA CM 1850 UV- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2) Описание 1

ХИСТОКИНЕТ - Thermo SCIENTIFIC 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Обособена позиция 19- ХИСТОКИНЕТ - Thermo SCIENTIFIC
EXCELSIOR ES- 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) на участниците в процедурата по обособена позиция №№ 5,6,7,8,11,13,14 от Техническата спецификация. За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка (дейности по абонаментно извънгаранционно техническо обслужване), участниците, установени в България, следва да разполагат със специална лицензия съгласно националното законодателство - лицензия от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници с йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на ЕЕДОП - Част IV, раздел А, буква А Годност и с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства.
Забележка: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска представянето на документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Заверено копие на валидна лицензия или удостоверение за регистрация за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва дейностите, включени в предмета на обособената позиция на територията на Република България.
Участниците - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
На основание чл. 60, ал. 2 от ЗОП възложителят изисква от участниците да докажат наличието на такава лицензия.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Минимум една изпълнена услуга/дейност с предмет и обем, идентични и сходни с тези по всяка обособена позиция, за период от три години от датата на подаване на офертата, с приложени доказателства за декларираната доставка/услуга – приложимо за всяка обособена позиция.
2.3.2. Участникът да разполага с технически лица с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката за обособени позиции №№ от 1 до 19 от Техническата спецификация – минимум 1 (един) сервизен инженер, които да отговарят на следните минимални изисквания:
2.3.2.1. да е преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка при производителя на медицинската апаратура и да притежава сертификат за обучение или еквивалентен/и документ/и, доказващи професионалните му умения за поддръжка на медицинска апаратура, издаден от производителя или от оторизирана от него организация- ;
2.3.2.2. за обособени позиции № 5,6,7,8,11,13,14 от Техническата спецификация – сервизният инженер да притежава удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на сервизната апаратура;
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на на ЕЕДОП - Част IV, раздел В Технически и професионални способности, като предостави информация за лицето/ата, което/които ще бъде/ат ангажирано/и с изпълнението на поръчката, с посочване на имена и данни за притежаваните от него/тях документи, удостоверяващи професионалната му/им компетентност (номер на документа, дата на издаване) и вида на правоотношението му с участника (трудов или граждански договор).
Забележка: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска представянето на документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – Представяне на заверено копие на документ/и, удостоверяващ/и професионалната компетентност на посоченото/ните техническото/ите лице/а, което/които ще бъде/ат ангажирано/и с изпълнението на поръчката.
2.3.3 Участникът да разполага с оторизация от производителя на медицинската апаратура с права да извършва техническо обслужване и сервизна дейност на територията на Република България - за обособени позиции №№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 от Техническата спецификация.
Забележка: Участникът може да представи оторизационен документ, както от производителя, така и от негов упълномощен представител. В случай, че участникът е оторизиран от упълномощен представител на производителя на медицинската апаратура, то той следва да представи и документ, от който са видни правата на оторизиращия го упълномощен представител. Документът следва да бъде представен в заверено от участника копие, а ако е на чужд език – и в превод на български език.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на ЕЕДОП - Част IV, раздел В Технически и професионални способности, като предостави информация за притежавания/ните от него оторизационен/ни документ/и, издадени от производителя на медицинската апаратура.
Забележка: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска представянето на документ/и, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - заверено копие на оторизационен документ/и, издаден от производителя на медицинската апаратура или негов упълномощен представител.


2.4. Документи за доказване на техническите и квалификационни възможности на участниците:
2.4.1. Списък на изпълнени доставки/услуги, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочени - стойност, дата и получател на доставките и приложени към тях доказателства за всяка извършена доставка/услуга, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/ услугата;
2.4.2. Списък на технически лица с определена професионална компетентност. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка. Към списъка се описват:
- сертификати за проведено обучение, за сервиз на конкретния апарат на сервизния инженер (дата, номер, предмет на проведеното обучение) за обособени позиции №№ от 1 до 19 от Техническата спецификация и
- сервизният инженер да притежава удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на сервизната апаратура. Относимо за обособени позиции №№ 5,6,7,8,11,13,14 от Техническата спецификация.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Забележка: Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


8.1. Абонаментното извънгаранционно техническо обслужване на медицински апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални или рециклирани със писмено съгласието на Възложителя, при отстъпка в цената и гаранция не по-малка от 8 месеца за осигуряване на пълна функционалност на апаратите при посочена прогнозна пределна стойност на резервните части за двугодишен период.
8.2. Услугата включва абонаментната поддръжка и сервизно обслужване, включително профилактика и отстраняване на възникнали повреди на медицинска апаратура и оборудване, също така включва – брой профилактични прегледи на поддържаната апаратура и оборудване, съгласно техническите изисквания на апаратите, с включени всички разходи на изпълнителя за извършване на услугата. Разходите за труд и транспорт следва да бъдат включени в абонаментната такса.
8.3. Цената на вложените резервни части се заплаща извън офер
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на УСБАЛО ЕАД, гр. София, ул. Пловдивксо поле № 6, администрация, ет. 6

Съгласно чл. 54, ал.1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛ по онкология “ ЕАД
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

. Прогнозните стойности на всяка от обособените позиции са посочени в обявлението за обществена поръчка и в настоящата документация.
3.3. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. С оглед на изложеното следните обособени позиции за следните апарати ще бъдат възложени по реда валиден за индивидуалните им стойности както следва:
1. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН АПАРАТ- TUR 800 или еквивалент – обща прогнозна стойност за абонамент за 2 години 3000 лв. и прогнозна пределна стойност на резервни части за 2 години 3400 лв.
2. ПОДВИЖЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ТЕХНИКС ТМS-5или еквивалент - обща прогнозна стойност за абонамент за 2 години 8000 лв. и прогнозна пределна стойност на резервни части за 2 години 6000 лв.
3. МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ТИП С-РАМО -SIEMENS -SIREMOBIL COMPACT L или еквивалент - обща прогнозна стойност за абонамент за 2 години 4914 лв. и прогнозна пределна стойност на резервни части за 2 години 9000 лв.
4. АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ - BACTEC 9050или еквивалент - обща прогнозна стойност за абонамент за 2 години 4320 лв. и прогнозна пределна стойност на резервни части за 2 години 2000 лв.
5. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИНТЕР CARESTREAM-DRY VIEW CHROMA IMAGERили еквивалент - обща прогнозна стойност за абонамент за 2 години 3840 лв. и прогнозна пределна стойност на резервни части за 2 години 4000 лв.
Общата стойност на обособените позиции за директно възлагане са на стойност 48 474 лв. без ДДС, както и самостоятелните позиции по индивидуалните им стойности са под 30 000 лв. без ДДС, което от своя страна попада в регулацията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП – „Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от т.3. - 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.“
На следващо място съгласно чл.7 от ППЗОП, при възлагане на основната част от поръчката като допълнителна информация възложителят задължително указва предмета, обема и стойността на всяка обособена позиция, възлагана самостоятелно, съобразно индивидуалната й стойност.
На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП и тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции в настоящата поръчка не са еднакви, то възложителят НЕ допуска представяне на един ЕЕДОП – следва да бъде попълнен за всяка обособена позиция отделно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва