Деловодна информация
00546
1800235 21/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
21/06/2019 (дд/мм/гггг)
00546-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София ( УСБАЛО ЕАД) 000662776
ул. Пловдивско поле № 6
София BG411 1756 България
Росица Христова, Айсел Юсеин +359 028076355
rhristova@sbaloncology.bg +359 028706321

Интернет адрес/и

http://procurement.sbaloncology.bg

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190621ZcLa1530743


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190621ZcLa1530743
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно извънгаранционно техн. обслужване на 2 мултимодални линейни ускорителя VARIAN CLINAC IX, планираща с-ма ECLIPSE, лъчелечебна информационна с-ма ARIA и на КТ симулатор SIEMENS SOMATOM
50400000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на следната високотехнологична медицинска апаратура: два мултимодални линейни ускорителя VARIAN CLINAC IX, една планираща система ECLIPSE, една лъчелечебна информационна система ARIA и един компютърно-томографски симулатор SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS, включващо профилактика/поддръжка на медицинската апаратура, труд, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, софтуерен ъпдейт, ремонт, както и доставка на нови, неупотребявани и оригинални резервни части, вкл. и вакуумни елементи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2290425      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Абонаментно извънгаранционно техн. обслужване на 2 мултимодални линейни ускорителя Varian Clinac IX, ведно с 1 с-ма за планиране на лъчелечение Eclipse и 1 лъчелечебна информационна с-ма Aria 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лъчетерапевтичен комплекс на Възложителя, находящ се на адрес: гр. София, ул. Пловдивско поле № 6

Пълното абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на два мултимодални линейни ускорителя Varian Clinac IX, ведно с една система за планиране на лъчелечението Eclipse и една лъчелечебна информационна система Aria включва: профилактика/поддръжка на апаратурата, труд, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, софтуерен ъпдейт, при необходимост извършване на ремонт, както и доставка на нови, неупотребявани и оригинални резервни части, вкл. и вакуумни елементи за апаратурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1764000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Предвидена е възможност за удължаване на срока на действие на договора с още 12 (дванадесет) месеца, при същите финансови условия.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената по-горе прогнозна стойност на обособената позиция включва: до 1 176 000 лева без вкл. ДДС за срока на действие на договора от 24 (двадесет и четири) месеца и до 588 000 лева без вкл. ДДС за период от 12 (дванадесет) месеца, в случай на сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на действието на договора.

II.2) Описание 1

Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на един компютърно-томографски симулатор Siemens Somatom Definition As 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лъчетерапевтичен комплекс на "УСБАЛО" ЕАД, находящ се на адрес: гр. София, ул. "Пловдивско поле" № 6

Абонаментното извънгаранционно техническо обслужване на компютърно-томографски симулатор Siemens Somatom Definition As включва: профилактика/поддръжка на медицинската апаратура, труд, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, софтуерен ъпдейт, при необходимост ремонт, както и доставка чрез покупка на нови, неупотребявани и оригинални резервни части, вкл. и вакуумни елементи, до определена пределна стойност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
526425      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Предвидена е възможност за удължаване на срока на действие на договора с още 12 (дванадесет) месеца, при същите финансови условия.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената по-горе прогнозна стойност на обособената позиция включва: до 350 950 лева без вкл. ДДС за срока на действие на договора от 24 (двадесет и четири) месеца и до 175 475 лева без вкл. ДДС за период от 12 (дванадесет) месеца, в случай на сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на действието на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. За обособена позиция № 1: Участникът да притежава валидна Лицензия или Удостоверение за регистрация за извършване на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ за работа с източници на йонизиращи лъчения, с цел техническо обслужване, или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва дейностите, включени в предмета на обособената позиция на територията на Република България.
2. За обособена позиция № 2: Участникът да притежава валидна Лицензия или Удостоверение за регистрация за извършване на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ за работа с източници на йонизиращи лъчения, с цел техническо обслужване, или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва дейностите, включени в предмета на обособената позиция на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За обособена позиция № 1: 1.1. Участникът да разполага с техническо/и лице/а с професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката. 1.2. Участникът да е оторизиран от производителя на медицинската апаратура, с права да извършва техническо обслужване и сервизна дейност на територията на Република България.
2. За обособена позиция № 2: 2.1. Участникът да разполага с техническо/и лице/а с професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката; 2.2. Участникът да е оторизиран от производителя на медицинската апаратура, с права да извършва техническо обслужване и сервизна дейност на територията на Република България.


За обособена позиция № 1: 1.1. Участникът да разполага с минимум 1 (един) сервизен инженер, които да отговаря на следните минимални изисквания: да е преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка на апаратурата, предмет на обособената позиция и да притежава сертификат за обучение или еквивалентен/и документ/и, доказващи професионалните му умения за поддръжка на медицинската апаратура, издаден/и от производителя или от оторизирана от него организация; да притежава удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на медицинската апаратура; 1.2. Участникът да притежава оторизационен документ, удостоверяващ, че същият е оторизиран от производителя на медицинската апаратура, с права да извършва техническо обслужване и сервизна дейност на територията на Република България.
2. За обособена позиция № 2: 2.1. Участникът да разполага с минимум 1 (един) сервизен инженер, които да отговаря на следните минимални изисквания: да е преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка на апаратурата, предмет на обособената позиция и да притежава сертификат за обучение или еквивалентен/и документ/и, доказващи професионалните му умения за поддръжка на медицинската апаратура, издаден/и от производителя или от оторизирана от него организация; да притежава удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на медицинската апаратура; 2.2. Участникът да притежава оторизационен документ, удостоверяващ, че същият е оторизиран от производителя на медицинската апаратура, с права да извършва техническо обслужване и сервизна дейност на територията на Република България.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на „УСБАЛО” ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛО” ЕАД. Документът за упълномощаване се предоставя на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, на основание чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по чл. 55, ал.1, т.1 ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, основанията по чл.55, ал. 1, т.1 от ЗОП се прилагат за всеки един от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, основанията по чл. 55, ал.1,т.1 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица. Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в ЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел В.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва