Деловодна информация
00797
93-ОП19-35 20/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/06/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Иванка Баева +359 56907276
i.baeva@burgas.bg +359 59860912

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38947


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38947
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: 93-ОП19-35
45316210      
Строителство

"Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082; Обособена позиция № 2 „Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас”. За ПО1: На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка. Стълб №3 и Стълб №4 са с напречно сечение Ф219х7мм, а Стълб №1 и Стълб №2 са с напречно сечение Ф194х6мм. За ОП2: Светофарната уредба се състои от светофарни стълбове, рамо и рoгатка. На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото и два без рамо.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
249841.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45316210      
45316200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на община Бургас

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва следните основни видове работи: за ОП 1: Част: Транспортно-техническа и електро: кабелно захранване -тръбна мрежа за сигнални кабели, сигнални кабели на светофарната уредба, ел. захранване; светофарни стълбове и рамена; светофарни секции; БХТ и ООС; Част: Пътна - геометрично решение, нивелета и напречни профили, настилки - уширения за бордюрните криви и на лентата за дясно завиване, тротоарни настилки, отводняване, транспортно-техническа част, изпълнение на строителството;Част:Електро- Реконструкция на МрНН, Кабели НН; техническа част - реконструкция на мрежа ниско напрежение; Част: Конструктивна - На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка. Стълб №3 и Стълб №4 са с напречно сечение Ф219х7мм, а Стълб №1 и Стълб №2 са с напречно сечение Ф194х6мм. Част: Организация на движението - Пътните знаци са предвидени II типоразмер съгласно БДС 1517, клас P2, SP2, E2 съгласно БДС EN 12889-1, светлоотразително фолио клас R3A, R3B. Част Геодезия-с проекта за вертикална планировка е решено вертикалното положение на новите бордюрни линии, което се определя от съществуващата улична настилка. Посочени са местата на понижените бордюри в кръстовището. Всички тротоарни настилки са с 2,5% наклон към уличното платно. Част „Пожарна безопасност"- е изготвена съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба 1з-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Критериите по-долу
 
ДА - Показател „Срок за изпълнение на строителството“ (СС)    8
- Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    12
- Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
149083.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност са включени до 5% непредвидени разходи.

II.2) Описание 1

„Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас”. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45316200      
45316210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на община Бургас.

За ОП 2: Част: Транспортно-техническа и електро - Кръстовището между ул.”Цар Симеон I“ и ул.“Генерал Гурко“ е четириклонно, Светофарната уредба е проектирана да работи на две фази при локален режим; микропроцесорният транспортен контролер за управление на светофарната уредба трябва да отговаря на БДС 17165-90, БДС EN 55011:2003, ЕN 12675, HD 638 S1, EN 50556:2011, EN 12675:2000 и работи със светофарни секции с енергоспестяващи светодиодни осветителни тела (LED); кабелно захранване -тръбна мрежа за сигнални кабели, сигнални кабели на светофарната уредба, сигнални кабели за бутони, кабели на детектори, ел. захранване; светофарни стълбове и рамена; светофарни секции, бутони за пешеходна заявка, БХТ и ООС; Част: Пътна- Възстановяване на асфалтовата настилка,тротоари и велоалея; Временна организация на движението- разработена една схема за въвеждане на временна организация на движението за краткотрайни СМР за един от участъците. За останалите участъци да се прилага аналогична организация. Част: Електро -инсталирана мощност и Ток Тап7.:P=1000W;I=4,7А;ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ - Н.Н. Ел. захранването на светофара се подава от Т мерене, което се монтира на фундамент до съществуваща захранваща касета на ЕВН. Част: Конструктивна-Светофарната уредба се състои от светофарни стълбове, рамо и рoгатка. На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото и два без рамо.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка. Част: ПБ - В близост до строежа преминават подземни и надземни инженерни съоръжения и проводи, до които трябва да се спазват минимални разстояния съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 за СТПНОБП.Проекта да се съгласува от:Районна служба Пожарна и аварийна безопасност гр. Бургас;ВиК ЕАД гр. Бургас; “Електроразпределение” - АД; БТК - АД; ОД МВР БУРГАС - сектор Пътна полиция.
Критериите по-долу
 
ДА - Показател „Срок за изпълнение на строителството“ (СС)    8
- Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    12
- Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
100758.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност са включени до 5% непредвидени разходи.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите по настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи, а именно: За Обособена позиция № 1 - Втора група, минимум II-ра категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени. За Обособена позиция № 2 – Втора група, минимум III-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени.
- Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в е-ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност", в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:
За Обособена позиция № 1 – Втора група, минимум II-ра категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени
За Обособена позиция № 2 – Втора група, минимум III-та категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени. При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от е-ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За двете обособени позиции:Участникът попълва от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП. 1. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2. При подаване на оферта участниците попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3. Участникът попълва от раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат: EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството или еквивалентен, с предмет аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. Система за управление на качеството или еквивалентни сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „Сходно с предмета на поръчката строителство”, следва да се разбира - изграждане на светофарни уредби. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 без забележки/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя! В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1a от ЕЕДОП, участникът следва да посочи информация относно № и дата на документа! По т. 2 участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно: 1. Товарен автомобил до 3,5 т. - 1 бр.; 2. Автовишка – 1 бр.;3. Камион с кран – 1 бр. 4. Фугорезачка – 1 бр.; 5. Ръчна пръскачка за битумна емулсия – 1 бр.; 6. Самоходен вибрационен валяк от 6 до 10 тона – 1 бр.; 7. Асфалтополагаща машина – 1 бр.
По т. 3 Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3, 4 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26, Заседателна зала

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg,http://www.az.government.bg/).
2. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!
3. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1,т.1,3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства.
4. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
5. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. Посочената прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението й.
7. Гаранция за изпълнение на поръчката е 3% от стойността на договора без ДДС, удължена с 30 календарни дни.
8. Към датата на откриване на настоящата процедура няма осигурен финансов ресурс за обезпечаване на дейностите по него и същата се обявява при спазване на разпоредбите на чл. 114 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва