Деловодна информация
00396
12-13-23 19/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00396-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА БОРОВО 000530479
УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1А
БОРОВО BG323 7174 България
Валерия Борисова заместник кмет +359 081402253
borovo@borovo.org +359 081771774

Интернет адрес/и

www.borovo.bg

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на консултантски услуги по управление на проект ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – Борово към Трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т"
71541000      
Услуги

Настоящата поръчка цели да подсигури наемането на външния консултантски екип на община Борово, който да допълни и подпомага сформирания вътрешен екип от експерти в процеса на изпълнение на проекта. Наемането на външен консултантски екип е необходимо за осигуряване на качественото и навременно изпълнение на проектните дейности и постигането на проектните резултати и цели.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
159723.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71541000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Борово

Консултантските услуги по управление на проект ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – Борово към Трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т (W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network)” са обособени в следните основни направления и дейности: (1) Направление свързано с дейности за подпомагане изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и Договора за национално съфинансиране (ДНС); (2) Направление свързано с дейности за първо ниво на контрол (ПНК) и исканията за възстановяване на средства; (3) Направление свързано с дейности по изменение на ДБФП и ДНС; (4) Направление свързано с дейности по подпомагане на подготовката и провеждането на тръжни процедури за избор на външни изпълнители; (5) Направление свързано с дейности по подпомагане наблюдението и контрола на договорите с изпълнители на дейностите по проекта; (6) Направление свързано с устойчиво изпълнение на проекта.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
159723.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № ROBG-440 W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network” е в процедура по договаряне за финансиране чрез програма Interreg и нац. съфинансиране.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка” се има предвид изпълнението на услуги, свързани с управление и/или отчитане на проекти, независимо от източника на финансиране.
"Годишен общ оборот" по смисъла на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е: сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на закона за счетоводството.
"Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" по смисъла на §2, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е: сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.


Участниците в обществената поръчка следва да имат реализирани минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) равен или надвишаващ: 318 000 лева без ДДС и оборот от дейности, попадащи в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер, равен или надвишаващ 159 000 лева без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има опит в изпълнението на дейност (услуга) с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
За „услуга с предмет, идентичен или сходен на предмета на поръчката“ ще се приемат изпълнени дейности по управление и/или отчитане на проекти, независимо от източника на финансиране.


Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за консултантски услуги без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума или,
2. банква гаранция или,
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покртитие отговорността на изпълнителя.
Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията.
Възложителят извършва плащанията за предоставената услуга по договора, съгласно ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от договора за обществена поръчка, както следва:
Първоначално плащане – в размер на 20% от общото възнаграждение съгласно договора;
Междинни плащания – в размер до 60% от общото възнаграждение съгласно договора;
Окончателно плащане - в размер на остатъка от общото възнаграждение съгласно договора.
Плащанията се извършват в срок до 14 календарни дни след одобрение на съответния доклад и представяне на оригинална фактура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

сграда на община Борово, на адрес: гр.Борово, ул.Никола Вапцаров №1а, заседателна зала, ет.2

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Ще се проведе в сгрдата на община Борово, ет.2, заседателна зала, на адрес: ул.Никола Вапцаров №1А.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискваният на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 ЗПКОНПИ и условията на чл. 107 ЗОП, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в част III, Раздел А, Б, В и Г.
2. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП).
3. Отстранява се участник, който не отговаря на критериите за подбор и/или е представил представил „Неподходяща оферта“. „Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или която е подадена от участник, за когото са налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване
4. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП.
5. Избраният за изпълнител, преди сключване на договор представя доказателства по чл. 58 от ЗОП:
5.1. За обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
5.2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 - съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава;
5.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
5.4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";
5.5. За обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение издадено от Агенцията по вписванията.
6. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума или 2. банкова гаранция или 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията.
7. Възложителят извършва плащанията за предоставената услуга по договора, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя както следва: Първоначално плащане – в размер на 20% от общото възнаграждение съгласно договора;
Междинни плащания – в размер до 60% от общото възнаграждение съгласно договора;
Окончателно плащане - в размер на остатъка от общото възнаграждение съгласно договора.
Плащанията се извършват в срок до 14 календарни дни след одобрение на съответния доклад и представяне на оригинална фактура.
8. Към момента на обявяване на процедурата Община Борово няма сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта и финансирането не е осигурено. Поради тази причина и на основание чл. 114 от ЗОП, договорът с избрания изпълнител ще включва клауза за отложено изпълнение.
Всички условия и изисквания, с които участниците следва да се съобразят, са посочени в документацията към настоящата процедура, достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: ....

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва