Деловодна информация
00797
93-ОП19-38 11/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Гергана Стоянова +359 56907288
ge.stoyanova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38833


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38833
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245“
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е „Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/Закрита лодкостоянка“ в ПИ с проектен идент. 07079.10.1245 по КК на местност „Рибарско пристанище”, кв. Крайморие, гр. Бургас“. Проектът предвижда изграждане на спец. пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - покрита лодкостоянка. Същата се разполага в акваторията на дълб. от 1,78 m, като вкл. ограден вълнолом с дължина приблиз. 200 m, който оформя и защитава акваторията на лодкостоянката от север, северозапад и запад. Предвижда се изграждането на площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките; подходен канал с дълбочина от 2,5 m до 4,5 m; ограда на територията на лодкостоянката, която да осигури контролиран достъп; КПП; колонки за снабдяване на лодкостоянките с вода и ел. енергия; изграждане на водопроводна мрежа на територията на лодкостоянката – за захранване на колонките с вода и за противопож.нужди.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2261884.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

кв. Крайморие, гр. Бургас

Предмет на настоящата открита процедура е „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност „Рибарско пристанище”, кв. Крайморие, гр. Бургас“. За целите на настоящата поръчка, Община Бургас разполага с готови технически инвестиционни проекти.Проектът предвижда изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка, която да обслужва рибарите и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив. Местоположението на обекта е в ПИ 07079.10.1245 по КК на гр. Бургас. Покритата лодкостоянка се разполага в акваторията на дълбочина от 1,78 m, като включва ограден вълнолом с обща дължина приблизително 200 m, който оформя и защитава акваторията на лодкостоянката от север, северозапад и запад. Предвижда се изграждането на площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките; подходен канал с дълбочина от 2,5 m до 4,5 m; ограда на територията на лодкостоянката, която да осигури контролиран достъп; КПП; колонки за снабдяване на лодкостоянките с вода и ел. енергия; изграждане на водопроводна мрежа на територията на лодкостоянката – за захранване на колонките с вода и за противопожарни нужди.Обществената поръчка ще се реализира чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 по процедурата за предоставяне на БФП: BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, договор за БФП № МДР-ИП-01-37/03.04.2019 г. за изпълнение на проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“.
Критериите по-долу
 
ДА - Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    20
- Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2261884.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! Срокът, определен в Раздел II.2.7., се явява максимален срок за офериране от участниците при подаване на офертата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите по настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от:
- Четвърта група, минимум III-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени;
- Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:
- Четвърта група, минимум III-та категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.


По т. 1:Доказване при подаване на офертата: Участникът следва да декларира информацията по т.1. в Част IV: "Критерии за подбор", раздел Б: "Икономическо и финансово състояние", поле 1а) от ЕЕДОП. Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документи, чрез които се доказва съответствието с изискването: удостоверения от банки; и/или годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; и/или справка за общия оборот.По т.2: Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За сходно с предмета на поръчката се приема - ново строителство, и/или реконструкция на лодкостоянки, пристанища и/или хидротехнически съоражения за брегоукрепване.* Забележка 1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 без забележки/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя! В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1a от ЕЕДОП, участникът следва да посочи информация относно № и дата на документа!2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.3.Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


По т. 1:Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел В в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък за изпълнен/и обект/и, сходни с предмета на поръчката, посочена в еЕЕДОП, който следва да бъде придружена с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.По т.2: Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.Участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага с валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.По т. 3:Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.Участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага с валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на Община Бургас

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци2.Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства, както и за когото са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.4. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.5.Посочената обща прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението на поръчката.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.6.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).7.Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).8.С оглед изискването, участниците да извършат оглед на място и да се запознаят със специфичните условия за изпълнение на поръчката, и във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗОП, Възложителят определя срок за получаване на офертите по-дълъг от минимално определения в чл. 74, ал. 1 от ЗОП.Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурен пълният размер на финансиране. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на изчерпване на наличния финансов ресурс и неосигурено друго финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекта на договор.Към момента на обявяване на настоящата процедура за изпълнение предмета на поръчката са осигурени средства в размер на:1)800 000,00 лв /осемстотин хиляди лева/ без вкл. ДДС от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 в рамките на процедурата за предоставяне на БФП: BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, договор за БФП № МДР-ИП-01-37/03.04.2019 г. за изпълнение на проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“;2)500 000,00 лв /петстотин хиляди лева/ с вкл. ДДС - собствени средства от бюджета на Община Бургас за 2019 г. Останалите средства необходими за цялостното реализиране предмета на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от други външни източници и бюджета на община Бургас за 2020г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва