Деловодна информация
00546
00000 06/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
06/06/2019 (дд/мм/гггг)
00546-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София ( УСБАЛО ЕАД) 000662776
ул. Пловдивско поле №6
София BG411 1756 България
Росица Христова, Айсел Юсеин +359 28076355
rhristova@sbaloncology.bg +359 28706321

Интернет адрес/и

http://procurement.sbaloncology.bg/

http://procurement.sbaloncology.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 34 обособени позиции
33696500      
Доставки

Периодични доставки на ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 34 обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1441995.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ОП№ 1. Анализатор Architect /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Анализатор Architect /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1.1BNP 100 теста опаковка1бр.;1.2 BNP калибратори опаковка1бр.;1.3 BNP контроли опаковка 1бр.;1.4 AFP 3 100 теста опаковка8 бр.;1.5 AFP 3 калибратори опаковка 2бр.;1.6 AFP 3 контроли опаковка 2 бр.;1.7 СЕА 2 100 теста опаковка 40 бр.;1.8СЕА 2 калибратори опаковка5бр.;1.9СЕА 2 контроли опаковка 2 бр.;1.10 СА 19-9 XR 100 теста опаковка 40 бр.;1.11 СА 19-9 XR ибратори опаковка5бр.;1.12СА 19-9 XR контроли опаковка4бр.;1.13Свободен PSA 100 теста опаковка12бр.;1.14Свободен PSA алибратори опаковка4бр.;1.15Свободен PSA контроли опаковка3бр.;1.16Общ PSA 100 теста опаковка25бр.;1.17Общ PSA kaлибратори опаковка5бр.;1.18Общ PSA контроли опаковка5бр.;1.19СА 15-3 100 теста опаковка50бр.;1.20СА 15-3 калибратори опаковка6бр.;1.21СА 15-3 контроли опаковка5бр.1.22 СА 125 II 100 теста опаковка30бр.;1.23СА 125 II калибратори опаковка5бр.;1.24СА 125 II контроли опаковка4бр.;1.25Бета ЧХГ 100 теста опаковкa7бр.;1.26Бета ЧХГ калибратори опаковка4бр.;1.27Бета ЧХГ контроли опаковка2бр.;1.28TSH 100 теста опаковка30бр.;1.29 TSH калибратори опаковка4бр.;1.30 TSH контроли опаковка3бр.;1.31 FT3 100 теста опаковка15бр.;1.32FT3 калибратори опаковка3бр.;1.33FT3 контроли опаковка 3бр.;1.34 FT4 100 теста опаковка15бр.;1.35FT4 калибратори опаковка3бр.;1.36 FT4 контроли опаковка3бр.;1.37Хомоцистеин 100 теста опаковка2бр.;1.38 Хомоцистеин калибратори опаковка1бр.;1.39 Хомоцистеин контроли опаковка 1бр.;1.40Миоглобин 100 teста опаковка1бр.;1.41Миоглобин калибратори опаковка1бр.;1.42Миоглобин контроли опаковка1бр.;1.43 СКМВ 100ТЕСТА опаковка1бр.;1.44 СКМВ калибратори опаковка 1 бр.;1.45 СКМВ контроли опаковка 1бр.;1.46 Тропонин - I 100 теста опаковка 2 бр.1.47 Тропонин - I калибратори опаковка1бр.;1.48Тропонин - I контроли опаковка1бр.;1.49CYFRA 100 теста опаковка5бр.;1.50CYFRA калибратори опаковка 2 бр.;1.51 CYFRA контроли опаковка 2бр.; 1.52HE4 100 теста опаковка15 бр.;1.53 HE4 калибратори опаковка5бр.; 1.54 HE4 контроли опаковка 3 бр.; 1.55 Пепсиноген 100 теста опаковка 1 бр.;1.56Пепсиноген калибратори опаковка 1бр.;1.57 Пепсиноген контроли опаковка 1бр.; 1.58 PRO GRP 100 теста опаковка 2бр.;1.59 PRO GRP калибратори опаковка 1бр.; 1.60PRO GRP контроли опаковка 1 бр.;1.61 ANTI-CCP 100 теста опаковка 2бр.;1.62ANTI-CCPкалибратори опаковка 1бр.; 1.63 ANTI-CCP контроли опаковка 1 бр.;1.64 BIO C-PEPTIDE 100 теста опаковка 1бр.;
1.65BIO C-PEPTIDE калибратори опаковка1бр.;1.66BIO C-PEPTIDE контроли опаковка1бр.;1.67Феритин 100 теста опаковка 2бр.;1.68Феритин калибраториопаковка1бр.;1.69Феритин контролиопаковка1бр.;1.70HBA1C 100 теста опаковка8бр.;1.71HBA1C калибратори опаковка2бр.;1.72Инсулин 100 теста опаковка1бр.;1.73Инсулин калибраторин опаковка1бр.;1.74 Инсулин контроли опаковка 1бр.;1.75IPTH 100 теста опаковка1бр.;1.76IPTH калибратори опаковка1бр.;1.77IPTH контроли опаковка1бр.;1.78Метотрексат 100 теста опаковка2бр.;1.79Mетотрексат калибратори опаковка2бр.;1.80Метотрексат контроли опаковка1бр.;1.81Метотрексат контроли XR опаковка1бр.;1.82HAVAB IGG 100 теста опаковка3бр.;1.83HAVAB IGG калибратори опаковка2бр.;1.84 HAVAB IGG контроли опаковка2бр.;1.85HAVAB IGM 100 тестаопаковка3бр.;1.86HAVAB IGM калибратори опаковка 2бр.;1.87HAVAB IGM контролиопаковка2bр.;1.88HBSAG QUAL II 100 теста опаковка3бр.;1.89 HBSAG QUAL II калибратори опаковка2бр.;1.90HBSAG QUAL II контроли опаковка2бр.;1.91ANTI-HBS 100 теста опаковка3бр.;1.92ANTI-HBS калибратори опаковка2бр.;1.93ANTI-HBS контроли опаковка2бр.;1.94ANTI-HBC II 100 теста опаковка3бр.;1.95ANTI-HBC II калибратори опаковка 2бр.;1.96ANTI-HBC II контролиопаковка2бр.;1.97ANTI HCV 100 теста опаковка3бр.;1.98ANTI HCV калибратори опаковка;1.99 ANTI HCV контролиопаковка2бр.;1.100HIV COMBO 100 тестаопаковка1бр.;1.101HIV COMBO калибратори 4J2703 опаковка1бр.;1.102HIV COMBO контроли 4J2712опаковка1бр.
1.103 ANTI TG RGT 100 теста опаковка 10 бр.
подпозициите са до номер 1.280 описани подробно в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
855330.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№2 Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
2.1 дилуент, туба-20 л. туба 20 бр.
2.2 лизант, туба-5 л. туба 13 бр.
2.3 почистващ кит, оп.3х450 мл. опаковка 4 бр.
2.4 Калибратор опаковка 1 бр.
2.5 Микрокапилярки 0.2 мл оп. 1000 бр. опаковка 10 бр.
2.6 Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х4.5 мл. опаковка 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11769.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№3.Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

3.1 дилуент, туба-20 л. туба 35 бр.
3.2 лизант, туба-5 л. туба 20 бр.
3.3 стопер, туба-1 л. туба 15 бр.
3.4 почистващ опаковка 2 бр.
3.5 Калибратор опаковка 2 бр.
3.6 Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х3 мл. опаковка 4 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17621      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 4. Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на ОП№ 4. Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
4.1 Тромбопластин, оп.10х10 мл. опаковка 20 бр.
4.2 APTT Reagenz, оп.10x10 мл. опаковка 15 бр.
4.3 Тромбин за фибриноген, оп.10х5 мл. опаковка 9 бр.
4.4 CaCl2, оп.10x10 мл. опаковка 20 бр.
4.5 САклийн, оп.1х50мл. опаковка 60 бр.
4.6 Реакционни епруветки, оп.3х1000 опаковка 8 бр.
4.7 Калибратор за РТ - -оп.10х1 мл. опаковка 1 бр.
4.8 контролна плазма-нормална оп.10х1 мл. опаковка 10 бр.
4.9 контролна плазма-патологична, оп.10х1 мл. опаковка 2 бр.
4.10 Вероналов буфер за фибриноген, оп.10х15мл. опаковка 9 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28034      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 5. Хематологичен автоанализатор Cell Dyn Ruby-5Diff/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Хематологичен автоанализатор Cell Dyn Ruby-5Diff/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/
5.1 Diluent/Sheath туба 20,0 л опаковка 87 бр.
5.2 WBC Lyse туба 3800 мл опаковка 53 бр.
5.3 NOC Lyse/CN Free/ туба 4000 мл опаковка 12 бр.
5.4 Enzyme Cleaner флакон 100 мл опаковка 4 бр.
5.5 Контролни материали CD 26PLSCTR 15 мл опаковка 10 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36740      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 6. Коагулометър Yumizen G800/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Коагулометър Yumizen G800/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/
6.1 Yumizen G PT Liquid опаковка 12х4 мл опаковка 48 бр.
6.2 yumizen G APPT Liquid опаковка 12х4 мл опаковка 24 бр.
6.3 Yumizen G CaCl2 опаковка 12х4 мл опаковка 24 бр.
6.4 Yumizen G FIB 2 опаковка 12х2,0 мл опаковка 44 бр.
6.5 Yumizen G Imidazol опаковка 12х15,0 мл опаковка 12 бр.
6.6 Yumizen G CLEAN SYS флакон 1,0 л опаковка 12 бр.
6.7 Yumizen G SORB опаковка 12х15,0 мл опаковка 23 бр.
6.8 Yumizen G CLEANER туба 4,5 л опаковка 70 бр.
6.9 Yumizen G Cuvettes опаковка 1000 бр. опаковка 60 бр.
6.10 Yumizen G CTR I&II опаковка 2х5х1,0 мл опаковка 5 бр.
6.11 Yumizen G DDi2 опаковка 2 бр.
6.12 Yumizen G Ddi I & II опаковка 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45958      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 7 Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/
7.1 Тестове за урина 11 параметъра брой 30000 бр.
7.2 Тестове за урина 3 параметъра брой 5000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8448      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 8. Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
8.1 Комплект измерителен картридж и 3 картриджа за отпадъци опаковка 16 бр.
8.2 контролни материали-три нива нормални,ниски,високи опаковка 5 бр.
8.3 капилярки 140 мкл 2,35х90 мм брой 10000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35351      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 9 Апарат за СУЕ Sediko 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на консуматив за Апарат за СУЕ Sediko
9.1 Епруветки за СУЕ/Пипети брой 8000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
480      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 10 Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки за Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/
10.1 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА, 3 ml брой 100000 бр.
10.2 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл брой 50000 бр.
10.3 Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат за статив, с валидирана сравнимост с други референтни методи1.6мл., време на отчитане 30мин. брой 15000 бр.
10.4 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасов, с литиев хепарин, 6 ml брой 20000 бр.
10.5 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 3мл. брой 25000 бр.
10.6 Игла за вакуумна епруветка - 21 G брой 100000 бр.
10.7 Игли за вакуумна епруветка с камера (прозорче) за визуализация на попадането на иглата във вена, 21 G брой 2000 бр.
10.8 Епруветка с антикоагулант индюсер PTP 3.5 ml. брой 1500 бр.
10.9 Стативи за СУЕ, 1.6мл., време на отчитане 30 мин. брой 4 бр.
10.10 Комплект от игла 21G и холдер за автоматично прибиране на иглата /превенция от биологичен риск/ брой 2000 бр.
10.11 Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след манипулация /превенция от биологичен риск/ брой 2000 бр.
10.12 Пластмасов държател с предпазител заключващ иглата след манипулация брой 5000 бр.
10.13 Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см. брой 1000 бр.
10.14 Автоматични обезопасени ланцети 17G,23G,28G брой 1800 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46560      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 11 Eпруветки тип Епендорф с плосък капак 1,5 мл брой 1000 бр. 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Eпруветки тип Епендорф с плосък капак 1,5 мл брой 1000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 12 Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген) 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ОП№ 12 Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген) брой 5 бр.
гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген) брой 5 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
425      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 13 Държач за игли (холдер) брой 100 бр. 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставка на Държач за игли (холдер) брой 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 14 Връхчета за автоматични пипети големи/сини 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Връхчета за автоматични пипети големи/сини брой 15000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 15 Връхчета за автоматични пипети малки/жълти 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Връхчета за автоматични пипети малки/жълти брой 15000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 16 Автоматични пипети 1000 мкл. брой 3 бр. 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Автоматични пипети 1000 мкл. брой 3 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
162      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 17 Автоматични пипети 200 мкл. брой 3 бр. 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

доставки на Автоматични пипети 200 мкл. брой 3 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
162      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 18 Фиксатор за изготвяне на натривки литър 1 бр. 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

ОП№ 18 Фиксатор за изготвяне на натривки литър 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 19 Папенхайм боя за изготвяне на натривки литър 2 бр. 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

ОП№ 19 Папенхайм боя за изготвяне на натривки литър 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 20 Бар код стикери за информационна система/ролка брой 1000 бр. 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

ОП№ 20 Бар код стикери за информационна система/ролка брой 1000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 21 Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх брой 15 бр. 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх брой 15 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 22 Спринцовки 2 сс брой 1000 бр. 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставка на Спринцовки 2 сс брой 1000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 23 Пастьорови еднократни пипети 1 мл брой 1000 бр. 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Пастьорови еднократни пипети 1 мл брой 1000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 24 Течен парафин 500 мл брой 1 бр. 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Течен парафин 500 мл брой 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
135      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 25 Пластмасови епруветки ф12/75 мм брой 1000 бр. 25
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Пластмасови епруветки ф12/75 мм брой 1000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 26 Еднократни центрофужни епруветки 15,0 мл брой 1000 бр. 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Еднократни центрофужни епруветки 15,0 мл брой 1000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 27 Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм брой 1000 бр. 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека
гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм брой 1000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на п
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 28. Реактиви за имунохистохимични изследвания съвместими с апарат DAKO AS Link 48 и отговарящи на съответния клон /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена пози 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Реактиви за имунохистохимични изследвания съвместими с апарат DAKO AS Link 48 и отговарящи на съответния клон /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/
28.1 Фабрична опаковка визуализираща система за антитела от миши и заешки произход с включени буфери за антигенно възстановяване, депарафиниране, рехидратация и промиване, за 600тестаопаковка8бр.;28.2Разредител за антитела-стабилност над 6 месеца на разреденото антитяло, 50мл. опаковка4бр.;28.3Концентрат х50 за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация,рН 6, 90мл. опаковка6бр.;28.4Хематоксилин, 3х45 мл.опаковка6бр.;28.5 ДАБ почистващ кит за 7500 стъкла опаковка1бр.;28.6Кит за баркод етикетитиране за 500 етикета опаковка9бр.;28.7Контейнери за реактиви с обем 12 мл.брой 50бр.;28.8 Флекс микроскопски стъкла за имунохистохимия брой 5000 бр.;28.9 AS Link 48 Кит за ежедневна поддръжка опаковка 12 бр.;28.10 Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH) опаковка 3 бр.;28.11 Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез хромогенна ин ситу хибридизация (CISH) опаковка 3 бр.;28.12 Монокл. миши анти чов. МУК5АС, клон CLH2, готов за употреба р-р,12мл. опаковка 1 бр.;28.13 Монокл. миши анти чов. МУК2, клон CCP58 готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.
28.14 Монокл. заешки анти чов. естроген рецептор алфа, клон ЕР1 готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 15 бр.
28.15 Монокл. миши анти чов. прогестерон рецептор, клон PgR 636, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 15 бр.
28.16 Поликл. заешки анти чов. ХЕР-2, концентрат, 0,2мл. опаковка 3 бр.
28.17 Монокл. миши анти чов. цитокератин, клон АЕ1/АЕ3, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 3 бр.
28.18 Монокл. миши анти чов. Цитокератин 7 , клон OV-TL12/30, готов за употреба опаковка 2 бр.
28.19 Монокл. миши анти чов. ПЛАП , клон 8A9,готов за употреба , 12мл. опаковка 1 бр.
28.20 Монокл. миши анти чов.Меланозама , клон HMB-45,готов за употреба,12мл. опаковка 2 бр.
28.21 Монокл. миши анти чов.СЕА , клон II-7,готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.
28.22 Поликл. заешки анти чов. ПСА, готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.
28.23 Монокл. миши анти чов.СД99 , клон 12E7,готов за употреба,12мл. опаковка 1 бр.
28.24 Монокл. миши анти чов. СД10, клон 56C6, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.
28.25 Монокл. миши анти чов.Епителиален антиген , клон Ber-EP4 , готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.
28.26 Монокл. миши анти чов. ЛСА, клон 2B11+PD7/26, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.
28.27 Поликл. заешки анти чов. S-100, готов за употреба, 12мл. опаковка 3 бр.
28.28 Монокл. миши анти чов. Цитокератин 20 , клон Ks20.8,готов за употреба , 12мл. опаковка 2 бр.
28.29 Монокл. миши анти чов. CA125 , клон M11,готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.
28.30 Монокл. миши анти чов. Мелан А , клон А103,готов за употреба ,12мл. опаковка 2 бр.
28.31 Монокл. миши анти чов. Дезмин , клон D33,готов за употреба , 12мл. опаковка 2 бр.
28.32 Монокл. миши анти чов. Калретинин , клон DAK-Calret1,готов за употреба ,12мл. опаковка 1 бр.
28.33 Монокл. миши анти чов. Хепатоцити , клон OCH1E5,готов за употреба , 12мл. опаковка 1 бр.
28.34 Монокл. миши анти чов. CD56 , клон 123C3 ,готов за употреба ,12мл. опаковка 1 бр.
28.35 Монокл. заешки анти чов. АМАКР , клон 13H4 ,готов за употреба ,12мл опаковка 2 бр.;
Подпозициите са от 28.1 до 28.71 описани в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
229589      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 29. Реактиви за хистологични изследвания /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/ 29
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставка на Реактиви за хистологични изследвания /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/ бр.
29.1 Ван Гизон опаковка 1 бр.
29.2 Анциан блау и PAS (комбиниран) опаковка 1 бр.
29.3 Конгорот опаковка 1 бр.
29.4 РАS опаковка 1 бр.
29.5 Трихром опаковка 1 бр.
29.6 Алцианблау с трите рН опаковка 1 бр.
29.7 Еукит - оп.500мл. опаковка 20 бр.
29.8 Включваща среда за криокът - оп.100мл. опаковка 30 бр.
29.9 Хематоксилин Джил 3 - оп.2,5л. опаковка 30 бр.
29.10 Еозин водно разтворим 1% - оп.2,5л. опаковка 30 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5322      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 30. Реактиви за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/ 30
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Реактиви за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/
30.1 Ксилол литър 700 бр.
30.2 Неотрален формалин 10% , туба -5 л. литър 2000 бр.
30.3 Гранулиран парафин 56-58 градуса за хистология килограм 800 бр.
30.4 Абсолютен етанол 99.99 градуса, без примеси литър 800 бр.
30.5 Етилов спирт 96 градуса ,без примеси литър 700 бр.
30.6 Разтвор за декалцинация (7,5% азотна киселина) литър 3 бр.
30.7 Ацетон литър 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33964      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 31. Консумативи за патоморфология /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/ 31
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Консумативи за патоморфология /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/
31.1 Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм брой 142000 бр.
31.2 Покривни стъкла с размери 24/34мм брой 30000 бр.
31.3 Покривни стъкла с размери 24/60мм брой 120000 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 32. Други изделия за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/ 32
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Други изделия за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/
32.1 Пластмасова кутия за хистотека, 2000 сс брой 700 бр.
32.2 Табла /носач/ за хистологични препарати без капак брой 100 бр.
32.3 Патчета( дунапренени филтри)-с дебелина 1мм.24/34мм.оп.х1000 брой 22000 бр.
32.4 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 50 сс, прозрачни брой 11150 бр.
32.5 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 100 сс, прозрачни брой 4400 бр.
32.6 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 150 сс, прозрачни брой 10000 бр.
32.7 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 250 сс, прозрачни брой 3000 бр.
32.8 Пласмасови контейнер-нестерилни с капачка на винт,-500сс. с отвор не по малък от 10 см.,прозрачни брой 3000 бр.
32.9 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 1000 сс. с отвор не по малък от 13см.,прозрачни брой 3000 бр.
32.10 Пластмасов контейнер с капак, 3л,прозрачен брой 100 бр.
32.11 Еднократни ножчета за микротом-нископрофилна плътна пластинка (за различни тъкани) - оп.50бр. опаковка 100 бр.
32.12 Еднократни ножчета за замразяващ микротом - оп.20бр. опаковка 10 бр.
32.13 Пластмасови касети за биопсии,различни цветове брой 35000 бр.
32.14 Четки за микротом брой 25 бр.
32.15 Метален скалпел-малък/очен/острие 2.5см брой 25 бр.
32.16 Метален скалпел-голям/острие 5см./ брой 25 бр.
32.17 Фино машинно масло - оп.150мл. опаковка 10 бр.
32.18 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 10/10/5 мм. брой 24 бр.
32.19 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 24/24/5 мм. брой 36 бр.
32.20 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 30/24/5 мм. брой 12 бр.
32.21 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 37/24/5 мм. брой 12 бр.
32.22 Спиртни лампи,метални брой 5 бр.
32.23 Таймер,електронен брой 3 бр.
32.24 Кювети "Хелендал",стъклени брой 25 бр.
32.25 Пинсети,хирургични/2х1/ размери 10-14см. брой 3 бр.
32.26 Пинсети,хирургични/2х1/ размери 15-20см. брой 3 бр.
32.27 Пинсети,анатомични размери 10-15см. брой 10 бр.
32.28 Метални дръжки за лезвиета ,размери 10-15см. брой 5 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34278      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 33. Реактив за гефрирни изследвания съвместим с криокът CryoStar NX70 33
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Реактив за гефрирни изследвания съвместим с криокът CryoStar NX70
33.1 Реактив за ежедневна поддръжка на криокът CryoStar NX70, на основата на 3%/Н2О2/водороден прекис и 0,05%сребро /Аg/ литър 20 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОП№ 34 Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/ 34
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Доставки на Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
34.1 Депротенизиращ разтвор –10Х 2 мл опаковка 5 бр.
34.2 Държач за входна игла брой 10 бр.
34.3 Калибриращ газ, бутилка брой 3 бр.
34.4 Касета за референтен електрод брой 5 бр.
34.5 Кит оринг брой 5 бр.
34.6 Кит шлаухи за шише брой 5 бр.
34.7 Кит за помпа брой 4 бр.
34.8 Контрол рапид QC – ниво 1 – 30амр. х 2,5мл опаковка 2 бр.
34.9 Контрол рапид QC – ниво 2 – 30амр. Х 2,5мл опаковка 2 бр.
34.10 Контрол рапид QC – ниво 3 – 30амр. Х 2,5мл опаковка 2 бр.
34.11 Мандрен за почистване на съсираци брой 5 бр.
34.12 Миещ и кондициониращ пакет – 4 Х 450мл - RL- 248 опаковка 15 бр.
34.13 Пълнещ разтвор за референтен електрод – 4 Х 5мл - RL-348/248 опаковка 5 бр.
34.14 Кондиционизиращ разтвор –5Х2мл опаковка 5 бр.
34.15 Пълнещ разтвор за Ph- електрод – 3 Х 3мл RL-348/248 опаковка 5 бр.
34.16 Референтен електрод брой 3 бр.
34.17 Референтен електрод с касета брой 3 бр.
34.18 Слоуп газ,бутилка брой 3 бр.
34.19 Терморолки брой 30 бр.
34.20 PCO2 електрод брой 3 бр.
34.21 Ph- електрод брой 3 бр.
34.22 PO2 електрод брой 3 бр.
34.23 Буфери 6,8/7,3 – 4Х90мл/4Х370мл RL- 248 опаковка 15 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38514      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири ) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка участниците, установени в България, следва да разполагат с валиден документ - разрешение, удостоверение или друг подходящ, позволяващ да се извършва търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

неприложимо!

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

неприложимо!

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/07/2019 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

зала на УСБАЛО ЕАД, гр. София, ул . Пловдивско поле №6, администрация, ет. 6

Съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съобразно чл.21, ал.6 от ЗОП Възложителят е възложил 30 (тридесет) позиции (с подпозиции) по реда, валиден за индивидуалната й стойност, тъй като стойността на обособената позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги. Общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката, а именно 102 407.20 лв. (сто и две хиляди четиристотин и седем лева и двадесет стотинки)лева без ДДС. Възложителят възлага 30 (тридесет) обособени позиции с подпозиции описани подробно, като предмет, обем и стойност в документацията на обща стойност 102 407.20 лв. (сто и две хиляди четиристотин и седем лева и двадесет стотинки) без ДДС по реда на чл.21, ал.6 във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, а именно: Тест серуми за определяне на кръвни групи /всички номенклатури от една фирма-производител/ – 4305.00 лв. без ДДС; Тест еритроцити A1, A2, B и О за кръстосано определяне на кръвна група 3-5%, компл 4х10 ml- 24 бр. – 2400.00 лв. без ДДС; Тест серуми за определяне на подгрупи, Rh фенотип и Kell антиген /всички номенклатури от една фирма-производител/ - 908,70 лв. без ДДС; Реактиви за колонно-аглутинационен метод /всички номенклатури от една фирма-производител/ - 15284.00 лв. без ДДС; Консумативи за лаборатория "Трансфузионна хематология": пипети 12000 бр.- 420.00 лв. без ДДС; Пластмасови епроветки Ф12/75 мм, 4мл-4000бр.-120 лв без ДДС; Пластмасови епроветки с винт-1000бр.-42лв.безДДС;Връхчета пипети малки/жълти-4000бр.-32лв.безДДС; Апарат VITEK2 /затворена система/-1570.50лв.безДДС;АпаратВАСТЕС9050/затворена система/- 5344 лв. без ДДС; Апарат BBL Crystal/затворена система/- 8416.20лв. без ДДС;Дискове за опр. на микробна чувствителност с апарат Sensi-disk dispenser/затворена система/- 13361.41лв. без ДДС; Тестове за определяне на механизми на резистентност/всички номенклатури от една фирма-производите 3175.00лв.Сухи хранителни среди 488.20 лв.без ДДС; Хранителни среди, разляти в петрил 13652.31лв. без ДДС;Мануални галерии за микробиологична идентификация и помощни реактиви към тях 8488.88лв. без ДДС; Диагностични и диференциращи тестове, оцветителни набори 503.47лв. без ДДС; Плаки за определяне на МПК с мануално отчитане 4341.40 лв. без ДДС; Тестове за бърза диагностика на специфични микроорганизми 2184.00лв.безДДС;Tестове за рутинен скрининг на колистинова резистентност 3050.00лв. без ДДС; Среда за определяне на чувствителност на кандиди към антимикотици в петри 1000.00лв. без ДДС; Пликчета със среда за създаване на анаеробна атмосфера за 2 петрита 1614.00лв. без ДДС; Пликчета със среда за създаване на атмосфера с 5% СО2 за 2 петрита 2905.20 лв. без ДДС; Тест за каталаза - 3% разтвор на водороден пероксид (цветен, сгъстен разтвор), флакон до 30мл. 33.00 лв. без ДДС; Метиленово синьо по Льофлер 150.00 лв. без ДДС; Реактив за индол по Ковач 27.00 лв. без ДДС; Имерсионна течност за мироскопиране 120.00 лв. без ДДС; Приспособление за безпламъчна високотемпературна стерилизация на йозета и пинсети за не повече от седем секунди. 1480.00 лв. без ДДС; Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм 200.00лв. без ДДС; Консумативи за лаборатория "Микробиология"6790.50 лв. без ДДС.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. На основание чл.47,ал.10 от ППЗОП,тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, тъй като тази възможност е посочена в настоящето обявление, с което се оповестява откриването на процедурата.Посочените количества по Тех.спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на„УСБАЛО”ЕАД за необходимите на лечебното заведение материали.Периодични доставки със срок на изпълнение 1г. и удължаване 4 мес.Опциите са посочени в Тех.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва