Деловодна информация
00797
93-ОП19-22 03/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 56907242
d.georgieva@burgas.bg +359 56841996

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38752


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38752
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползванена територията на Община Бургас." 93-ОП19-22
77300000      
Услуги

Предмета на обществената процедура включва всички дейности по паркоустрояване на озеленените площи и техните елементи; дейности по тяхното почистване, както и дейности по изграждането на нови зелени площи част от зелената система на Община Бургас.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
35000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

ОП № 1 „Градски паркове“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77313000      
71421000      
77310000      
77311000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Включва територии на най-големите по площ градски паркове Приморски парк стара и нова част, Парк Езеро, както и прилежащите крайбрежни и вело алеи, около парковете, на територията на гр. Бургас. В обхвата на територията на района е включен и терена на остров „Св. Анастасия“ и мостово пространство - „Мостик“. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1160 дка. Границите на района са подробно описани в Приложение №ОП1 и попада териториите на две ЦАУ на ТД „Зора“ и ТД „ Изгрев“.По своите категории на поддържане озеленените площи в обхвата на позицията са както следва:Приморски парк гр. Бургас /Стара и Нова част, Мостика гр. Бургас/ - втора категория.Парк "Езеро" гр. Бургас – трета категория.Крайбрежна вело алея от Парк "Езеро" до кв. Сарафово – четвърта категория.Остров „Свeта Анастасия“ - четвърта категория.Позицията обхваща поддържането на всички елементи на зелените площи / тревни, дървесни, храстови, цветни и др., инженерна инфраструктура за поливане, отводняване на съществуващите алеи, попадащи в границите на района, архитектурно обзавеждане/. В нея се включва и поддържане на чистота на зелените площи; алейната мрежа, площадките за отдих и игра, крайбрежна алея и мостово пространство, както и озеленените площи на представителни сгради:Озеленени площи в дворното пространство на следните обществени сгради:КЦ „Морско казино“ – Приморски парк, Главна алея 1;Експозиционен център „Флора“ – Приморски парк; Летен театър – Приморски парк;Дневен център за деца в неравностойно положение;Графична база.Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.1-7 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
6000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.

II.2) Описание 1

ОП № 2 „Район Централен“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77313000      
71421000      
77310000      
77311000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Включва територията на най-посещаваната част от град Бургас - Централна градска, както и площи на прилежащи централни жилищни комплекси. Организацията на зелените площи тук се състой от малки по размер озеленени площи на пешеходни зони, градски градини, скверове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и други. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 900 дка. Границите на района са подробно описани в Приложение №ОП2 и попада териториите на две ЦАУ на ТД „Приморие“ и ТД „ Зора“.Района обхваща озеленените площи Първа; Трета и Четвърта категория на поддържане.Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.1-7 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
5000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.

II.2) Описание 1

ОП № 3 „Район Изток“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77313000      
71421000      
77310000      
77311000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Включва територията на комплекси ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Зорница”, ж.к. „Лазур”, разположени по източната дължина на гр. Бургас ограничени на запад от бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“, на изток от „24-ти пехотен Черноморски полк”. Организацията на зелените площи тук се състой от скверове, районни паркове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни транспортни улици ограничаващи територията на комплексите. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 980 дка. Границите на района са подробно описани в Приложение №ОП3 и попадат на територията на две ЦАУ на ТД „Зора“ и ТД „Изгрев“. Районът обхваща озеленените площи Трета и Четвърта категория на поддържане.Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.1-7 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.

II.2) Описание 1

ОП № 4 „Район Запад“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77313000      
71421000      
77310000      
77311000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Включва територията на комплекси, промишлени зони, квартали, и села както следва: ж.к. „Славейков”, ж.к. „Славейков” гр. Бургас ПЗ „Север“ гр. Бургас; кв. Лозово, Община Бургас; кв. Долно Езерово, Община Бургас; с. Братово, Община Бургас; с. Равнец, Община Бургас, разположени по западната дължина на гр. Бургас и Община Бургас, ограничени на изток от бул. „Стефан Стамболов“. Организацията на зелените площи тук се състой от скверове, районни паркове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни транспортни улици ограничаващи територията на комплексите. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1240 дка. Границите на района са подробно описани в Приложение №ОП4 и попадат на територията на две ЦАУ на ТД „Освобождение“ и ТД „Долно Езеро“.Района обхваща озеленените площи Трета и Четвърта категория на поддържане.Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.1-7 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.

II.2) Описание 1

ОП № 5 „Район Север“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77313000      
71421000      
77310000      
77311000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Включва територията на комплекси, промишлени зони, квартали, и села както следва: град Българово, кв. Ветрен, в. з. „Минерални бани”, Лесопарк Минерални бани, кв. Банево, с. Миролюбово, с. Изворище; с. Драганово, с. Брястовец; кв. Рудник; кв. Черно море; кв. Сарафово, разположени в северната част на Община Бургас. Организацията на зелените площи тук се състой от скверове около кметства и читалища, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни пътища; Лесопаркове; залесявания. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1350 дка. Границите на района са подробно описани в Приложение №ОП5 и попадат на територията на две ЦАУ на ТД „Освобождение“ и ТД „Изгрев“.Района обхваща озеленените площи Трета и Четвърта категории на поддържане.Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.1-7 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.

II.2) Описание 1

ОП № 6 „Район Юг“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77313000      
71421000      
77310000      
77311000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Включва територията на комплекси, промишлени зони, квартали, и села както следва: кв. „Победа“, кв. „Акации“; кв. „Крайморие“, р. с. „Ченгене скеле“, в. з. „Росенец“, включително зона Хижи и Лесопарк Росенец; с. Маринка; с. Извор; с. Димчево; с. Твърдица, ПЗ Победа; ПВ Юг с пътни връзки, разположени в южната част на Община Бургас. Организацията на зелените площи тук се състой от скверове около кметства и читалища, улично озеленяване, междублокови пространства, залесителни пояси по главни пътища, вело алеи; Лесопаркове; залесявания. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 3350 дка. Границите на района са подробно описани в Приложение №ОП6 и попадат на територията на три ЦАУ на ТД „Приморие“ и ТД „Зора“, ТД „Възраждане“.Районът обхваща Трета и Четвърта категория на поддържане на озеленените площи.Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.1-7 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.

II.2) Описание 1

ОП № 7 „Район Меден рудник“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77313000      
71421000      
77310000      
77311000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Включва територията комплекси и жилищни образувания: ж. к „Меден Рудник”; кв. Горно Езерово, м. с. „Върли бряг“, Промишлена зона "Юг", Промишлена зона “Меден Рудник“; дигата към с. Твърдица. Организацията на зелените площи тук се състой от скверове, районни паркове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни транспортни улици ограничаващи територията на комплекса. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1020 дка. Границите на района са подробно описани в Приложение №ОП7 и попадат в територията на ЦАУ на ТД „Възраждане“.
Районът обхваща Трета и Четвърта категории на поддържане на озеленените площи.
Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.1-7 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.

II.2) Описание 1

ОП № 8 „Крайпътно и улично озеленяване“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77310000      
77314000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Бургас

Поддържане на дълготрайната дървесна растителност разположена в улици на централни градски зони, както и поддържане на крайпътно озеленяване /защитни мелиоративни насаждения/. Позицията включва всички пътища с прилежащия им сервитут, разделителни ивици, разположени на територията на Община Бургас съгласно Приложение №ОП8. В тази позиция се включва и грижата дървесната растителност на територията на най - старите улични насаждения в гр. Бургас.Всички манипулации по поддържането изграждането, почистването на озеленените площи са посочени в Приложение №4.8 към Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    10
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за целия период на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За всички ОП:Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – Четвърта група, минимум V-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от:
При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Четвърта група, минимум V-та категория в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За всички ОП:
1.Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
-При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя:справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ.
При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка по съответната обособена позиция, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер не по-малък от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС.За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за минимум V-та категория строежи, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За всички ОП:
1.Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта участниците попълват раздел В в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка по съответната ОП,Възложителят изисква от участника,определен за изпълнител: списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2.За изпълнение на предмета на поръчката, участниците следва да разполагат със съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
При подаване на оферта участниците попълват раздел В в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка по съответната ОП,Възложителят изисква от участника,определен за изпълнител: декларация за инструментите,съоръженията и техническото оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3.Участниците следва да разполагат с по един комплект знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на озеленителните дейности, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ (обн.ДВ.бр.74 от 21 септември 2010 г., изм. и допълнена в ДВ.бр.34 от 12 май 2015 г.).
При подаване на оферта участниците попълват раздел В в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка по съответната ОП,Възложителят изисква от участника,определен за изпълнител: декларация за инструментите,съоръженията и техническото оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
4.Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки).
При подаване на офертатапо,участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка по съответната обособена позиция,Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент,издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация.


1. Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За сходни с предмета на поръчката се приема: обекти в областта на изграждане и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на озеленени площи, паркове и градини, на градове с население над 100 000 жители.
2.За изпълнение на предмета на поръчката, участниците следва да разполагат със следните съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката: За ПОЗИЦИИ от 1 до 7: Моторни косачки-мин. 20 броя;Тракторни косачки-мин. 3 броя;Моторни прътови коси-мин. 5 броя;Телескопичен моторен трион-мин. 3 броя;Моторни ножици-мин. 3 броя;Моторни триони-мин.10 броя;Моторни пръскачки-мин.2броя;Моторен свредел-мин.1бр.;Автовишка с височина до 15 м.-мин. 1 бр.;Автовишка с височина над 15 м.-мин. 1 бр.;Лекотоварен автомобил с товароподемност до 4т.мин.-2 броя;Дробилна машина-мин. 1 бр.;Пъноизкоренител-мин. 1 бр.;Моторни духалки-мин. 5 бр.;Мобилна цистерна за вода с вместимост до 6 т.-мин. 2 бр.;Метачна машина-мин.1 бр.;Багер - колесен/верижен-мин.1 брой;Бобкат - колесен/верижен-мин.1бр.;Ел. агрегат - мобилен-мин.1 брой;Автомобил за сигнализация-мин.1 брой;За ПОЗИЦИЯ 8:Моторни косачки-мин. 20 броя;Тракторни косачки-мин. 3 броя;Моторни прътови коси-мин. 5 броя;Телескопичен моторен трион-мин. 3 броя;Моторни ножици-мин. 3 броя;Моторни триони-мин. 10 броя;Моторни пръскачки-мин. 2 броя;Моторен свредел-мин. 1 брой;Автовишка с височина до 15 м.-мин. 1 брой;Автовишка с височина над 15 м.-мин. 1 брой;Лекотоварен автомобил с товароподемност до 4т.-мин. 2 броя;Дробилна машина-мин. 1 брой;Пъноизкоренител-мин. 1 брой;Моторни духалки-мин.5 броя;Мобилна цистерна за вода с вместимост до 6 т.-мин. 2 броя;Метачна машина-мин.1 брой;Импулсен томограф или резистограф-мин.1 брой;Тракторни мулчери за косене около мантинели-мин.1 брой;Прикачен инвентар за резитба на храсти в разделителни ивици и пътни банкети-мин.1 брой;Багер - колесен/верижен- мин.1 брой;Бобкат-колесен/верижен-мин. 1 брой;Ел. агрегат - мобилен-мин.1 брой;Автомобил за сигнализация-мин.1 брой;Прикачна светеща сигнализация-мин.1 брой.
3.Участниците следва да разполагат с по един комплект знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на озеленителните дейности, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ (обн.ДВ.бр.74 от 21 септември 2010 г., изм. и допълнена в ДВ.бр.34 от 12 май 2015 г.), както следва: ВОБД при краткотрайни и подвижни работи;ВОБД при работи без отбиване на движението;ВОБД при работи с отбиване на движението.
4.Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,както и чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от прогнозната стойност на всеки конкретен договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 60 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Когато участникът избере да внесе гаранциите като парична сума, тя се внася по сметка: ОБЩИНА БУРГАС,IBAN – BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01,BIC – SOMBBGSF
в ТБ „Общинска банка“ АД, клон Бургас.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54,ал.1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

С оглед изискването, участниците да извършат оглед на място и да се запознаят със специфичните условия за изпълнение на поръчката, и във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗОП, Възложителят определя срок за получаване на офертите по-дълъг от минимално определения в чл. 74, ал. 1 от ЗОП.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).
При изпълнение дейностите по обществената поръчка, Изпълнителя следва да спазва всички приложими нормативни документи.
При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва