Деловодна информация
0652
9600-8 04/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
0652-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/197-96-00-8-19


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/197-96-00-8-19
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“
45000000      
Строителство

Предмета на настояща поръчката се изразява в извършване на ремонт на улица „Васил Левски“, гр. Септември в това число и интервенции по тротоари.
Цел: Изпълнението на поръчката цели да се възстановят и подобрят транспортно- експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението, да се придаде възможност за нормално провеждане на трафика, обслужващ населението в гр. Септември.
Очакван резултат: С изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се постигне:
? Безопасност на движение по уличната мрежа;
? Подобрена транспортна свързаност в градската среда;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
139788.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

улица „Васил Левски“, гр. Септември, oбщина Септември, oбласт Пазарджик

Предмета на поръчката включва:
- Направа на насип от подходящ материал за тротоари с Hср. = 10см;
- Направа на насип от подходящ материал под бордюри;
- Направа на изкоп от земни маси по траншея на водопровод и СВО с Н=0,46м;
- Направа на насип от подходящ материал за пътна основа в траншея на водопровод и СВО с Н=0,46м;
- Направа на насип от трошенокаменна настилка за пътна основа при профилиране с Нср. = 12см;
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
139788.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранните лица- в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка,в която са установени,кото им позволява да изпълняват строителството на обекти ВТОРА група, ЧЕТВЪРТА категория,съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Участник или съдружник/ци в обединение или подизпълнител/и,които ще участват пряко в изпълнение на строителните дейности, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg)на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл.3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи по чл.137,ал.1,т.4,б.”а” от Закон за устройство на територията (ЗУТ)-минимум ІV-та категория, за право да извършва строително-монтажни работи (СМР), предмет на поръчката.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „А”, „Годност”, т.1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства, и не са задължени за представят удостоверението за вписване в ЦПРС, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на http://register.ksb.bg.
Лице или лица от страна-членка на ЕС, представя декларация или удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени, и издаден от компетентен орган съгласно правото на държавата,в която е установено,за право да изпълнява дейности по СМР,предмет на настоящата обществена поръчка.
Подизпълнители,които ще изпълняват дейност по строителство,както и онези съдружници в обединение,което не е юридическо лице, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство,също следва да са вписани в ЦПРС, за изпълнение на съответната група и категория строеж,като представят декларация по описаната по-горе в тази точка ред.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност,предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и с минимална застрахователна сума в размер на 100 000.00 лв. съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”,т.5) от ЕЕДОП. Към декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ,отговаряща на предмета на настоящата поръчка.
Участниците да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви за всяка от последните 3 /три/ приключили финансови години /2015, 2016 и 2017 г./2018 г./ в зависимост от датата,на която участникът е създаден или е започнал дейността си, а именно:
2.1.4.2.1. Коефициенти на ликвидност:
Задават се минимално допустими съотношения* между определени активи и пасиви:
1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) –минимум 1,5;
1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл)-минимум 1,0;
Доказва се със:
При подаване на офертата съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”,т.4) от ЕЕДОП.
За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал.1, т.3 от ЗОП,участникът представя преди датата на сключване на договора копия на годишните финансови отчети или техните съставни части за последните 3 /три/ приключили финансови години /2015,2016 и 2017г./2018 г./, в случай,че същите не са публично достъпни в Търговския регистър на Агенция по вписвания (http://public.brra.bg ) или еквивалентен регистър за чуждестранни участници.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 5(пет) години,считано от датата на подаване на офертата (взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил дейности по строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Забележка:
Под строителство „идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира изпълнение на основен ремонт на път и/или улица.
Доказва се със:
Участникът попълва Част ІV „Критерий за подбор”,буква „в”, „Технически и професионални способности”,т.1а) от ЕЕДОП. Списъкът следва да съдържа следното: стойностите,датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на изпълненото строителство,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с експертен екип за изпълнение на строителството, а именно:Технически ръководител, Специалист по безопасност и охрана на труда-координатор по безопасност и здраве, Доказва се със: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
-Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);- Професионална компетентност.Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „В”, „Технически и професионални способности”,т.6) от ЕЕДОП.
Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предмет обхват „строителство” или еквивалент.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Участникът да прилага системи за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с предмет обхват „строителство” или еквивалент.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 150 календарни дни, след крайния срок на договора;
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранцията за изпълнение на договора при неговото сключване.
Гаранцията по т.3.1, буква „а” или буква „б” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
При представяне на гаранция за изпълнение в нея изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
• Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: Титуляр: община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва