Деловодна информация
00546
1800200 28/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/05/2019 (дд/мм/гггг)
00546-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София ( УСБАЛО ЕАД) 000662776
ул. Пловдивско поле № 6
София BG411 1756 България
Росица Христова, Айсел Юсеин +359 028076355
rhristova@sbaloncology.bg +359 028706321

Интернет адрес/и

http://procurement.sbaloncology.bg

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190528GqVW1493467


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "УСБАЛО" ЕАД
09310000      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група, включване на Възложителя като непряк член в нея, осигуряване на услуги по прогнозиране на потреблението, изготвяне, подаване и коригиране на графици, отговорност за балансиране, както и всички други дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сградите на Възложителя, на административен адрес: гр. София, ул. Пловдивско поле № 6

Прогнозното количество на доставяна нетна активна електрическа енергия за срок от 12 (дванадесет) месеца, е 2 032 МWh. Доставката е до 6 (шест) точки и обекти на свързване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да притежава валидна лицензия, издаден от КЕВР за дейността „Търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ и чл. 58 от ПТЕЕ. 2. Участникът да притежава регистрация в Регистър на координаторите на балансиращи групи на "ЕСО" ЕАД, като търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставка/и на електрическа енергия.

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с която/които да е доставена не по-малко от 2 000 (две хиляди) MWh електрическа енергия.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на „УСБАЛО” ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛО” ЕАД. Документът за упълномощаване се предоставя на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, на основание чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по чл. 55, ал.1, т.1 ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, основанията по чл.55, ал. 1, т.1 от ЗОП се прилагат за всеки един от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, основанията по чл. 55, ал.1,т.1 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица. Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в ЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел В.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва