Деловодна информация
00797
93-ОП19-27 23/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
23/05/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Гергана Стоянова - ст. юрисконсулт в Дирекция ОП +359 56907288
ge.stoyanova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38304


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38304
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”
32322000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва: доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на следното технологично оборудване, съгласно Техническа спецификация, а именно:
За зона за творческа и научна дейност, (STEAM зона), КОТА +5,50:
1.Доставка и монтаж на мултитъч дисплей на мобилна стойка с колелца
За обща изложбена зона - образователни инсталации:
1.Доставка и монтаж на инсталация - модел на водолазен костюм
2.Доставка и монтаж на инсталация - модел на полусфера
3.Доставка и монтаж на инсталация, онагледяваща принципа на изследване на силата на вятъра
4.Доставка и монтаж на инсталация, интерпретираща принципа на работа на корабните платна
5.Доставка и монтаж на инсталация, показваща принципа на работа на различни типове колелета (квадратно, триъгълно и петоъгълник)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
127188.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32322000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Бургас

Предметът на обществената поръчка включва: доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на следното технологично оборудване, съгласно Техническа спецификация, а именно:
За зона за творческа и научна дейност, (STEAM зона), КОТА +5,50:
1.Доставка и монтаж на мултитъч дисплей на мобилна стойка с колелца
За обща изложбена зона - образователни инсталации:
1.Доставка и монтаж на инсталация - модел на водолазен костюм
2.Доставка и монтаж на инсталация - модел на полусфера
3.Доставка и монтаж на инсталация, онагледяваща принципа на изследване на силата на вятъра
4.Доставка и монтаж на инсталация, интерпретираща принципа на работа на корабните платна
5.Доставка и монтаж на инсталация, показваща принципа на работа на различни типове колелета (квадратно, триъгълно и петоъгълник).
Обществената поръчка се възлага във връзка с реализиране на проект за социални инвестиции – Детски научен център с Планетариум в гр. Бургас. Основната цел на поръчката е да бъдат подбрани, доставени, инсталирани и тествани необходимите за осъществяване на дейността на центъра оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания. Доставката на оборудването и инсталациите ще завърши цикъла по реализирането на проекта за Детски научен център с Планетариум в гр. Бургас, който да обогати профила на града в редица насоки, утвърждавайки го като среда за неформално образование в региона, създавайки платформа за обмен на иновативни идеи и научни постижения, както и условия за изграждане на мрежи от заинтересовани лица на национално и международно ниво. Резултатът трябва да предлага уникално преживяване, да позволява ползване от различни възрастови групи и да бъде организиран тематично, с възможно най-широк кръг представени научни области – енергия, археология, технологии, изобретения, както и да се обвърже с морето.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
127188.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо!

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По т.1 Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
По точка 2.Деклариране: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, чрез посочване на препратка към публичния регистър, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни - подробно описание на сертификата, в тази част номер, дата, валидност, издател, и др.- Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.Участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага с валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки. В случай, че валидността изтича преди датата на завършване на договора за общществента поръчка, следва да бъде представена декларация за подновяване на сертификата или представяне на нов сертификат.*При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП.


1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира: Доставка и монтаж на съоръжения и/или оборудване, предназначени за сгради с обществено-обслужващо предназначение.2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015(или еквивалентен сертификат, изд. от органи, установени в други държави - членки) с обхват, аналогични с обхвата на поръчка, а именно: Доставка и монтаж на информационни и/или компютърни системи и/или оборудване, предназначено за сгради с обществено-обслужващо предназначение. Забележка: В случай, че участникът не е производител на предлаганото оборудване, сертификатът БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, се представя за/от производителя на оборудването, издаден/и от независими. лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция БСА или от друг национален орган, който е страна по Многостранното Споразумение за взаимно признавяне на Европейската Организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване,съгл.чл.5а,ал.2 от ЗНАООС.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процент) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци2.Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства, както и за когото са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.4. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.5.Посочената обща прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението на поръчката.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва