Деловодна информация
00797
93-ОП19-33 23/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
23/05/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 56907269
ya.tenev@burgas.bg +359 56841996

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/news/details/62/38596


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/news/details/62/38596
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас
32323500      
Доставки

Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“.
Дейностите следва да се осъществят чрез доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддържане в работещо състояние за целия срок на договора на нови хардуерни и софтуерни компоненти, и комуникационна свързаност, осигуряващи преноса на видеопотоци към съществуващия ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Община Бургас и обработката им в Интегрирана система за електронно наблюдение.
Надграждането на съществуващата система ще доведе до разширяване на обхвата на осъществяваното от Община Бургас електронно наблюдение за подобряване качеството на живот на жителите, чрез разширяване възможностите за превенция, реакция при инциденти и предприемане на мерки за безопасност и опазване на публичното имущество в оперативен порядък от заинтересованите страни.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32323500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Община Бургас

Предметът на обществената поръчка включва дейности за надграждане и разширяване на обхвата на съществуващата и действаща в ЦВУТ – Бургас Интегрирана система за електронно наблюдение на града, собственост на Община Бургас, до обхват – цялата територия на Община Бургас и при запазване фукционалностите и организацията на работа на съществуващата система.
Надграждането следва да осигури възможност за осъществяване на електронно наблюдение в предварително дефинирани от Възложителя нови локации (описани в ТАБЛИЦА 1), чрез дейностите:
- доставка и монтаж на хардуерно, комуникационно оборудване и софтуер за осъществяване на разширение обхвата и надграждане на капацитета на съществуващата система за електронно наблюдение;
- изграждане на комуникационна свързаност;
- пускане в експлоатация на новоизградените елементи - оборудване в локациите за наблюдение и комуникационна свързаност за осъществяване на трансфер на видео сигналите; софтуер за обработката на сигналите в ЦВУТ-Бургас; първоначално софтуерно конфигуриране;
- поддържане в работоспособно състояние на новоизградените части от Интегрираната система за електронно наблюдение на Община Бургас и осигуряване на комуникационна среда за предаване на видеопотока за целия период на договора.
Новите хардуер, софтуер и комуникационна свързаност, следва да осигуряват работоспособността на надградената част на Интегрираната система за електронно наблюдение за целия период на договора.
Важна част от дейностите е интеграцията на системата за обработка на видео сигнала от нововъведените в експлоатация локации за наблюдение със съществуващите и действащи в ЦВУТ системи за електронно наблюдение
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на предложението на участника за реализация, качеството, надеждност, гарантирани параметри на обслужване и план за информационна сигурност    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги/дейности по време на действие на договора, Възложителят ще заплати и стойността на изрично заявени от него дейности, удостоверени с подписване на приемо-предавателен протокол, в общ размер до 300 000 (триста хиляди) лева без вкл. ДДС, както следва: 1.допълнително възлагане на локация с 4 броя обзорни, 4 броя камери за разпознаване на регистрационни номера и 100 Mbps комуникационна свързаност; 2. допълнително възлагане на локация с 2 броя обзорни, 2 броя камери за разпознаване на регистрационни номера и 100 Mbps комуникационна свързаност; 3. допълнително възлагане на локация с 2 броя обзорни, 1 брой камери за разпознаване на регистрационни номера и 100 Mbps комуникационна свързаност ; 4. допълнително възлагане на локация с 4 броя обзорни камери и 30 Mbps комуникационна свързаност; 5. допълнително възлагане на локация с 3 броя обзорни камери и 20 Mbps комуникационна свързаност; 6. допълнително възлагане на локация с 2 броя обзорни камери и 10 Mbps комуникационна свързаност; 7. - допълнително възлагане на доставка, монтаж и присъединяване към системата на монитор към видеостена със стойка за монтаж; 8. - допълнително възлагане на доставка, монтаж и присъединяване към системата на контролер за управление на до 20 бр. монитори за видеостена.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да притежават опит в извършването на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Деклариране:
При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Доказване: Възложителят може да изиска от участника по всяко време след отваряне на офертите да представи: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.
2. Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт EN ISO 9001:20хх или еквивалент, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
Деклариране: При подаване на офертата, участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Доказване: Възложителят може да изиска от участника по всяко време след отваряне на офертите да представи: Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация.


1. Участниците следва да притежават опит в извършването на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира осигуряване (изграждане / надграждане и поддържане в работещо състояние) на системи за електронно наблюдение в градска среда.
2. Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт EN ISO 9001:20хх или еквивалент, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, 3 и 5 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
4.Начинът и редът на разплащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Място: гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg,
http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва