Деловодна информация
00797
93-ОП19-34 15/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/05/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска №26
Бургас BG341 8000 България
Иванка Баева +359 56907276
i.baeva@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

http://www.burgas.bg.

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38492


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38492
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва: 93-ОП19-34
45210000      
Строителство

За ОП 1: Изграждане на нова постройка на 2 ет., без наличие на топла връзка между сградите. Пространствено и функционално, центърът е съобразен с изискванията по отношение осигуряване на подходящи условия за дневна грижа на 30 деца и възможност за консултативни услуги до 60 места. Предвижда се центърът да разполага със зала за лечебна физкултура и рехабилитация, кабинет за психолог/логопед, зала за индивидуална работа и зала за групова работа, психосензорна стая, помещения за хранене и отдих с трапезария, кухня, място за почивка на децата, стая за персонала с място за преобличане, складове, обслужващи площи, санитарни помещения за персонал, както необходимия брой санитарни възли с възможност за обслужване на деца със специфични нужди. За ОП 2: Изграждане на едноетажна свободностояща застройка за преходно жилище.Възможност за настаняване на 8 лица от целевата група.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
628184.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изпълнение на СМР по изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в УПИ III в кв. 19, по плана на ж.к. „Братя Миладинови" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Бургас

На Етаж 1 се предвиждат: входно фоайе, кабинет логопед/психолог, зала за групова работа/дневен престой, психосензолна зала, стая за почивка на децата, санитарен възел за хора с увреждания и санитарно помещение с баня за персонала. На Етаж 2 се предвижда да бъдат разположени кухня, трапезария, разливочна, зала за индивидуална работа, зала за лечебна физкултура /рехабилитация/, психомоторика, стая за персонала с място за преобличане, санитарно помещение с баня и склад. За нуждите на ползвателите на центъра е осигурена достъпна среда чрез монтиране на пътнически асансьор, преодоляващ разликата от кота +-0,00м до кота +3,50м. Предвиждат се по една тоалетна за хора с увреждания на двете етажни нива с оборудване за санитарните възли, което позволява ползване от лица с увреждания и затруднена подвижност - тоалетни, мивки, ръкохватки. Коридорите са предвидени с размери 180 см, размер който позволява разминаването на две колички, както и широчина на вратите 100 см.Покривът на сградата е топъл плосък, изграден от стоманобетонна плоча, покрита с топлоизолация, циментова замазка за наклон, битумна хидроизолация.Данни за парцела: Застроена площ: 185,51 м2;Разгъната застроена площ:Площ надземно РЗП по ЗУТ: 386,03 м2;Обеми: застроен обем: 1351,11 м3.Височина: кота корниз: +7.60 м от средна кота терен;кота било: +7.60 м и +8.50;брой етажи: 2;Проектно решение по част: СК-Проектът предвижда изграждане на двуетажна сграда без сутерен. Конструкцията е монолитна стоманобетонова. Плочите са гредови. Вертикалните товари се поемат от стоманобетоновите колони и шайби. Сградата е изчислена и проверена на сеизмично въздействие. Предвижда се сеизмичните усилия да се поемат от стоманобетонови шайби. Фундирането е решено с единични и ивични фундаменти, като е задължително на всички елементи под кота терен да се изпълни хидроизолация. Изчисленията са проведени при допустимо почвено натоварване 2.0 кг/см2 и Винклерова константа 15 МРа/м за основни и 60 МРа/м за особени товарни съчетания. В близост до съществуващата сграда изкопът следва да се изпълни до дълбочина около 10 см под кота готов под на сутерена и кота фундиране да се достигне с подложен бетон.За осигуряване на достъпна среда в сградата е разработена асансьорна шахта със стоманена носеща конструкция, като конкретните нормативни стойности на силите, действащи върху носачите на релсите, са двойка сили с големина 1.4 kN по оста и двойка сили с големина 4.2 kN напречно на носача.Проектно решение по част: ЕЛ-Проекта разглежда следните видове електрически инсталации:1. Ел. табла и захранващи линии;2. Силнотокови ел. инсталации:2.1. Ел. осветителна инсталации: работно осветление; дежурно осветление;аварийно и евакуационно осветление;2.2 Ел. силова инсталации: захранване на консуматори общи нужди;захранване на технологични консуматори; ел. захранване на ОВК съоръжения; В проектната разработка е предвидена следната система за електрозахранване на осветителните и силовите уредби:Трифазна разпределителна уредба на Н.Н. 400/230V/50Hz със заземена неутрала;Система на захранване на вътрешните осветителни и силнотокови инсталации “TN-S”;Защита срещу директен и индиректен допир на всички метални части, които не са под напрежение;Кабелите, шинопроводите и проводниците са оразмерени максимум на 80% от тяхната преносна способност; Кабелите, шинопроводите и проводниците са оразмерени по допустим пад на напрежение и ток на късо съединение;За контактните изводи, бойлери е предвидена дефектотокова защита с праг на чувствителност 30mA. Максималния пад на напрежение за най-отдалечената точка от ГРТ не превишава 2,5%;Оразмеряването на електромагнитната и термична защити на автоматичните предпазители е в съответствие с типа и сечението на използваните проводници, шинопроводи и кабели, както и с инсталираните мощности.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    15
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    20
Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (СИ)    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
327716.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането е със средства по Проект „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, по приоритетна ос 5: „Реги

Обособена позиция № 1: 327 716,80 лева (триста двадесет и седем хиляди седемстотин и шестнадесет лева и осемдесет ст.) без включен ДДС с включени 5 % (пет на сто) непредвидени разходи

II.2) Описание 1

Изпълнение на СМР по изграждане на преходно жилище за деца 15-18г. в кв. "Акациите"и преустройство на апартамент в "Меден Рудник"за нуждите на Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21г. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Бургас

За Преходно жилище кв. Акациите - сградата за преходно жилище е отделна и самостоятелно обособена в УПИ. За преходното жилище е осигурена транспортна инфраструктура от обслужващи улици с тротоари за пешеходци. Преходното жилище се състои от помещения, които функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите. Сградата е проектирана на един етаж.Архитектурното решение предвижда източно, югоизточно, южно, югозападно, западно изложение на спалните помещения, дневната и трапезарията. Частично се предвижда и североизточно изложение за дневната но това се компенсира от изцяло южно, източно и западно осветяване на дневната на по- високо ниво. Проектът предвижда лично пространство на обитателите, като се обособят 1 бр. единични, 4 бр. двойни спални (общо за 9 души). Обособена е и самостоятелна стая за персонала и отделен санитарен възел в т.ч. и лесен достъп до останалата част от жилището. Достъпна среда - Проектът е съобразен с Наредба № 4 от 1 юли 2009 год. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.За сградата е осигурена достъпна среда за хора с увреждания, в т.ч. е предвидена и рампа за достъп от североизточната част на същата до двора. Помещенията са предвидени и за обитатели с двигателни увреждания, като за целта са съобразени с нормите определени в наредбата за достъпна среда. Стаите имат пряко странично осветление. Спалните помещения не са преходни и имат самостоятелен санитарен възел. Общите помещения са разположени и оразмерени така, че да осигурят събиране на всички обитатели заедно, ориентацията в тях е лесна, а достъпът безпрепятствен, вкл. на деца с двигателни увреждания и затруднена мобилност.Кухнята позволява участието на децата, вкл. в инвалидни колички, в готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна и е удобно и директно свързана с мястото за хранене – трапезарията. Същата осигурява условия всички обитатели да имат възможност да се хранят заедно и едновременно.Баните и санитарните помещения са осигурени с подвижни душове. Светлата ширина на вратата на санитарните помещения е 90 см. Достъпът на инвалидна количка до тоалетната и възможността за преместване от количката на седалката е съобразен. Предвидени са служебни помещения – склад /мокро помещение и санитарен възел за персонала. Данни за парцела: Площ – 818,54 м2;Показатели на застрояване:Разгъната застроена площ /РЗП/ - 264 кв.м;Застроена площ /ЗП/ - 264 кв. м;Кпл. = 32% 2.4.; Кинт. = 0,32; Озеленяване – площ благоустрояване и озеленяване.
За Наблюдавано жилище в "Меден Рудник" -Жилищният блок е строен по индустриален способ и се състои от осем жилищни етажа с прилежащи избени помещения. Базова номенклатура на сградата е Бн-VIII-Рс. Типът на конструкцията е стоманобетонна, безскелетна, едропанелна. Всички основни носещи конструктивни елементи са сглобяеми панели, изготвени при заводски условия в Домостроителен комбинат – Бургас. Фасадните панели са трислойни, като топлоизолацията е пенобетон. Апартаментът предвиден за интервенция по проекта е разположен на първи етаж и е със застроена площ от 79,13 кв. м, като включва трапезария/дневна – 17,16 м2, две спални с обща площ 29,62м2, кухня от 9,58 м2, санитарни помещения и баня с обща площ 3,62м2 и обслужваща площ – коридор/ антре от 8,03 м2. Жилището е в добро общо състояние, но за приспособяването му в съответствие с функционалните изисквания за наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст е необходимо да се извърши ремонт и преустройство, с оглед осигуряване на подходящи условия за обитаване, включително и от хора със специфични потребности. Предвидените дейности са съобразени с идентифицираната потребност от осигуряване на условия близки до семейна среда, с цел адаптиране на младежите към обичайния живот в общността. Предвид пространствените и функционални параметри на жилището е планирано да се настанят до 6 лица от целевата група.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Структура и капацитет на участника” (СК)    15
Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП)    20
Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (СИ)    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
300467.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, по приоритетна ос 5: „Реги

300 467,29 лв. без включен ДДС, от които за Преходното жилище – 264 861,44 лева без вкл. ДДС с включени 5 % (пет на сто) непредвидени разходи и за Наблюдаваното жилище – 35 605,85 лв. без включен ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За двете обособени позиции: Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта, а именно: Първа група, минимум V-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
- Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в е-ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За двете обособени позиции: Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор" от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.
62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност", в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


За двете обособени позиции:Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж: Първа група, минимум V-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
- Документ, с който се доказва: При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от е-ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За двете обособени позиции:Участникът попълва от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.
По т.1: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
По т.2: Участникът попълва от раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копия на валидни сертификати: EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството и БДС EN ISO 14001:2015 - система за опазване на околната среда или еквивалентен, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. Система за управление на качеството или еквивалентни сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


За двете обособени позиции: 1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка се приема: дейности, свързани с изпълнение на СМР по изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради с обществено предназначение с включени площадкови мрежи на техническата инфраструктура и благоустрояване.
2. Участникът трябва да е сертифициран по следните стандарти: EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 отЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.2.Гаранцията за изпълнение е в размер 5% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора. Възложителят сключва писмен дог. за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП,преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала.

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“(http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg,
http://www.gli.government.bg,http://www.az.government.bg/).2. При УНП: 3de1e658-5e0f-4450-ab26-66c3258f0c76 7 Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7) изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!3. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства.4.Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.5. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.6. Посочената прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението й.Финансирането е със средства по проект „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, по приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва