Деловодна информация
00797
93-ОП19-24 13/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
13/05/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Валерия Димитрова +359 56907288
v.daalova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38063


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38063
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията
45000000      
Строителство

Големината на паметника-реплика и размерите на отделните обеми да бъдат изцяло съобразени с оригинала, който е бил с приблизителна височина 4200мм.Допустимо е отклонение в общата височина на пластичното решение от порядъка на 20 до 40 см.Да се реши връзката на паметника с пешеходната алея и прехода в настилките.Паметникът да бъде изработен от идентичен на оригинала материал(гранит),с максимално близък характер и нюанс на цвета му. Размерът на елипсовидното изображение на А.Г.Коджакафалията да се запази, като се допуска отклонение до 20% от оригинала.То да се изпълни като нисък релеф от траен материал (камък или бронз).Съхранените оригинални части от съществувалия по-рано паметник да се включат в общата композиция,като бъдат експонирани в ансамбъла,редом с възстановения паметник-реплика,с обяснителен надпис за тяхната история.Техническият проект да съдържа:Част Архитектура;Част Конструкции;Част Електро;Част Геодезия;Част Паркоустройство и благоустройство;Част КСС
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
70833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45212314      
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

к-с „Братя Миладинови“ северно от изградената Централна автобусна спирка на Интегриран градски транспорт на гр. Бургас, в контактната зона с църква Св. Иван Рилски, Бургаски свободен университет.

Големината на паметника-реплика и размерите на отделните обеми да бъдат изцяло съобразени с оригинала, който е бил с приблизителна височина 4200мм. Допустимо е отклонение в общата височина на пластичното решение от порядъка на 20 до 40 см., ако е обосновано и в интерес на синтеза.В проекта да се включи художествено осветление и благоустрояване на прилежащите части на паметника, така че да се акцентира и подсили заложената в оригинала идея. Да се реши връзката на паметника с пешеходната алея и прехода в настилките.Паметникът да бъде изработен от идентичен на оригинала материал (гранит), с максимално близък характер и нюанс на цвета му. Размерът на елипсовидното изображение на А.Г.Коджакафалията да се запази, като се допуска отклонение до 20% от оригинала. То да се изпълни като нисък релеф от траен материал (камък или бронз).Съхранените оригинални части от съществувалия по-рано паметник да се включат в общата композиция, като бъдат експонирани в ансамбъла, редом с възстановения паметник-реплика, с обяснителен надпис за тяхната история. Техническият проект да съдържа: Част Архитектура; Част Конструкции; Част Електро; Част Геодезия; Част Паркоустройство и благоустройство; Част Количествено – стойностна сметка
Критериите по-долу
 
ДА Показател - „Техническо предложение” („ОТ”)    30
1.1.Идейното решение    15
1.2.Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката    15
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
70833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посоченият в т.II.2.7 срок е максимален и е разпределен по следния начин: За изготвяне на технически инвестиционен проект: не повече от 60 календарни дни; За изпълнение на предвидените с проекта СМР: не повече от 240 календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. 1.Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, четвърта категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
- Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.*При подаване на оферта, участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:
- четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Доказване при подаване на офертата: Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението в свободен текст, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1.Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
а) Ръководител проект – с висше образование по специалност „Архитектура“ или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобни специалности; да притежава пълна проектантска правоспособност за текущата година;
б ) скулптор или художник.
Опит: експерта следва да има реализиран минимум един проект от монументално произведение с подобен мащаб.
в) Проектански екип: Най-малко по 1 проектант, по проектни части: Архитектура; Част Конструкции; Част Електро; Част Геодезия; Част Паркоустройство и благоустройство, посочени в заданието за проектиране, неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер 2% от стойността на договора без ДДС,със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
3.Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Бургас, ул."Александровска" №26

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54,ал.1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Посочената прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).5.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва