Деловодна информация
00797
93-ОП19-17 10/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
10/05/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Иванка Баева +359 56907276
i.baeva@burgas.bg +359 59860912

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38216


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38216
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани от Община Бургас, финансирани от национални Оперативни 93-ОП19-17
22462000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на рамково споразумение с един изпълнител, с което да се определят условията на поръчките, които ще се възложат за период от 2 години от сключване на договор, включително относно цените, в съответствие с чл.81, ал.2 от ЗОП, с предмет: Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани от Община Бургас, финансирани от национални Оперативни програми и от програми за транснационално сътрудничество на ЕС. Възложителят няма възможност да определи предвидените количества за посочените в документацията артикули, тъй като рамковото споразумение се сключва, както за действащи проекти, така и за проекти, които са в процес на одобрение и за такива, които още не са подадени.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22462000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Бургас

Поръчката включва дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и артикули, които подробно са описани в документацията и ценовото предложение към процедуратра: баджове, бележници, брошури, билборд, бутилка за вода, визитници, винили за билборд, винили за ограда, грамоти, дипляни, календар бележници, калъф за документи, карта на Бургас, ключодържател с лого, луксозна подаръчнa торба с текстилни дръжки, метална значка тип „Копче“, мрежов винил, памучна торба с лого, плакати, постоянна информационна табела, подложка за чаша, папка-плик, папки с джоб с двойно биговане с лого, рекламно-указателни табели, рекламна торба – бяла текстилна, рекламна торба – цветен текстил, ролбанер на стойка, самозалепващо фолио, стикер за дреха от самозалепващо фолио, стикери, стикери за прозорец, стикери за автомобил,тениска с къс ръкав, бял текстил; тениска с къс ръкав, цветен текстил, транспаранти, фасадна хоругва, фризби с лого, флайери, флаш памет, химикали, чадъри, чаши, чанта за документи, шапка тип бейзболна.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проекти на Европейските структурни и инвестиционни фондове, и по програми за транснационално сътрудничество.

Не е възможно да бъдат посочени количества на рекламните материали, които ще бъдат поръчвани по време на действие на договора, тъй като община Бургас подписва споразумения и договори за изпълнение на разнообразни проекти, организира различни инициативи и не е възможно да бъде предвидено какви и колко рекламни материали ще бъдат необходими във връзка с различните кампании и събития.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
При подаване на оферта участниците попълват само съответните раздели в ЕЕДОП.


Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, придобит през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
За дейности „сходни“ с предмета на обществената поръчка се приемат: услуги по дизайн и изработване на рекламни материали и рекламни артикули.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 60 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
3.Условията, размера и начина на плащане са посочени в раздел I от документацията за обществената поръчка и проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с един оператор
  
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26, Заседателна зала

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg,http://www.az.government.bg/).
2. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!
3. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства.
4. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
5. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. Посочената прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението й.
ВАЖНО!!!!: На основание Чл. 80. (1) от ППЗОП, обществената поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като този вид услуги, са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица.Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, могат да участват, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка.
7.Не е възможно да бъдат посочени количества на рекламните материали, които ще бъдат поръчвани по време на действие на договора, тъй като община Бургас подписва споразумения и договори за изпълнение на разнообразни проекти, организира различни инициативи и не е възможно да бъде предвидено какви и колко рекламни материали ще бъдат необходими във връзка с различните кампании и събития.
8. Гаранция за изпълнение на поръчката е 2% от стойността на договора без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва