Деловодна информация
00797
93-ОП19-20 30/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
30/04/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска 26
Бургас BG341 8000 България
Иванка Баева +359 56907276
i.baeva@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38039


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38039
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разх 93-ОП19-20
09310000      
Доставки

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща са: Регионално депо „Братово-Запад“; Плувен спортен комплекс „Парк Арена“-к-с Славейсков /закрит пл.басейн/ и Културен атракцион парк Росенец- о-в Св.Анастасия.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
233994.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Бургас

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща са: Регионално депо „Братово-Запад“; Плувен спортен комплекс „Парк Арена“-к-с Славейсков /закрит пл.басейн/ и Културен атракцион парк Росенец- о-в Св.Анастасия.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
233994.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

По т. 1. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ е-ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група и Удостоверение от „ЕВН България Електроразпределение“, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава или еквивалентно право. 1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл. 39, ал.1, т. 1-3, 5-7, 10 или 13 във връзка с чл. 69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.
По т.2. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ е-ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Удостоверение от „ЕВН България Електроразпределение“, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл. 39, ал.1, т. 1-3, 5-7, 10 или 13 във връзка с чл. 69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. 2. Участникът следва да има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „ЕВН България Електроразпределение“, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа. ВАЖНО! Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група преди подписване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
2. Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
3.По т. 3 Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на валиден акредитиран сертификат за внедрени системи по управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1.Участниците трябва да имат опит в: доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под доставки „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира: доставка на електрическа енергия.
2. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.
3. Участникът трябва да притежава внедрени системи по управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3% /три на сто/ от стойността на договорa без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 60 /шестдесет/ календарни дни. Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в т.7 от Указанията за изготвяне на офертите и проекта на договор. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП,преди предсключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас, ул. Александровска № 26, ет. 1, Заседателна зала.

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 103, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва