Деловодна информация
00797
93-ОП19-30 22/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/04/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска №26
Бургас BG341 8000 България
Иванка Баева +359 56907276
i.baeva@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

http://www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38139


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38139
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Избор на изпълнител на „СМР/СРР на спортна зала „Нефтохимик“, находяща се в гр. Бургас, ж.к. Лазур, УПИ I, кв.1 по плана на гр.Бургас“ 93-ОП19-30
45000000      
Строителство

Спортна зала „Нефтохимик”, представлява имот с идентификатор 07079.607.85.22 по КККР с площ от 2 316 кв. м. и обща височина 12 м. Строена е през 1988 г. с две обособени вътрешни зали по акробатика и за волейбол. Конструкцията е стоманена-стоманени колони и покривни стоманени ферми. Стените са от панели с два пласта ЛТ ламарина, а покривът е плосък от покривни панели. Съблекалнята, представляваща имот с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР с площ от 229 кв. м. и обща височина 3.70м е с две обособени съблекални към двете зали по акробатика и волейбол. Конструкцията е монолитна стоманобетонова. Към настоящия момент не се забелязват видими пукнатини и деформации по конструкцията на сградите.Последният ремонт на обектите е извършван преди повече от 8 години. Поради обилни течове и амортизация се налагат нови СРР/СМРпо покрива и на вътрешните съблекални на двете сгради като текущ ремонт, за които дейности съгласно ЗУТ, чл.151, ал.1 и ал.5 не се изисква издаване на строително разрешение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
187277.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45420000      
45430000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

За нуждите на предстояшите строително-ремонтни видов работи се предвиждат да бъдат изпълнени следните дейности:
- подмяна на частична метална конструкция /в подпокривно пространство/ на пропаднала част от покрива;
- подмяна на цялата топлоизолация и хидроизолация с частично демонтиране на съществуващите по покрива;
- подмяна на ламаринени обшивки по бордове и подмяна на отводняването на сградите;
- в залата за акробатика се предвижда демонтаж на съществуващите огледала , монтаж на нова облицовка от OSB ламинирани плоскости 22мм с метална рамка и нови огледала.;
- частично в съблекалните към залата за акробатика и изцяло в съблекалните към залата за волейбол са предвидениа демонтаж и нови настилки, облицовки, мазилки и боядисване, както и подмяна на наложителни ВиК инсталации.
- предвидена е смяна на дограмата в съблекалните към залата за волейбол ;
- за съществуващата абонатна станция поради амортизация, се предвижда цялостна подмяна на тръбмата разводка и фитинг, изолация и др.
- За осъществяване на достъпна среда на хора в неравностойно положение, съгласно Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания се планира да бъде изпълнена външна стоманобетонова рампа.
ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
1. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури наемане на регистрирани в ДБТ безработни при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на следните изисквания:
а) При срок за изпълнение на договора за СМР 3 (три.) месеца:
Да осигури 49 (четиридесет и девет) човекомесеца труд, положен от общия състав работници за срока на изпълнение на договора за СМР/СРР, като поддържа на трудов договор 16 (шестнадесет) среден месечен брой работници на обекта;
Задължително да осигури 15 (петнадесет) човекомесеца труд, положен от квалифицирани/неквалифицирани, наети от ДБТ безработни лица, за срока на изпълнение на договора за СМР, като поддържа на трудов договор 5 (пет) среден месечен брой наети от ДБТ за обекта безработни.
б) Броят на общия състав работници, в т.ч. и на квалифицирани/неквалифицирани безработни лица са изчислени на база изготвената за обекта Експертна оценка.
2. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски, на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване;
3. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;
4. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ на всички работещи на обекта, вкл. на наетите безработни лица.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    25
Предложен гаранционен срок    15
Предложен срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
187277.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от I-а група, IV-та категория строеж, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите по настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от, а именно
- Първа група, минимум IV-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени.
- Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в е-ЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от е-ЕЕДОП (в съответните приложими полета).Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:
- Първа група, минимум IV-та категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от е-ЕЕДОП (в съответните приложими полета).
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Доказване при подаване на офертата, участниците попълват раздел В Част IV: Критерии за подбор от е-ЕЕДОП. По т. 1 преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък за изпълнен/и обект/и, сходни с предмета на поръчката, посочена в е-ЕЕДОП, който следва да бъде придружена с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. По т. 2 Участникът попълва поле 6 от раздел В: Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. участника, определен за изпълнител: за доказване на обстоятелства по точки а-в се представя Списък на техническия и рПо т. 3 и т.4 участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от е-ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат на БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен) издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага с валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. За всеки от съответните субекти, участникът представя отделно надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно част ІІ (раздели „А“ и „Б“) , част III и приложимите полета от част ІV.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел „В“ от ЕЕДОП и в приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. За третите лица не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.


1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под „Сходно с предмета на поръчката строителство”, следва да се разбира -ремонт и/или реконструкция на сграда с обществено - обслужващо предназначение. Под „обем“, следва да се разбира – минимум 1000 м?, ремонт и/или реконструкция на сграда с обществено - обслужващо предназначение.
2. Участниците трябва да разполагат с технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва: a) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно- квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 2 години трудов стаж в областта на строителството; да има опит като „Технически ръководител” на минимум 1 строителен обект с предмет, сходен на настоящата поръчка. б) Длъжностно лице по безопасност и здраве: да притежава валидно удостоверение за завършен курс по безопасност и здраве или еквивалентно. в) Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; г) Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС. 3 и 4 Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 отЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.2.Гаранцията за изпълнение е в размер 5% от стойността на договора без ДДС, с валидност 6 мес. след приемането на СМР/СРР на обекта и подписване на протокола на ПКБ за установяване на годност . Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора. Възложителят сключва писмен дог. за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП,преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

На основание сключено споразумение № РД 09 – 8/28.02.2019г. между Министерството на труда и социалната политика и Община Бургас, настоящата процедура е финансирана със средства от МТСП по проекта „Красива България“. Общината като бенефициер е задължена да сключи договор с избрания изпълнител до 14.06.2019г., включително. При неспазване на указания срока, средствата няма да бъдат отпуснати на бенефициера. Съобразно изискванията, произтичащи от горецитираното споразумение е налице обективна невъзможност спазването на срока по ал. 1 на чл. 74 от ЗОП, поради което Възложителят се възползва от дадената му от закона възможност, а именно да приложи разпоредбата на чл. 74 ал. 4 от ЗОП.

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва