Деловодна информация
00797
93-ОП19-25 12/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00797-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска №26
гр. Бургас BG341 8000 България
Гергана Стоянова +359 56907288
ge.stoyanova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38074


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38074
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бург
79952100      
Услуги

Предметът на поръчката включва техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината. Основните дейности в предмета на поръчката, са както следва:
1. За обособена позиция №1:Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Мултимедия; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал.
2. За обособена позиция №2:Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, включваща следните събития: „Бургас и Морето“, „Пясъчен фестивал“, „Международен ф 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на община Бургас.

Предметът на поръчката включва техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“. Основните дейности в предмета на поръчката, са както следва:
Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Мултимедия; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
110000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Техническо обезпечаване на събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на община Бургас

Предметът на поръчката включва техническо обезпечаване на събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината.Основните дейности в предмета на поръчката, са както следва: Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За всички обособени позиции!
По т.1 Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.По т. 2 - Документ, с който се доказва: По т.2, участниците попълват поле 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. По т.3. Документ, с който се доказва: Участниците попълват поле 3 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на услуги свързани с техническо обезпечаване на събития, (озвучаване, осветление, монтаж/демонтаж на сцена/мултимедия).2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които притежават професионална квалификация и опит, както следва: по ОП № 1 са необходими минимум следните технически лица: Технически лица (работници и служители) за изпълнение на поръчката:специалист „Озвучаване“ - 3 бр.;специалист „Осветление“ - 2 бр.; специалист „Сценични конструкции“ - 2 бр.;специалист „Мултимедия“ - 1 бр.;Мениджърски екип - 1 бр.При изпълнение на поръчката всички дейности трябва да се извършват от лица, притежаващи съответният професионален опит, както следва:за участниците по Обособена позиция 1: Специалист озвучаване – минимален професионален опит – 5 години;Специалист осветление минимален професионален опит – 5 години;Специалист сценични конструкции - минимален професионален опит –3 години;Специалист мултимедия- минимален професионален опит – 5 години;Мениджърски екип- минимален професионален опит – 3 години.За изпълнение на предмета на поръчката по ОП № 2 са необходими минимум следните технически лица: специалист „Озвучаване“ - 2 бр.;специалист „Осветление“ - 1 бр.;специалист „Сценични конструкции“ - 1 бр.;Мениджърски екип - 1 бр.При изпълнение на поръчката всички дейности трябва да се извършват от лица, притежаващи съответният професионален опит, както следва:за участниците по ОП 2 :Специалист озвучаване - минимален професионален опит – 3 години;Специалист осветление- минимален професионален опит – 3 годин;Специалист сценични конструкции- минимален професионален опит – 3 години;Специалист „Мултимедия“ - минимален професионален опит – 3 години;Мениджърски екип - минимален професионален опит – 3 години.3. Участниците следва да разполагат със инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, за озвучаване, осветление, сценични конструкции и оборудване, мултимедия и електроснабдяване – кабели и ел. табла, съгласно Списък № 1, за ОП № 1 и Списък № 2, за ОП № 2.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процент) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/05/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Община Бургас, ул. Александровска № 26

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци2.Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54, чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства, както и за когото са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.4. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.5.Посочената обща прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението на поръчката.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва