Деловодна информация
00797
93-ОП19-19 05/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/04/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 56907269
ya.tenev@burgas.bg +359 56841996

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37994


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37994
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“
98351110      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“.
За правилната работа на системата следва да се осигурят стандартни гласови услуги, реализирани по SIP протокол. Системата приема по SIP протокол входящи разговори само от един предварително зададен IP адрес.Фиксираният IP адрес трябва да бъде предварително дефиниран, като той не трябва да се променя с друг фиксиран адрес без предварително писмено уведомление, направено не по-късно от 14 дни от датата на влизането му в сила и потвърждение на Възложителя.Броят на едновременните телефонни разговори по SIP протокол трябва да е минимум 4. При необходимост и след писмена заявка от страна на Възложителя тези канали трябва да могат да бъдат увеличени.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
660000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98351110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“.
За правилната работа на системата следва да се осигурят стандартни гласови услуги, реализирани по SIP протокол. Системата приема по SIP протокол входящи разговори само от един предварително зададен IP адрес.
Фиксираният IP адрес трябва да бъде предварително дефиниран, като той не трябва да се променя с друг фиксиран адрес без предварително писмено уведомление, направено не по-късно от 14 дни от датата на влизането му в сила и потвърждение на Възложителя.
Броят на едновременните телефонни разговори по SIP протокол трябва да е минимум 4. При необходимост и след писмена заявка от страна на Възложителя тези канали трябва да могат да бъдат увеличени.
Трябва да се гарантира, че системите за връзка ще работят нормално в рамките на работното време на Възложителя в указаните от него начален и краен час и всички разговори ще бъдат рутирани до съответния сървър, обслужващ Call центъра.
При техническа неизправност следва да се изпрати писмено уведомление за всички пропуснати входящи разгори (със съответните телефонни номера, дата и час на постъпване). Ако това е невъзможно (поради техническа причина) следва да се подаде писмена информация съдържаща времето за което услугата е била недостъпна както и пълно описание на причината за това.
Тъй като връзката се осъществява по SIP протокол, сървърите които я обслужват могат да се намират навсякъде в България, но следва да се гарантира, че разговорите ще се провеждат гладко, без закъснения, ехо и т.н.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    5
Цена
95
II.2.6) Прогнозна стойност
660000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална за изпълнение на поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да притежават опит в извършването на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Деклариране: При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Доказване: Възложителят може да изиска от участника по всяко време след отваряне на офертите да представи: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Деклариране: При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Доказване: Възложителят може да изиска от участника по всяко време след отваряне на офертите да представи: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарти ISO 9001, ISO 27000, ISO 20000, или еквивалент, за което да има издаден валидни сертификати с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
Деклариране: При подаване на офертата, участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Доказване: Възложителят може да изиска от участника по всяко време след отваряне на офертите да представи: Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация.


1. Участниците следва да притежават опит в извършването на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ с предмета на поръчката услуги се има предвид: комплексно поддържане на съответните дейности за осигуряване на свързаност и заплащане на паркиране чрез кратко текстово съобщение или други услуги, представляващи разплащане чрез кратки текстови съобщения с таксуване, инициирано от доставчика на услугата.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
За изпълнение на предмета на настоящата поръчка е необходим минимум следният ключов експерт:
- Ръководител екип:
Професионална област (квалификация): „Компютърни системи и технологии“, „Информатика и компютърни науки“, „Информационна сигурност“, „Телекомуникации“ или аналогични специалности (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности).
Опит: минимум 1 (една) година като системен администратор на система за осигуряване на свързаност по разплащания чрез кратки текстови съобщения с мобилни оператори.
3. Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарти ISO 9001, ISO 27000, ISO 20000, или еквивалент, за което да има издаден валидни сертификати с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката; и/или разработка и поддръжка на софтуер (програмни продукти), информационни системи и др. дейности от предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, 3 и 5 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение е в размер 2 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
4. Начинът и редът на разплащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/05/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва