Деловодна информация
02716ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО КЪМ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ПО-05-31 18/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
18/02/2019 (дд/мм/гггг)
02716-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО КЪМ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН 2016176540237
УЛ.ПРОХОДА №1
ГУРКОВО BG344 6199 България
КЕРКА ДЕНЧЕВА - +359 0887220057/+359 043312117
dgsgurkovo@uidp-sliven.com +359 043312024

Интернет адрес/и

www.dgsgurkovo.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/2825


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/2825
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горска и ловна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС“
50112200      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал., т.3 от ЗОП и включва: -Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, монтаж на резервни части, тенекеджийско-бояджийски дейности и др. на 16 броя служебни МПС с висока проходимост;
- Доставка на резервни части и консумативи, придружени със сертификат за произход и качество, на 16 броя служебни МПС с висока проходимост.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

В сервиз на изпълнителя на територията на една от следните общини Гурково, Казанлък и Стара Загора

Услугата по предмета на обществената поръчка включва:Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, монтаж на резервни части, тенекеджийско-бояджийски дейности и др. на 16 броя служебни МПС с висока проходимост;
- Доставка на резервни части и консумативи, придружени със сертификат за произход и качество на 16 броя служебни МПС с висока проходимост.
Критериите по-долу
 
ДА К3 – с тежест 15% /15 точки/. Предложен гаранционен срок за извършените работи /в месеци/.    15т.
К4 – с тежест 20%/20 точки/. Предложен срок на доставка на оригиналните и нови резервни части,материали и консумативи за МПС, съгласно приложената техническа спецификация/в часове/.    20т.
Цена
65т.
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

К1 –/30 т/ - Обща стойност на оригиналните и нови резервни части, материали и консумативи за МПС,; К2 – /25 т/ Цена на часовата ставка за вложения труд/в лева зачас/по време на техническото обслужване и ремонт ; К5 – /10 т/ Предложен „най-голяма отстъпка“ /в проценти/ при доставка на оригиналните и нови резервни части, материали и консумативи за МПС извън техническата спецификация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения , както и всяко друго образование, което има право да изпълнява услуга, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението .
Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, когато са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 от ЗОП,чл.107 от ЗОП, посочени в документацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности включени в предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът да разполага минимум с един сервизен пункт/обект на територията на една от следните общини Гурково, Казанлък и Стара Загора /документ за собственост или договор за наем/ и да осигури минималното техническо оборудване за качествено изпълнение на обществената поръчка. Участникът да разполага минимум с един търговски обект за продажба на резервни части и консумативи на територията на една от следните общини Гурково, Казанлък и Стара Загора, или има минимум един сключен договор с доставчик на резервни части и консумативи.Всеки участник трябва да разполага със специалисти / технически лица /, пряко ангажирани с техническото обслужване и /или ремонта на МПС.

Участникът да разполага минимум с един сервизен пункт/обект на територията на една от следните общини Гурково, Казанлък и Стара Загора /документ за собственост или договор за наем или друг съгласно чл.65 от ЗОП и да осигури минималното техническо оборудване за качествено изпълнение на обществената поръчка.
Техническото оборудване на сервиза на всеки участник следва да включва най-малко следните технически средства: компресор, заваръчна техника, стенд за регулиране на преден и заден мост, подемник за ремонт на ходова част, спирачен стенд, стенд за регулиране на фарове.
3.3.Участникът да разполага минимум с един търговски обект за продажба на резервни части и консумативи на територията на една от следните общини Гурково, Казанлък и Стара Загора, или има минимум един сключен договор с доставчик на резервни части и консумативи.
3.4. Всеки участник трябва да разполага със специалисти /поне 2 технически лица /, които да имат необходимата професионална компетентност за извършване на пълна сервизна поддръжка на автомобилите /посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, предмет на сервизното обслужване по настоящата поръчка.
Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт – този списък се представя чрез попълване на съответното поле на ЕЕДОП.
Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5(пет)% от стойността на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Гурково 6199, ул.Прохода №1

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Десет дневен срок от обстоятелствата по чл.197 , ал.1,т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва