Деловодна информация
00396
12-13-18 14/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
00396-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борово 000530479
ул. Никола Вапцаров №1А
Борово BG323 7174 България
Валерия Борисова - заместник кмет на Община Борово +359 81402253
borovo@borovo.org +359 81771774

Интернет адрес/и

http://www.borovo.org

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
45231300      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3295403.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Борово

Предметът на поръчката включва реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в гр. Борово по ул.“Гео Милев“, ул.“Отец Паисий“, ул.“Св. св.Кирил и Методий“, ул.“Белите брези“, ул.“Георги Мамарчев“, ул.“Първи май“, ул.“Цар Калоян“, ул.“Опълченец Дончо Марков“, ул.“Княз Борис“, ул.“Цар Асен“, ул.“6-ти септември“, ул.“Мильо Радев“, ул.“Горазд“, ул.“Българка“, ул.“Кольо Денев“, ул.“Даскал Костов“, ул.“3-ти март“, ул.“Червен“, ул.“Асен Златаров“, ул.“П.Кр. Яворов“, ул.“Плиска“, ул.“Мусала“, ул.“Климент Охридски“, ул.“Горна Манастирица“, ул.“Александър Стамболийски“, ул.“Черни Лом“, ул.“Хан Крум“, ул.“Поручик Кънчо Димов“, ул.“Ивайло“, ул.“Н. Вапцаров“ ул.“Баба Тонка“, ул.“Патриарх Евтимий “ и ул.“Околчица“.
Критериите по-долу
 
ДА техническа оценка    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3295403.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“който се осъществява по ПРСР

Договорът може да бъде изменен по реда на чл. 116 от ЗОП впоследствие, поради необходимост от извършване на непредвидени разходи
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за строежи от втора категория, четвърта група, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай, че участникът е чуждестранно лице той трябва да има регистрацията в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Информацията за изискването се попълва в Част ІV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП със заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за строежи от втора категория, четвърта група.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (втора категория). За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се прилага чл. 171а от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за строежи втора категория, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Информацията за изискването се попълва в Част ІV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП със заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (втора категория). За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 171а от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата. “Дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката” включва изпълнение на най-малко една от следните дейности: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа.
“Дейности с обем идентичен или сходен с този на поръчката” включва изпълнение на дейности: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа с минимална дължина от 2 км.
2. Участниците трябва да разполагат с екип за изпълнение на поръчката, както следва: А) Ключов експерт "Ръководител проект" – 1 (един) специалист, който да: Да е завършил висше образование по специалност "ВиК", „ХМС“, „ХТС“, „ПГС/ССС“, или еквивалентна; Да притежава минимум 3 (три) години професионален опит в управлението и изпълнението на инфраструктурни обекти по смисъла на чл. 64 от ЗУТ; Да има професионален опит като „Ръководител проект“ или „Заместник-ръководител проект“ или „Технически ръководител" при изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа. Б) Ключов експерт 2 – "Координатор по безопасност и здраве" – 1 (един) специалист, който да: Да е завършил минимум средно образование в областта на архитектурата и/или строителството или еквивалентно, както и да притежава валидно Удостоверение/Сертификат или еквивалентен свидетелстващ документ за преминато обучение/завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно; Да има минимум 3 (три) години професионален опит като Координатор по безопасност и здраве на инфраструктурни обекти по смисъла на чл. 64 от ЗУТ; Да има професионален опит като „Координатор по безопасност и здраве“ при изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа. В) Ключов експерт 3 - "Контрол на качеството" – 1 (един) специалист, който да: Да е завършил минимум средно образование в областта на архитектурата и/или строителството или еквивалентно, както и да притежава Удостоверение/Сертификат или еквивалентен свидетелстващ документ за преминато обучение с обхват - контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; Да има минимум 2 (две) години професионален опит като Специалист по контрол на качеството при изпълнението на инфраструктурни обекти по смисъла на чл. 64 от ЗУТ.


1. Информацията за изискването по т. 1, се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
2. Информацията за изискването по т.2, се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Същата може да се предостави в една от следните форми: Парична сума; Банкова гаранция; Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията относно гаранцията за изпълнение са описани в документацията за участие и проект на договор. Изисква се и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, което е в размер на 50 % от стойността на договора, без стойността на непредвидените разходи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/01/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

заседателната зала на община Борово в гр. Борово, ул. "Никола Вапцаров" №1А

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се отнася за лишаване от правото да упражнява професията “строител” или дейността “строителство” съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ, раздел Г, ред 1 от ЕЕДОП, както и лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Освен на основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:
а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; в) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; г) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; д) участници, които са свързани лица.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва