Деловодна информация
5397
ДАЕУ-11257 26/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
5397-2018-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 Гвинея
Васил Пенов - главен експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492355
vpenov@e-gov.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/239


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/239
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), по четири обособени позиции“
66510000      
Услуги

„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), по четири обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ”;
Обособена позиция № 2: „Застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ”;
Обособена позиция № 3: „Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ”;
Обособена позиция № 4: „Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ДАЕУ”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
135500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на Република България

1. Обособена позиция № 1 - „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ”.
2. Минимално количество застраховани МПС със застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ – 95 броя;
3. Застрахователните премии за придобитите след сключването на договора МПС от ДАЕУ се определят в зависимост от обема на двигателя/товароносимост/брой места на съответното новопридобито МПС в съответствие с предложената от изпълнителя премия за застраховане на новопридобити МПС, съгласно Приложение № А. Общата стойност за застраховане на новопридобити МПС не може да надхвърля сумата от 10 000,00 (десет хиляди) лева без ДЗП, съответно 10 200,00 (десет хиляди и двеста) лева с ДЗП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За предоставянето на услугите, Възложителят заплаща на Изпълнителя на база единичните цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение. Възложителят плаща на Изпълнителя цената по договора, както следва: разсрочено на 4 (четири) вноски годишно, в 14-дневен срок от изтичането на всеки един интервал (тримесечие), в лева, по банкова сметка, посочена от Застрахователя/Изпълнителя.

II.2) Описание 1

„Застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на Република България

1. Обособена позиция № 2 - „Застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ”;
2. Минимално количество застраховани места в МПС със застраховка „Злополука на местата“ – 476 броя;
3. Застрахователните премии за придобитите след сключването на договора МПС от ДАЕУ се определят в зависимост от обема на двигателя/товароносимост/брой места на съответното новопридобито МПС в съответствие с предложената от изпълнителя премия за застраховане на новопридобити МПС, съгласно Приложение А. Общата стойност за застраховане на новопридобити МПС не може да надхвърля сумата от 1 000,00 (хиляда) лева без включен ДЗП, съответно 1 020,00 (хиляда и двадесет) лева с включен ДЗП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За предоставянето на услугите, Възложителят заплаща на Изпълнителя на база единичните цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение. Възложителят плаща на Изпълнителя цената по договора, както следва: разсрочено на 4 (четири) равни вноски годишно, в 14-дневен срок от изтичането на всеки един интервал (тримесечие), в лева, по банкова сметка, посочена от Застрахователя/Изпълнителя.

II.2) Описание 1

„Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на Република България

1. Обособена позиция № 3 - „Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ”;
2. Минимално количество застраховани МПС със застраховка Каско - 93 броя;
3. Застрахователните премии за придобитите след сключването на договора МПС от ДАЕУ се определят в зависимост от обема на двигателя/товароносимост/брой места на съответното новопридобито МПС в съответствие с предложената от изпълнителя премия за застраховане на новопридобити МПС, съгласно Приложение № Б. Общата стойност за застраховане на новопридобити МПС не може да надхвърля сумата от 20 000,00 (двадесет хиляди) лева без включен ДЗП, съответно 20 400,00 (двадесет хиляди и четиристотин) лева с включен ДЗП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
72000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За предоставянето на Услугите, Възложителят заплаща на Изпълнителят на база единичните цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение. Възложителят плаща на Изпълнителя цената по договора, както следва: разсрочено на 4 (четири) равни вноски годишно, в 14-дневен срок от изтичането на всеки един интервал (тримесечие), в лева, по банкова сметка, посочена от Застрахователя/Изпълнителя.

II.2) Описание 1

„Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ДАЕУ”. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на Република България

1. Обособена позиция № 4 - „Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ДАЕУ”;
2. Застраховане на имущество на стойност не по-малка от 20 000 000 лева.
3. Застрахователните премии за придобитите след сключването на договора сгради и дълготрайните материални активи от ДАЕУ се определят в зависимост от предложената от Изпълнителя цена в офертата съгласно Приложение В. Общата стойност за застраховане на новопридобити сгради и дълготрайни материални активи не може да надхвърля сумата от 10 000,00 (десет хиляди) лева без включен ДЗП, съответно 10 200,00 (десет хиляди и двеста) лева с включен ДЗП за предоставени за управление или наети имоти, след сключване на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За предоставянето на услугите,Възложителят заплаща на Изпълнителя на база единичните цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение. Възложителят плаща на Изпълнителя цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни, считано от деня, посочен в полицата като начален на застрахователния период, в лева по банкова сметка, посочена от Застрахователя/Изпълнителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на съответната/ите обособена/и позиция/и, за която същият подава оферта.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, в зависимост от обособената позиция, за която участват, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Определяне на понятието „сходни дейности “За Обособена позиция № 1 – Услуги, свързани със сключването на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; За Обособена позиция № 2 – Услуги, свързани със сключването на застраховка „Злополука на местата в автомобила”; За обособена позиция № 3 – Услуги, свързани със сключването на застраховка „Автокаско”; За обособена позиция № 4 – Услуги, свързани със сключването на имуществени застраховки.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се попълват от участника само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния участник.


1. Обособена позиция № 1
Минимално ниво:
Минимално количество застраховани МПС със застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ – 95 броя;
2. Обособена позиция № 2
Минимално ниво:
Минимално количество застраховани места в МПС със застраховка „Злополука на местата“ – 476 броя;
3. Обособена позиция № 3
Минимално ниво:
Минимално количество застраховани МПС със застраховка Каско - 93 броя;
4. Обособена позиция № 4
Минимално ниво:
Застраховане на имущество на стойност не по-малка от 20 000 000 лева.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/12/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.181,ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
Поради обстоятелството,че поставените изисквания,свързани с критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви и във връзка с чл.47, ал.10 ППЗОП,Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие.
За Обособена позиция № 1, № 2 и № 4 – най-ниска цена, за Обособена позиция № 3 – икономически най-изгодна оферта с показатели: Показател 1 „Застрахователна премия“ с тежест 50 % и Показател 2 - Застрахователна сума с тежест 50 % в комплексната оценка.
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът,предложил най-ниска цена Обособена позиция № 1, № 2 и № 4 и икономически най-изгодната оферта по Обособена позиция № 3, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 и т.3 ЗОП.
В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл.10, ал.1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 ЗОП,както и при наличие на основанията по чл. 107 ЗОП. Възложителят отстранява участник,при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.
При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката,както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 8119 443
Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Условия и начин на плащане: За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размер съгласно Ценовото му предложение за съответната обособена позиция.
Заплащането на цената се извършва, съгласно клаузите описани в проектите на договори за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4.
Гаранция за изпълнение: При подписването на договорите за съответната обособена позиция, Изпълнителят/ите представят на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на съответния договор без ДЗП, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя за съответната обособена позиция.
Всички посочени цени в обявлението и документацията към него са без включен ДЗП.
За обособена позиция № 3 оценката на офертите ще се извършва съгласно Методика за оценка на офертите – Приложение № 2 към документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
mmitreva@e-gov.bg +359 29492080
https://e-gov.bg/ +359 29492158

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва