Деловодна информация
00195
12-00-149 05/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/11/2018 (дд/мм/гггг)
00195-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Айтос 000056764
ул.Цар Освободител № 3
Айтос BG341 8500 България
Кина Димова - гл.експерт в отдел Общинска собственост +359 55823572
op_aytos@abv.bg +359 55822133

Интернет адрес/и

www.aytos.bg

http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://aytos.bg/op-izbor-izpalnitel-izvarshvane-smr-deinosti-3180.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции
45332200      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.”. Предвидени за реконструкция и рехабилитация на водопроводната система са: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос”, „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос, „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос.”
Видовете дейности, които следва да се изпълнят за всяка обособена позиция са подробно описани в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5682071.56      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

в с. Мъглен на територията на община Айтос

Предвидени за реконструкция и рехабилитация на водопроводната система на обекта: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” предвижданите за изпълнение дейности са подробно описани в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение“ (КТП)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2424109.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“ съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г., сключен между Община Айтос и ДФЗ.

II.2) Описание 1

„Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

с.Карагеоргиево на територията на община Айтос

Предвидени за реконструкция и рехабилитация на водопроводната система на обекта: „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“ предвижданите за изпълнение дейности са подробно описани в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение - КТП    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2675841.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“ съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г., сключен между Община Айтос и ДФЗ.

II.2) Описание 1

„Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

с.Чукарка на територията на община Айтос

Предвидени за реконструкция и рехабилитация на водопроводната система на обекта: „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос” предвижданите за изпълнение дейности са подробно описани в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение - КТП    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
582120.05      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“ съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г., сключен между Община Айтос и ДФЗ.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция 1 и За обособена позиция 2:
Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи на четвърта група, втора категория, или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
За обособена позиция 3:
Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи на четвърта група, първа категория, или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, т. Вписване в съответния професионален регистър).
ДОКАЗВАНЕ: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. За обособена позиция 1
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 300 000.00 лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
1. За обособена позиция 2:
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 500 000.00 лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
1. За обособена позиция 3:
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 550 000.00 лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като го попълва в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.Конкретен годишен оборот).
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: Справка за оборота от строително монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
2. За Обособена позиция 1; Обособена позиция 2; Обособена позиция 3;
Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. Застрахователна полица за риска „Професионална отговорност“).
ДОКАЗВАНЕ: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. За обособена позиция 1
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 300 000.00 лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
1. За обособена позиция 2:
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 500 000.00 лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
1. За обособена позиция 3:
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 550 000.00 лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. За Обособена позиция 1; Обособена позиция 2; Обособена позиция 3;
Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За Обособена позиция 1;
През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
1. За Обособена позиция 2
През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
1. За Обособена позиция 3
През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид).
2. Относимо за всички ОП - Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:
2.1. Ръководител строителен обект — правоспособно лице, с квалификация "строителен инженер" или еквивалентна по специалността „ВиК строителство” или еквивалентна, с реализиран професионален опит като ръководител строителство на минимум един строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.
2.2. Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с реализиран професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне един строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.
2.3. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – лице с квалификация, професионален опит и компетентност в областта на строителството, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна.
2.4. Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, с професионaлен опит и квалификация в областта на строителството, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър" или еквивалент по строителна специалност, който да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството), като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка.
3. Относимо за всички ОП – Уч. в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.
4. Относимо за всички ОП – Уч. в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3 и 4 се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“."


1. За Обособена позиция 1;
През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
*За строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа с обща дължина минимум 10 500 л.м.
1. За Обособена позиция 2
През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
*За строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа с обща дължина минимум 14 000 л.м.
1. За Обособена позиция 3
През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
*За строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна мрежа с обща дължина минимум 4 500 л.м.
2. Относимо за всички обособени позиции(ОП) - Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:
2.1. Ръководител строителен обект — правоспособно лице, с квалификация "строителен инженер" или еквивалентна по специалността „ВиК строителство” или еквивалентна, с реализиран професионален опит като ръководител строителство на минимум един строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.
2.2. Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с реализиран професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне един строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.
2.3. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – лице с квалификация, професионален опит и компетентност в областта на строителството, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна.
2.4. Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, с професионaлен опит и квалификация в областта на строителството, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър" или еквивалент по строителна специалност, който да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
3. Относимо за всички ОП – Уч. в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.
4. Относимо за всички ОП – Уч. в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват, включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Плащането на цената по договор се извършва на части, както следва:
1. Авансово плащане в размер на 50 (петдесет) % от общата предложена цена за изпълнение на Договора без ДДС, в платимо до 30 (тридесет) календарни дни, считано от едновременното изпълнение на следните обстоятелства: съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на строителната линия, получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане по проекта, предмет на договор с № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г. с Държавен фонд „Земеделие“, представяне на оригинална данъчна фактура и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка за авансовото плащане в размер на поисканото от Изпълнителя авансово плащане.
2. Окончателно плащане за оставащата сума от общата предложена цена за изпълнение на договора в лева без ДДС,платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване от страна на Възложителя на официално писмо за продължава в раздел VI.3) Доп. инф.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/12/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

в Заседателна зала на община Айтос на адрес : гр.Айтос, ул."Цар Освободител" № 3

Заседанието на комисията е публично и по време на заседанията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод. от раздел III.2.2) одобрение на заявката за окончателно плащане по договора от ДФ „Земеделие” въз основа на издадена от Изпълнителя проформа фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 без забележки. Условия за извършване на този вид окончателно плащане са: реално изпълнени СМР, установени със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Протокол за установяване на извършените СМР, представени от Изпълнителя и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и Възложителя, подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи и екзекутивна документация. В срок от 10 (десет) календарни дни от датата на извършване на плащането (постъпване на сумата по банковата сметка на Изпълнителя), Изпълнителят издава оригинална данъчна фактура за преведената му сума. Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.
2.При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранцията за изпълнение на договора в размер 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на строителството, увеличен с 50 (петдесет) дни. По отношение Гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум срока за изпълнение на строителството, увеличен с 50 (петдесет) дни; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум срока за изпълнение на строителството, увеличен с 50 (петдесет) дни.Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Възложителят отстранява участник за който са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Въз. отстранява участник в процедурата когато е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изп. друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката и/или който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 3. участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва