Деловодна информация
5397
ДАЕУ-7872 14/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
5397-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/227
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/
31153000      
Доставки

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя 220/48V токоизправителни системи (ТИС) и акумулаторни батерии;
2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя инверторни системи (48/230 V);
3. Доставка на 85 броя непрекъсваеми токозахранвания(UPS) с параметри 230 V и мощност минимум 650 VA.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
174582      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31153000      
31154000      
31155000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323
BG313
BG321
BG331
BG422
BG344
BG425
BG424
BG341
BG411

Мястото за доставка и монтаж на ТИС и ИС е на в гр.Русе,Враца,В. Търново,Варна,Хасково,Стара Загора,Кърджали,Смолян,Бургас. Мястото за доставка на UPS е в гр. София, ул. Гурко 6

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя 220/48V токоизправителни системи (ТИС) и акумулаторни батерии;
2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя инверторни системи (48/230 V);
3. Доставка на 85 броя непрекъсваеми токозахранвания(UPS) с параметри 230 V и мощност минимум 650 VA.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
174582      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участникът,определен за изпълнител,представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
*Определяне на понятието „сходни дейности“: дейности по изпълнение на автономно постояннотоково електрозахранване за телекомуникационни или компютърни конфигурации посредством 48V токоизправителни модулни системи и дейности по изпълнение на електрозахранване за телекомуникационни или компютърни конфигурации посредством инверторни модулни системи, и дейности свързани с доставка на UPS.
Доказва се с документи по чл.64,ал.1,т.2 от ЗОП (Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,заедно с доказателство за извършената доставка), които участникът, определен за изпълнител,представя преди сключване на договора или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с критериия за подбор, като попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката (доставка и монтаж на токозахранващи системи). Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП – сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Копие от сертификат се представя от участникът, определен за изпълнител преди сключване на договор за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле от Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Минимално ниво:
А. Участникът да е доставил и монтирал не по-малко от:
- 8 бр. токоизправителни системи 220/48V , изградени на модулен принцип;
- 8 бр. инверторни системи 48/230 V, изградени на модулен принцип; и
Б. Участникът да а е доставил не по-малко от:
- 80 бр. UPS с мощност не по-ниска от 500 VA.
2. Минимално ниво:
Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката (доставка и монтаж на токозахранващи системи).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/10/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.181,ал.2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът,предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.
В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл.10, ал.1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 ЗОП,както и при наличие на основанията по чл. 107 ЗОП. Възложителят отстранява участник,при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.
При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката,както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 8119 443
Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Условия и начин на плащане: Заплащането на доставените съоръжения по договора се извършва по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на доставката (за UPS), монтажа и въвеждането в експлоатация (за ТИС и ИС), срещу представяне на следните документи: оригинална данъчна фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. При фактурирането се начислява дължимият към момента ДДС.
В цените се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.
Разходите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръженията са за сметка на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
mmitreva@e-gov.bg +359 29492080
https://e-gov.bg/ +359 29492158

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва