Деловодна информация
27122712
918 10/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
2712-2018-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРНО ЦЕНТРАЛНО ДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА 2016168050189
С.СТОКИТЕ
СЕВЛИВЕО BG322 5462 България
ИВАН СТЕПАНОВ +359 88677350
rositsa@scdp.bg +359 88677350

Интернет адрес/и

www.scdp.bg

https://www.scdp.bg/procedures


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.scdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на фуражчрез закупуване -120 тона царевица,20 тона пшеница и 100 тона царевичен силаж за нуждите на ТП ДЛС Росица
03114200      
Доставки

Доставка чрез закупуване на фураж зърно -царевица- 120 т,пшеница-20 т и царевичен силаж-100 т за нуждите на СЦДП ТП ДЛС Росица
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
56600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03114200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Сервизната база на ТП ДЛС Росица

Периодична доствака на фураж за нуждите на СЦДП ДП ТП ДЛС Росица .Разходите са прогнозни на база предходна година.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
56600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане наа обществена поръчка могат да участвуват бългирски или чуждестранни физически лица или техните обиденения,каакто и всяко образувание ,което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в ксоято то е установено .Възложителя няма изисквания по отношение на професионална дейност,включително изисквания във връзка с вписването в профисионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя няма поставен критерии за подбор по отношение на икиномичееското и финансво състояние на участниците.

Възложителя няма поставен критерии за подбор по отношение на икиномичееското и финансво състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
Да има опит при изпълнение на обществени поръчки за доставки, идентични или сходни с настоящата поръчка, като е изпълнил през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) дейности (обществени поръчки) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета настоящата поръчка.
Заб. Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка да се разбира доставка на зърно за фураж- царевица,пшеница и овес
Удостоверява се в ЕЕДОП, а при сключване на договор се доказва със:
- списък-декларация по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП с информация за изпълнена/и доставка/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършената/ите доставка/и по преценка на участника.
Списъкът трябва да съдържа информация само за изпълнени доставки през посочения период и само за доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (доставка на фуражна царевица,пшеница и овес на зърна) и да бъде придружен с доказателства за изпълнените доставки (препоръки, удостоверения или друго подходящи документи).
Да разполага с изправна собствена и/или наета механизация и техническо оборудване, необходими за доставката на фуража.
Удостоверява се в ЕЕДОП, а при сключване на договор се доказва с:
- декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП с посочени вид, брой, собственост на механизацията и техническо оборудване и информация за изправността й;
Когато е приложимо към ЕЕДОП се представят и доказателства по чл.65, ал.3 от ЗОП


За удостоверяване съответсвието с критериите за подбор участниците техните подизпълнители и или други трети лица,ако има такива попълват съответните раздели А-Г част ІV Критерии за подбор приложим към настоящата обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Да бъде представен съгласно изискванията на чл.67 ал.1 от ЗОП/чрез ЕЕДОП/.В случай че кандидата е посичил,че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители ,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ информацията по чл.67 ал.1 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/10/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС Росица с.Стоките м.Лъгът

На отварянето на офертите могат да присъствуват участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно член 197 ал.1 т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва