Деловодна информация
00738
144 10/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
10/08/2018 (дд/мм/гггг)
00738-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова, Яна Младенова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции
48000000      
Услуги

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на ПВ и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост,развитие на електронните услуги и регистри,предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.Обособена позиция № 2-Обновяване и модернизиране на уеб сайта на ПВ във връзка с изпълнение на Проект№BG16RFOP002-1.004-0002-C01“Повишаване качеството,ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Р.България услуги за бизнеса,свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,финансиран от Оперативна програма„Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3852695      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на ПВ за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.
Обхватът на поръчката по Обособена позиция № 1 се състои от следните основни дейности:
• Дейност № 1. Аналитични дейности
• Дейност № 2. Проектиране
• Дейност № 3. Софтуерна разработка
• Дейност № 4. Миграция на данни и внедряване
• Дейност № 5. Гаранционна поддръжка
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
3782695      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 26/09/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

II.2) Описание 1

Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:
Обособена позиция № 2 - Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обхватът на поръчката по Обособена позиция № 2 се състои от следните основни дейности
• Дейност № 1: Анализ на наличната структура и съдържание на информацията в сегашния уеб сайт на ведомството, използваната технологична платформа и процесите по поддържане на информацията в сайта
• Дейност № 2: Проектиране
• Дейност № 3: Технологична реализация
• Дейност № 4: Миграция на данни, тестване и внедряване
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 26/09/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя следния критерий за подбор относно икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата:
Изисквания по Обособена позиция № 1:
Участниците по Обособена позиция № 1 следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 7 000 000.00 (седем милиона) лева;
За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: Участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква или справка за общия оборот. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Изисквания по Обособена позиция № 2:
Участниците по Обособена позиция № 2 следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на: 120 000.00 (сто и двадесет хиляди) лева
За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: Участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква или справка за общия оборот. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерий за подбор относно техническите способности на участниците в процедурата:Изисквания по Обособена позиция № 1-Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
„Дейност, с предмет, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена позиция № 1 е „Анализ, проектиране, разработване и внедряване на софтуерна платформа, разработка на електронни административни услуги и дигитализиране на хартиен масив“.Възложителят ще приема за валидни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, независимо от това дали същите са изпълнени от участника в рамките на един или повече договори/проекти.За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;
Изисквания по Обособена позиция № 2:Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция. „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена позиция № 2 е „Анализ, проектиране и разработка на уеб-базирана софтуерна система“.Възложителят ще приема за валидни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, независимо от това дали същите са изпълнени от участника в рамките на един или повече договори/проекти.За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;
Важно!!! Когато участникът участва за повече от една обособена позиция, следва да отговаря на критериите за подбор, поставени за всяка една от тях.


Критерий за подбор относно професионалните способности на участниците в процедурата: Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция за която подава оферта, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й, в минимален състав, както следва: За Обособена позиция № 1: Ръководител на екипа - 1 брой;Ключов експерт „Бизнес аналитик“ – 1 брой;Ключов експерт „Юрист“ - 1 брой;Ключов експерт „Ръководител на софтуерна разработка“ - 1 брой;Ключов експерт „Бази данни“ - 1 брой;Ключов експерт „Специалист по качеството“ – 1 бр. Ключов експерт„Програмист“ - 3 бр.Ключов експерт „Системен администратор“ – 1 бр. Ключов експерт„Ръководител архивна обработка“- 1 бр.
Участникът трябва да осигури минимум 5 експерта „Архивисти“ и/или „Оператори“ за подготовка, сканиране и индексиране на документи, с опит в обработка, сканиране и индексиране на документи. Изискванията за образование, професионален и специфичен опит са изчерпателно посочени в Раздел IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР от Документацията. За доказване на техническите и професионални способности преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП. В списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението участникът, определен за изпълнител, следва да посочи подробна информация за професионалната компетентност на лицата, включително образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение).
За Обособена позиция № 2: Ръководител на екипа - 1 брой;Ключов експерт „Бизнес аналитик“ – 1 брой;Ключов експерт „Ръководител на софтуерна разработка“ - 1 брой;Ключов експерт „Ръководител по качеството“ – 1 бр. Ключов експерт„Програмист“ - 2 бр. Изискванията за образование, професионален и специфичен опит са изчерпателно посочени в Раздел IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР от Документацията. За доказване на техническите и професионални способности преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64 ал.1 т.6 от ЗОП. В списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението участникът, определен за изпълнител, следва да посочи подробна информация за професионалната компетентност на лицата, включително образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение).Забележка по отношение и на двете обособени позиции: Едно лице не може да бъде предложено за повече от една експертна позиция.
Участниците трябва да прилагат Системи за управление на качеството:
Изисквания по Обособена позиция № 1:Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, чийто обхват включва анализ, проектиране, разработване и внедряване на информационни системи и електронни административни услуги;Продължава в Раздел VI.3. -Доп.информ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника,определен за изпълнител на обществената поръчка по отделната обособена позиция, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/09/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б - етаж 1 - Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продъл. от Раздел III.1.3. Участниците следва да имат внедрена система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен, чийто обхват включва анализ, проектиране, разработване и внедряване на информационни системи и електронни административни услуги. Участниците следва да прилагат система за управление на услугите по стандарт ISO/IEC 20000 или еквивалентен, чийто обхват включва внедряване и поддръжка на информационни системи.
За доказване на изискванията за технически способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи:Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001 или еквивалент;Заверено копие от валиден сертификат ISO 27001 или еквивалент;Заверено копие от валиден сертификат ISO 20000 или еквивалент;
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Изискания по Обособена позиция № 2- Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват в областта на разработване на софтуер.
Участниците следва да прилагат система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен с обхват в областта на разработване на софтуер.Участниците следва да прилагат система за управление на услугите по стандарт ISO/IEC 20000 или еквивалентен с обхват в областта на разработване на софтуер.
За доказване на изискванията за технически способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът,определен за изпълнител, следва да представи:Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001 или еквивалент;Заверено копие от валиден сертификат ISO 27001 или еквивалент;Заверено копие от валиден сертификат ISO 20000 или еквивалент;
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва