Деловодна информация
00738
141 06/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00738-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова, Яна Младенова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“„Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ с три обособени позиции
34110000      
Доставки

„Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ с три обособени позиции:ОП№1:„Доставка на един брой автомобил с повишена проходимост за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“;ОП№2:„Доставка на един брой лек автомобил за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“;ОП№3:„Доставка на един брой микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“.За подобряване качеството и ефективността на звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство, следва да се закупят 1 брой автомобил с повишена проходимост, 1 брой лек автомобил и 1 микробус за целите на проверките, свързани с административнонаказателната отговорност. По този начин ще се постигне по-ефективна защита срещу нарушенията на права върху обектите на индустриална собственост, което от своя страна ще доведе до създаване на сигурна и защитена среда за бизнеса и създадената от него индустриална собственост.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
177890      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на един брой автомобил с повишена проходимост за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

България, гр. София, Мястото на доставка е гр. София, склад на Изпълнителя.

За подобряване качеството и ефективността на звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство, следва да се закупи 1 брой автомобил с повишена проходимост за целите на проверките, свързани с административнонаказателната отговорност. По този начин ще се постигне по-ефективна защита срещу нарушенията на права върху обектите на индустриална собственост, което от своя страна ще доведе до създаване на сигурна и защитена среда за бизнеса и създадената от него индустриална собственост. С осигуряването на нови автомобили – конкретно за нуждите на звеното, натоварено с контролни функции, ще се осигури възможност за бърза реакция при подаване на сигнал за нарушение и защита обектите на интелектуална собственост.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен пробег на автомобила    20%
Срок на доставка    10%
Технически параметри    40
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
65830      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
130

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

II.2) Описание 1

„Доставка на един брой лек автомобил за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

България, гр. София, мястото на доставка е гр. София, склад на Изпълнителя.

За подобряване качеството и ефективността на звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство, следва да се закупи 1 брой лек автомобил за целите на проверките, свързани с административнонаказателната отговорност. По този начин ще се постигне по-ефективна защита срещу нарушенията на права върху обектите на индустриална собственост, което от своя страна ще доведе до създаване на сигурна и защитена среда за бизнеса и създадената от него индустриална собственост. С осигуряването на нови автомобили – конкретно за нуждите на звеното, натоварено с контролни функции, ще се осигури възможност за бърза реакция при подаване на сигнал за нарушение и защита обектите на интелектуална собственост.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен пробег на автомобила    20%
Срок на доставка    10%
Технически параметри    40
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
50830      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
130

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

II.2) Описание 1

„Доставка на един брой микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

България, гр. София, Мястото на доставка е гр. София, склад на Изпълнителя.

За подобряване качеството и ефективността на звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство, следва да се закупи 1 микробус за целите на проверките, свързани с административнонаказателната отговорност. По този начин ще се постигне по-ефективна защита срещу нарушенията на права върху обектите на индустриална собственост, което от своя страна ще доведе до създаване на сигурна и защитена среда за бизнеса и създадената от него индустриална собственост. С осигуряването на нови автомобили – конкретно за нуждите на звеното, натоварено с контролни функции, ще се осигури възможност за бърза реакция при подаване на сигнал за нарушение и защита обектите на интелектуална собственост.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен пробег на автомобила    20%
Срок на доставка    10%
Технически параметри    40
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
61230      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
130

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
Минимално изискване: Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
*Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.
*Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка на минимум 1 бр. нови моторни превозни средства и осигуряване на гаранционното им обслужване.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Важно!!! Когато участникът участва за повече от една обособена позиция, изискванията на възложителя за изпълнени от участника еднакви или сходни дейности и/или услуги се прилагат кумулативно, т.е. да е изпълнил всяка една от посочените дейности, поставени от възложителя като изискване за всяка от обособените позиции, за които кандидатства.
Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП)
Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно, който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка.
или заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Продължава в Раздел VI.3.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1,т.1, т.4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б - етаж 1 - Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3. -Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
• Допълнителни условия (в приложимите случаи):
1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
2. Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на поставените в настоящата документация критерии за подбор.
4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
5. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
6. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.
7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 3 и т. 4.
8. Когато участника ползва подизпълнители последните трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
9. Когато клон на чуждестранно лице е самостоятелен участник в процедурата, за доказване на съответствие с изискванията за технически способности, той може да се позовава на ресурсите на търговеца, ако представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси (арг. от чл. 36 от ППЗОП).
10. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности, ако то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага, по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
11. Преди сключването на договор за възлагане изпълнението на съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва