Деловодна информация
00738
137 23/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
23/07/2018 (дд/мм/гггг)
00738-2018-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николожа +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ограничени строително-монтажни работи на помещенията на Централната патентна библиотека и пощенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство”
45400000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е „Ограничени строително-монтажни работи на помещенията на Централната патентна библиотека и пощенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство”. Необходимо да се обнови сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и заявителите, целящо създаването на по-добри условия за потребителите на услугите, оптимизирането на дейностите и ефективно изпълнение на задълженията, свързани с установяването на нарушения и налагане на санкции за нарушения на права върху индустриалната собственост. Предвижда се извършване на ограничени строително-монтажни дейности за подобряване състоянието на сградния фонд, без извършване на преустройство или конструктивни изменения на сградата и създаване на по-добри условия за обслужване на клиентите на Централна Патентна библиотека при ползване на библиотечния фонд.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
659166      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Местонахождението на Възложителя на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Предметът на обществената поръчка е „Ограничени строително-монтажни работи на помещенията на Централната патентна библиотека и пощенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство”. Необходимо е да се обнови сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и заявителите, целящо създаването на по-добри условия за потребителите на услугите, оптимизирането на дейностите и ефективно изпълнение на задълженията, свързани с установяването на нарушения и налагане на санкции за нарушения на права върху индустриалната собственост. Предвижда се извършване на ограничени строително-монтажни дейности за подобряване състоянието на сградния фонд, без извършване на преустройство или конструктивни изменения на сградата и създаване на по-добри условия за обслужване на клиентите на Централна Патентна библиотека при ползване на библиотечния фонд. Цели се още повишаване на ефективността при защитата на правата на индустриалната собственост, чрез създаване на по-добри условия за своевременна и адекватна реакция срещу нарушенията, подобряване на организацията и проследимостта на процесите по установяване и санкциониране за извършените нередности.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
659166      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV-та или по-висока категория или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, в случай че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни - за повече информация: http://register.ksb.bg/ .
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

През последните 3 /три/ приключили финансови години участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в предмета на поръчката не по-малко от 1 200 000 лева без ДДС.
Забележка: Под „оборот в сферата, попадащ в предмета на поръчката“ следва да се разбира, оборот от строителство и/ или ремонт на сгради и/или съоръжения.
Участникът попълва поле 2а на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП – доказателства за реализирания оборот, като представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години.
Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ със застрахователна сума не по – малко от 100 000 лева.
Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Участникът следва да има: Коефициент на обща ликвидност (Текущи активи/Текущи задължения)?1,5 /да е равен или по-голям от едно цяло и пет десети/ за последната приключила финансова година. Коефициент за бърза ликвидност (Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства/Краткосрочни задължения) ?1 /да е равен или по-голям от единица/, за последната приключила финансова година.
Участникът попълва поле 4 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като при изчисленията на коефицентите спазва Методиката по Приложение № 2, към чл.31, ал.2 от ППЗОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП – доказателства за наличието на декларираните данни и обстоятелства относно посочените коефициенти – Годишни финансови отчети или техни съставни части за последната приключила финансова година.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът,през последните 5 години,считано от датата на получаване на офертите следва да е изпълнил минимум по 1дейност с предмет и обем,идентични или сходни с предмета на поръчката,както следва:строителство и/ или ремонт на сгради и/или съоръжения;Забележка: За„Дейност с предмет и обем, сходна с предмета на поръчката“,следва да се разбира:дейност от „строителство и/ или ремонт на сгради и/или съоръжения ”.Под обем следва да се разбира,обемът,съответстващ на посочените строителни операции в Количествената сметка на Техническата спецификация.Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи документи по чл.64,ал.1,т.1 от ЗОП - списък на строителството,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.На основание чл.67, ал.5 от ЗОП,възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП.Участникът следва да разполага със следните технически лица,включително тези,отговарящи за контрола на качеството,както следва:Ръководител на обект с: Квалификация, висше образование, придобита образователна степен - магистър,професионална квалификация„Строителен инженер”,специалност„Строителство на сгради или съоръжения“ или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранните участници, с придобита в чужбина специалност).Професионален опит:минимум 5 години общ професионален опит като строителен инженер;минимум 3 години опит като ръководител или заместник-ръководител на обект.Специалист по контрола на качеството:Квалификация,висше образование,придобита образователна степен - магистър;Да притежава валидно Удостоверение за контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществуващите изисквания за безопасност (за чуждестранните участници аналогично удостоверение, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени).Професионален опит:минимум 5 години общ професионален опит;минимум 1 години опит като специалист по контрола на качеството.Координатор по безопасност и здраве в строителството:Квалификация,висше образование,придобита образователна степен - магистър и да притежава валидно Удостоверение съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (за чуждестранните участници аналогично удостоверение, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени).Професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит; минимум 1 години опит като координатор по безопасност и здраве в строителството.Минимум 10 човека персонал, с който ще се изпълнява строителството- За установяване на съответствие на участника с изискванията на Възложителя, участникът попълва поле 2 от Част IV на раздел В от ЕЕДОП – Критерий за подбор.Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи документи по чл.64,ал.1,т. 3 от ЗОП - списък на техническите лица и персонала,които ще отговорят за контрола на качеството с посочена професионална компетентност на лицата и списък на персонала, който ще изпълнява строителството.Участникът следва да има следните сертификати: валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството и валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството; прод. в Раздел VI.1.3

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, във вр. с чл.55, ал. 5 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал, или парична сума (платежно нареждане в копие), или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б -етаж 1 -Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3. - В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаните сертификати се представят тези член на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда.
В периода на провеждане на процедурата и в периода на действие на договора (по отношение на избрания изпълнител), възложителят може да изисква доказателства за подновяване на сертификатите, в случай на изтичане на срока им на валидност. В случай на изтичане и неподновяване на сертификатите, в периода на изпълнение на договора, възложителят има право да го прекрати.
Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 4 и т.7 от ЗОП.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор може да се докаже от един или повече от участниците в обединението.
Участник може да докаже съответствието си с критериите за подбор с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Забележка: На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП – Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва