Деловодна информация
00621
2591 12/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00621-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 000530529
БУЛ. БЪЛГАРИЯ 84
ДВЕ МОГИЛИ BG323 7150 България
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА +359 8141-2254
obshtina@dvemogili.bg +359 8141-2254

Интернет адрес/и

www.dvemogili.bg

https://sop.bg/dvemogili-681/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dvemogili-681/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, ОП «ОХ» на тер-та на об-на Две могили
15800000      
Доставки

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”, по 3 обособени позиции.1. Обособена позиция №1: Месни, млечни, яйца и рибни продукти, включваща следните групи храни:
Група 1: Месо и месни продукти
Група 2: Мляко и млечни продукти
Група 3: Яйца
Група 4: Риба, рибни продукти и други морски храни
2. Обособена позиция №2: Плодове, зеленчуци и продукти от тях, картофи и кореноплодни ,включваща следните групи храни
Група 1: Плодове, зеленчуци и продукти от тях;
Група 2: Картофи и кореноплодни;
3. Обособена позиция №3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, масла и мазнини и други хранителни продукти, включваща следните групи храни
Група 1: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Група 2: Варива
Група 3: Масла и мазнини
Група 5: Други хранителни продукти
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
185939.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Месни, млечни, яйца и рибни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15200000      
15500000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на звената на бюджетна издръжка находящи се на територията на Община Две могили; - град Две могили, село Баниска и село Кацелово;

Доставка на храни и хранителни продукти от групи Групи: Месо и месни продукти, Мляко и млечни продукти, Яйца, Риба, рибни продукти и други морски храни, съгласно Закона за храните. Количеството на хранителните продукти е подробно описано в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
97035.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове, зеленчуци и продукти от тях, картофи и кореноплодни 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
03212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възложителя на територията на Община Две моигли - гр. Две могили, село Бансика и село Кацелово.

Доставка на хранителни продукти от групи "Плодове, зеленчуци и продукти от тях" и "Картофи и кореноплодни" съгласно Закона за храните. Прогнозните количества храни и хранителни продукти са описани подробно в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34075.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, масла и мазнини и други хранителни продукти 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
03212000      
15400000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възложителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, село Баниска и село Кацелово

Доставка на храни и хранителни продукти орт Групи "Зърнени храни и храни на зърнена основа", "Варива", "Масла и мазнини" и "Други хранителни продукти", съгласно Закона за храните. Прогнозните количества хранителни продукти са описани подробно в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54829.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, както следва:
- За обособена позиция №1 - за група "Месо и месни продукти", "Мляко и млечни продукти" и „Риба, рибни продукти и други морски храни“, "Яйца и яйчни продукти‘‘,"
- За обособена позиция №2 - за група Продове, зеленчуци и групи от тях” - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", за група "Картофи и кореноплодни",
- За обособена позиция №3 - за група „ Масла и мазнини“, "Зърнени храни и храни на зърнена основа", Варива" за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Други храни", и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"
Документи за доказване извискването по т. 2.3 : Копие от Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните, което се представя в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва.
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, като всяко едно от лицата, коеот изпълнява доставка на хранителни продукти трябва да е вписано в Регистърана обектите за производство и търговия с храни за съответния вид продукти.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът декларира съответствието си с изискването при подаване на офертата чрез попълване на електронен e- ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания

-
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ .
2. Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство, което да отговаря на санитарно – хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти и да е с валидно Удостоверени за регистрация от съответната ОБДХ, съгласно изисканията на чл 7 и чл. 246 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.


1.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ ако подава оферта за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.
2.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство, което да отговаря на санитарно – хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти и да е с валидно Удостоверени за регистрация от съответната ОБДХ, съгласно изисканията на чл 7 и чл. 246 от Закона за ветеринарно медицинската дейност за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3.
Забележка: Ако участникът участва за двете обособени позиции, изискването за минимум един брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за двете позиции
Участникът декларира съответствието си с изискването при подаване на офертата чрез попълване на електронен ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор.
Документи за доказване извискването по т. 2.5.1 и 2.5.2 : Декларация за техническото оборудване, което ще бъде изполвано за изпълнение на поръчката , която се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Забележка:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности по т. 2.5. се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности по т. 2.5.1 и 2.5.2. съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Съгласно чл.65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. Участникът декларира съответствието си с изискването при подаване на офертата чрез попълване на електронен e- ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Плащанията ще се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя, на база реално извършени и фактурирани доставки след одобрение от Възлижителя и при спазване на всички изискавания и условия на договора за ОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора. Същата може да се представи в една от следните форми: 1. Парична сума;2. Банкова гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лица - гарант. Участникът избира сам формата на гранцията за изпълнение. Когато участникът определен за изпълнител , избере гаранцията за изпълнение да бъде представена под формата на парична сума, тя може да бъде внесена в касата на Община Две мофгили или да бъде внесена по банков път по сметката на Възложителя, както следва: банкова сметка е ОББ АД, клон Две могили, IBAN: BG25UBBS80023300343910, BIC UBBSBGSF;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

град Две могили, бул. България, Административна сграда на Община Две могили, етаж 2, Конферентна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание , на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП , възникнали преди и по време на процедурата и чл. 101, ал. 11 пт ЗОП, посочени в документяацията за участие. Не могат да участват в процедурата участници, за които важат забраните по чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествара, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , свързани с тях лица и техните действителни собственици.
Освен на онованията по чл. 54 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата:
Участник , който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие , посочено в обявлението за обществена поръчка или в Указанията за подготовка на офертите. 1. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчкаъа; 3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.
ВАЖНО!!! Съгласно чл. 67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. ЕЕДОП се представя задължнително в електронен вид. Задължението за електронно представяне на ЕЕДОП влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка ( Методическо указание на АОП с изх. № МУ-4 от 02.03.2018г.)
С оглед гореизложеното на интернет страницата на Община Две могили, към съответното електронно досие на поръчката е публикуван образец на ЕЕДОП във формат PDF и XML. Участниците изтеглят ЕЕДОП, който е във формат XML и го попълват след като го заредят (качат) на страницата на системата за еЕЕДОП https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . Попълненият ЕЕДОП се изтегля и се подписва цифрово. ЕЕДОП се представя на подходящ оптичен носител към останалите изискуеми документи за участие в настоящата процедура. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
По посочения начин ЕЕДОП се представя (ако е приложимо) за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за обединението- участник, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението.
Електронното подаване на ЕЕДОП не важи при подаване на оферта преди 01.04.2018г. Оферта, която се подава преди този срок следва да съдържа представен на хартиен носител ЕЕДОП, който е приложен в образците към документацията за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 ОТ ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва